Proste wskazówki dotyczące komponowania treści.

Sposób w jaki ludzie czy­tają w inter­ne­cie, jest dobrze znany? Więc praw­do­po­dob­nie nie zasko­czą Cię też infor­ma­cje, że więk­szość użyt­kow­ni­ków, po pro­stu ska­nuje tekst zatrzy­mu­jąc wzrok na ele­men­tach przy­cią­ga­ją­cych uwagę, takich jak nagłówki, foto­gra­fie, czy cytaty. Skoro zda­jesz sobie z tego sprawę, poznaj też sprytne tech­niki two­rze­nia tre­ści, które są czy­tane znacz­nie czę­ściej niż inne.

Pisanie mate­riału na stronę inter­ne­tową bar­dzo różni się od pisa­nia do dru­ko­wa­nych mediów. Dla więk­szo­ści ludzi czy­ta­nie z ekranu spra­wia trud­no­ści, i jeśli będą musieli zmie­rzyć się z taką ścianą tek­stu jaką znamy z ksią­żek, praw­do­po­dob­nie dadzą sobie z tym spokój.

Jak spra­wić, aby twój tekst miał “wcią­ga­jący” wygląd?

Przede wszyst­kim, jeśli chcesz aby ludzie czy­tali treść opu­bli­ko­waną na two­jej stro­nie inter­ne­to­wej, musisz spra­wić, aby wyglą­dała zachę­ca­jąco. Twój mate­riał musi być inte­re­su­jący, istotny i łatwy do wyszu­ka­nia. Większość ludzi czyta wstęp, tro­chę mniej roz­wi­nię­cie, a już tylko nie­któ­rzy prze­czy­tają Twój tekst od deski do deski. Dlatego powi­nie­neś umie­ścić naj­waż­niej­sze infor­ma­cje pod­su­mo­wu­jące na samej górze artykułu.

Napisałbym krót­szy list, ale nie mia­łem czasu
– Abraham LincolnM

Jeżeli zanu­dzisz odwie­dza­ją­cego, po pro­stu znaj­dzie daną infor­ma­cję w innym miej­scu. Jak mawiał Einstein, wszystko powinno być, tak pro­ste jak to tylko moż­liwe. W inter­ne­cie ta zasada zdaje się funk­cjo­no­wać w prak­tyce. Prywatnie, piszę obszerną treść, a w następ­nych dniach sta­ram się ją odchu­dzić i ubie­rać w bar­dziej prze­my­ślane i kon­kretne zda­nia. Z reguły, udaje mi się odchu­dzić tre­ści o ponad połowę nie tra­cąc nic z merytoryki.

Zostawienie prze­strzeni wokół słów prze­ma­wia do wyobraźni czy­tel­ni­ków. Krótkie aka­pity w prze­ci­wień­stwie do dłu­gich para­gra­fów tek­stu, czyta wię­cej osób. Podziel zatem wiel­kie kolumny tek­stu na kawałki, oddzie­lone wol­nym miej­scem. Umieść pod­ty­tuły, aby zasy­gna­li­zo­wać czy­tel­ni­kowi czego doty­czy każdy frag­ment. Dokładnie tak, jak wygląda to w tej treści.

Stworzenie dobrego con­tentu ma bar­dzo duże zna­cze­nie dla opty­ma­li­za­cji wyszu­ki­wa­rek inter­ne­to­wych, więc opłaca się zain­we­sto­wać w usługi dobrego copyw­ri­tera, który będzie wie­dział, jak napi­sać świetną treść, prze­ma­wia­jącą do odbiorcy i robo­tów wyszu­ki­wa­rek. A jakie są Twoje spo­strze­że­nia doty­czące “przy­ja­znago” pisa­nia w sieci? Będzie mi miło usły­szeć Twój głos w komen­ta­rzach.

Ps: Zajrzyj na strony Copywriterzy.com, aby dowie­dzieć się wię­cej na temat tego jak pisać tek­sty.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Założyciel Microsoft Corp.
Najbogatszy człowiek na
świecie kilka lat z rzędu.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Obdarowywanie
Odczuwamy potrzebę odwza­jem­nie­nia się, gdy otrzy­mu­jemy upominek.
Czy możemy sobie na niego pozwo­lić? Może to być dar­mowe konto, albo uak­tu­al­nie­nie. Może dar­mowy raport. A może karta upo­min­kowa?

Niech to będzie coś nie­spo­dzie­wa­nego. Jeśli inne podobne usługi roz­dają tę samą rzecz, prze­staje ona być upo­min­kiem – jest oczekiwana.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Otrzymaj ofertę