Legendy amerykańskiego pozycjonowania.
Poznaj 5 spektakularnych przykładów.

Sprawdź w jaki sposób ludzie i produkty odnoszą miedzynarodowe sukcesy.

  • Przyklady-pozycjonowania-produktu
Co znajdziesz w artykule

  David Ogilvy, geniusz zwięk­sza­nia sprze­daży czę­sto pow­tarza takie słowa: “Mogłem zro­bić z marką Dove co chci­ałem. Mogłem wypozy­cjonować ją jako deter­gent dla ciężko pracu­ją­cych męż­czyzn z brud­nymi rękoma.” Dziś marka mydła i kos­me­tyków Dove święci tri­umfy na całym świe­cie, przy­no­sząc zsyki lic­zone w mil­ionach dola­rów. Oto cała magia odpowied­niego wypozy­cjonowa­nia pro­duktu na rynku. Chcesz poz­nać inne przykłady?

  1. Marlboro – suk­ces, który na lata prze­bił całą konkurencję.

  „Przyjdź tam, gdzie jest smak. Przy­jedź do ojczy­zny Marl­boro”. A pod napi­sem wid­niał ame­ry­kań­ski pej­zaż z typo­wym ame­ry­kań­skim “kow­bo­jem alfa” na koniu. Kam­pa­nia reklam­owa autor­stwa Leo Bur­netta stwo­rzyła tej marce nie­śmier­telny wiz­erunek, który dał jej pier­wsze miej­sce w sprze­daży papie­ro­sów na świecie.

  W 1924 roku Marl­boro nie koja­rzyło się nikomu
  z kow­bo­jem, tym bar­dziej, że slo­gan reklam­owy
  brzmiał „Mild as May”. Grupą doce­lową
  Marl­boro były kobiety.

  Wyższa cena spra­wia wraże­nie lep­szej jako­ści. Na takim spostrzeże­niu opier­ała się także strate­gia pozy­cjonowa­nia Marl­boro, spry­t­nie łapiąc dodat­ko­wych klien­tów na zniżki i pro­mocje. Marl­boro uroz­maiciło rów­nież swoje pro­dukty o nowe smaki i lim­i­towane edycje.

  Jak Philip Mor­ris rekla­muje dziś, gdy reklama papie­ro­sów jest zaka­zana?
  Zespół Mor­risa bar­dzo długo pra­cował nad kom­bi­nacją narzę­dzi mar­ketingowych, która zapewni mu suk­ces. Cztery filary mar­ketingu (4 Ps), w któ­rych w skład wcho­dzi pro­dukt, cena, pro­mocja i dys­try­bucja ukierunk­owane były w ten spo­sób, by wypozy­cjonować Marl­boro jako najlep­sze wyroby tyto­niowe. W końcu udało się. Swoją drogą, czy to nie jest genialne, że pomimo dzi­siej­szych zaka­zów i ustaw wpro­wa­dza­nych przez rząd a pro­pos zaży­wa­nia wyro­bów tyto­niowych oraz ich reklam­owa­nia, Marl­boro trzyma się dobrze? Powin­niśmy jed­nak coś zro­bić z tą reklamą…

  2. Apple - „Think different”

  Pamię­tasz jak początku­jący Apple wci­skał się na rynek, na któ­rym kró­lo­wał IBM? Kul­towa reklama naw­iązu­jąca do książki Orwella „Rok 1984”, tylko raz pojaw­iła się w ame­ry­kań­skiej tele­wi­zji, ale zro­biła wystar­cza­jąco silne wraże­nie, aby wszys­tkie szkoły reklamy na świe­cie wał­ko­wały ją jak mantrę.

  Apple – gruba ryba w strate­gii nie­bie­skiego oce­anu. Blue Ocean w mar­ketingu to rynek dotąd nieod­kryty. Apple od początku staw­iał na este­tykę i nowa­torstwo swo­ich pro­duk­tów. Iden­ty­fikował się z nieza­leżną kul­turą. Określał swo­ich klien­tów jako „luza­ków”, co przy­nio­sło mu legiony fanów, wier­nych marce niczym pew­nego rodzaju religii.

  Mag­ne­tyzu­jące hasło reklam­owe “Think dif­fer­ent” prze­jaw­iało się nie tylko w rekla­mach, ale w całej sze­roko rozu­mi­anej strate­gii i dzi­ałal­ności oper­a­cyjnej firmy.
  Apple stało się świe­żym, nieza­leżnym powi­etrzem na rynku tech­no­log­icznym. Odz­nacza się nie­zwy­kłą kreaty­wnoś­cią w tworze­niu nowych pro­duk­tów. Poza tym łączy je ze świet­nym desi­gnem i prze­mawia za pomocą nie­zwy­kle pro­stych, ale i atrak­cyjnych sloganów.

  Think dif­fer­ent

  Od początku swo­jego ist­nienia Apple, wspie­rał pozy­cjonowanie swo­jej marki two­rząc wyjąt­kowy styl i oso­bo­wość.

  Strate­gia budowa­nia imagu firmy opiera się na emoc­jach. Takie cechy prze­no­szą się od razu w świado­mości ludzi na użytkown­ika pro­duktu. Gadżety takie jak iPod, iTu­nes, Mac plus ich wszys­tkie naj­now­sze wer­sje stały się niezbęd­nym ele­mentem mod­nego i alter­naty­wnego stylu życia.

  Steve Jobs miał 21 lat, gdy wraz ze Stevem
  Woźni­akiem zało­żył firmę Apple. Dziś jest
  to najbo­gat­sza firma na świecie!

  Jak mówiła jedna z kam­panii reklam­owych Apple „Niedługo pow­staną dwa rodzaje ludzi. Będą tacy, któ­rzy uży­wają kom­put­erów i tacy, któ­rzy uży­wają Apple”. Ich wizją jest to, by pro­dukty stały się ele­mentem stylu życia. Budu­jąc więź z klien­tami, Apple mię­dzy innymi otwiera sklepy, w któ­rych każdy może zapoz­nać się z naj­now­szymi pro­duk­tami Apple, otrzy­mać prak­ty­czną pomoc od dobrze przy­go­towanych i entuz­jasty­cznie nastaw­ionych pracowników.

  3. Barack Obama – genial­nie wypo­zy­cjo­no­wana „firma”.

  Obama stał się naj­le­piej wypozy­cjonowanym “pro­duk­tem” ostat­nich cza­sów.
  W ran­kingu Adver­tis­ing Age poko­nał zarówno Apple, jak i Zappos.com. Co było powo­dem suk­cesu Obamy, który z mało komu zna­nego wcze­śniej czło­wieka, stał się kró­lem pop­u­larności i to w bar­dzo krót­kim czasie?

  Obama został świet­nie wypozy­cjonowany, w spo­sób który stał się wzo­rem.
  Sztab pracu­jący nad jego wiz­erunk­iem nie zapom­niał o odro­bi­e­niu pracy domo­wej. Firma Obama miała coś intere­su­jącego do zaofer­owa­nia, a także wiedzi­ała jak stwo­rzyć zwią­zek emocjon­alny pomię­dzy sobą a tar­getem. Przeczytaj tutaj o kam­pa­nii i mar­ket­ingu Obamy w USA.

  Zami­ast mil­ionów, dola­rów, mil­iony
  akty­wnych zwolen­ników. — Recepta na
  zwy­cię­stwo, którą dziś sto­suje już wielu…

  Co obiecy­wała firma i w jaki spo­sób przekon­ała ludzi? Wiz­erunek Obamy stwor­zony był w taki spo­sób, by koja­rzył się z nadzieją i opty­mi­zmem. Komu­nikat brzmiał ZMI­ANA. To odsu­nęło na bok najwięk­szych rywali Obamy– Clin­tona i McCaina, któ­rzy automaty­cznie stali się wobec takiej defi­ni­cji kon­ser­watys­tami, bez pomy­słu na ulep­szanie życia. Obama obiecy­wał poprawę finan­sowej sytu­acji klasy śred­niej, czyli najwięk­szej grupy na rynku.

  Przepis Obamy na wisienkę na tor­cie
  1. Upewnij się, że twoja strate­gia
  pozy­cjonowa­nia jest spójna i przekonu­jąca.
  2. Cały czas wzmac­niaj swoją pozy­cję.
  3. Definiuj sie­bie cechami, które pod­kreślają sła­bość konkurencji.

  4. McDonald`s - Ikona przy­spie­sza­ją­cego tempa życia.

  To, co było genialne w McDonald‘s to wynalezie­nie szy­bkiego spo­sobu na tanie i smaczne jedze­nie, a następ­nie wyko­rzys­tanie sys­temu fran­czyzy w roz­woju firmy. Dick i Mac McDon­ald, założy­ciele najwięk­szej dziś sieci restau­racji typu fast-food, nigdy nie pode­jrze­wali, że ich wyna­la­zek sta­nie się sym­bolem Ameryki, a ich restau­racje będą roz­siane po całym świe­cie w ponad 120 kra­jach.

  Pomimo tego, że pro­dukty McDonald‘s są według niek­tórych smaczne, są przede wszys­tkim nie­zdrowe i co naj­ciekawsze, wszy­scy dobrze o tym wie­dzą i nadal kupują. Odpowiedź, zdaje się być bar­dzo banalna.

  Czy wiesz, że…
  Pier­wsza
  restau­racja
  McDonald‘s
  pow­stała
  w Kalifornii
  1948 roku.

  Dziś McDonald‘s swoją pozy­cję pró­buje utrzy­mać dzięki strate­gii, w któ­rej ważną rolę odgrywa zasada, iż klient i jego zad­owole­nie jest na pier­wszym miej­scu, różnorod­ność menu, jego cza­sowe uroz­maice­nia i wygoda. Dodatkowym genial­nym roz­wią­za­niem jest drive thru, czyli okienko w któ­rym zamaw­iać mogą zmo­to­ry­zowani klienci, nawet w godz­i­nach noc­nych. Plan dzi­ała­nia McDonald‘s jest bar­dzo zróżni­cow­any, bo bie­rze rów­nież pod uwagę rozmieszcze­nie geo­gra­ficzne i róż­nice kul­tur­owe. Najważniejsza jest jed­nak to, że McDonald‘s to gotowy wzór na sukces.

  5. Swatch – Czyli, naj­więk­sze prze­ci­wień­stwo Quartz.

  Kiedy Japończycy wypro­dukowali naj­cieńszy dotąd zega­rek i zaczęli zaj­mować coraz więk­szą część rynku zbytu, firma Swatch pojaw­iła się z jesz­cze cień­szym zegar­kiem i dodat­kowo uproszc­zoną konstrukcją.

  Jaką niszę zna­lazł Swatch? Firma defini­uje sie­bie w sło­wie innowa­cyjność. Na dro­dze roz­woju i przyj­mowanych strate­gii pozy­cjonowa­nia pro­duk­tów, Swatch zako­twi­czył się w świado­mości klien­tów jako coś, co reprezen­tuje kreaty­wność, odwagę na poz­nawanie rze­czy niez­nanych, świetny zmysł este­ty­czny. Swatch podob­nie jak Apple stał się sty­lem życia i spo­so­bem myśle­nia. Klient wybiera odpo­wiedni dla sie­bie design zegarka, by wyra­zić sie­bie, swoją oso­bo­wość. Dzisiaj grupa Swatch jest najwięk­szą i najszy­b­ciej rozwi­ja­jącą się firmą pro­duku­jącą zegarki. Swoją ofertę posz­erza o nowe pro­dukty, na przy­kład biżu­terię, współpracu­jąc z wiel­kimi posta­ci­ami świata mody.

  Oczy­wiś­cie to tylko, subiek­ty­wny punkt widze­nia. W zależ­no­ści od spo­sobu patrze­nia, można by w ten rank­ing wpleść, zupeł­nie inne insty­tucje. A jak wygląda Twój punkt widze­nia, na naj­le­piej wypozy­cjonowane (Nie w inter­ne­cie) firmy świata? Będzie mi miło, jeśli podzie­lisz się nim w komen­tarzach na samym dole tej strony.

  Na górę
  Projektujemy nazwy
  które zapadają w pamięć  
  Kliknij i sprawdź jak
  Ograniczony dostęp
  W natu­ralny spo­sób pożą­damy rze­czy, które są postrze­gane jako eks­klu­zywne lub nale­żące do wybranych.
  W grach, by kre­ować wyłącz­ność i nagra­dzać bie­głość wyko­rzy­stuje się poziomy.

  Niektóre strony, czy obszary na stro­nie mogą być dostępne tylko dla jej człon­ków (lub tych któ­rzy „zapra­co­wali” na dostęp). „Dostęp” może się rów­nież odno­sić do uzy­ska­nia moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z opcji lub narzę­dzi, które nie są dostępne domyślnie.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Ojciec Apple inc. Ikona
  rewolucji w marketingu,
  biznesie i designie.
  Otrzymaj ofertę