Spis treści:

Projektujemy nazwy
które zapadają w pamięć  
Kliknij i sprawdź jak
Ograniczony
wybór
Jesteśmy bar­dziej skłon­ni do doko­na­nia wybo­ru, gdy mamy mniej moż­li­wo­ści.
Jak wie­le wybo­rów znaj­du­je się na każ­dej stro­nie? Czy moż­na zmniej­szyć ich licz­bę?

Rozważ tak­że kolej­ność punk­tów decy­zyj­nych, któ­re napo­ty­ka­ją ludzie – czy moż­na upro­ścić ścież­kę decy­zyj­ną, pre­zen­tu­jąc naj­pierw naj­pil­niej­sze wybo­ry?

Mądrego miło posłuchać

Szanowny ekspercie.
Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

Sprawdź to - kliknij tutaj.

Lubisz nasze treści i to co robimy?
Możesz publikować je u siebie, sprawdź
także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

Donald Trump
CEO Trump Organization.
Prawdziwy Amerykański
Multimiliarder i showman.
Otrzymaj ofertę