Proste wskazówki dotyczące komponowania treści.

Sposób w jaki ludzie czy­ta­ją w inter­ne­cie, jest dobrze zna­ny? Więc praw­do­po­dob­nie nie zasko­czą Cię też infor­ma­cje, że więk­szość użyt­kow­ni­ków, po pro­stu ska­nu­je tekst zatrzy­mu­jąc wzrok na ele­men­tach przy­cią­ga­ją­cych uwa­gę, takich jak nagłów­ki, foto­gra­fie, czy cyta­ty. Skoro zda­jesz sobie z tego spra­wę, poznaj też spryt­ne tech­ni­ki two­rze­nia tre­ści, któ­re są czy­ta­ne znacz­nie czę­ściej niż inne.

Pisanie mate­ria­łu na stro­nę inter­ne­to­wą bar­dzo róż­ni się od pisa­nia do dru­ko­wa­nych mediów. Dla więk­szo­ści ludzi czy­ta­nie z ekra­nu spra­wia trud­no­ści, i jeśli będą musie­li zmie­rzyć się z taką ścia­ną tek­stu jaką zna­my z ksią­żek, praw­do­po­dob­nie dadzą sobie z tym spo­kój.

Jak sprawić, aby twój tekst miał “wciągający” wygląd?

Przede wszyst­kim, jeśli chcesz aby ludzie czy­ta­li treść opu­bli­ko­wa­ną na two­jej stro­nie inter­ne­to­wej, musisz spra­wić, aby wyglą­da­ła zachę­ca­ją­co. Twój mate­riał musi być inte­re­su­ją­cy, istot­ny i łatwy do wyszu­ka­nia. Większość ludzi czy­ta wstęp, tro­chę mniej roz­wi­nię­cie, a już tyl­ko nie­któ­rzy prze­czy­ta­ją Twój tekst od deski do deski. Dlatego powi­nie­neś umie­ścić naj­waż­niej­sze infor­ma­cje pod­su­mo­wu­ją­ce na samej górze arty­ku­łu.

Napisałbym krót­szy list, ale nie mia­łem cza­su
– Abraham LincolnM

Jeżeli zanu­dzisz odwie­dza­ją­ce­go, po pro­stu znaj­dzie daną infor­ma­cję w innym miej­scu. Jak mawiał Einstein, wszyst­ko powin­no być, tak pro­ste jak to tyl­ko moż­li­we. W inter­ne­cie ta zasa­da zda­je się funk­cjo­no­wać w prak­ty­ce. Prywatnie, piszę obszer­ną treść, a w następ­nych dniach sta­ram się ją odchu­dzić i ubie­rać w bar­dziej prze­my­śla­ne i kon­kret­ne zda­nia. Z regu­ły, uda­je mi się odchu­dzić tre­ści o ponad poło­wę nie tra­cąc nic z mery­to­ry­ki.

Zostawienie prze­strze­ni wokół słów prze­ma­wia do wyobraź­ni czy­tel­ni­ków. Krótkie aka­pi­ty w prze­ci­wień­stwie do dłu­gich para­gra­fów tek­stu, czy­ta wię­cej osób. Podziel zatem wiel­kie kolum­ny tek­stu na kawał­ki, oddzie­lo­ne wol­nym miej­scem. Umieść pod­ty­tu­ły, aby zasy­gna­li­zo­wać czy­tel­ni­ko­wi cze­go doty­czy każ­dy frag­ment. Dokładnie tak, jak wyglą­da to w tej tre­ści.

Stworzenie dobre­go con­ten­tu ma bar­dzo duże zna­cze­nie dla opty­ma­li­za­cji wyszu­ki­wa­rek inter­ne­to­wych, więc opła­ca się zain­we­sto­wać w usłu­gi dobre­go copyw­ri­te­ra, któ­ry będzie wie­dział, jak napi­sać świet­ną treść, prze­ma­wia­ją­cą do odbior­cy i robo­tów wyszu­ki­wa­rek. A jakie są Twoje spo­strze­że­nia doty­czą­ce “przy­ja­zna­go” pisa­nia w sie­ci? Będzie mi miło usły­szeć Twój głos w komen­ta­rzach.

Ps: Zajrzyj na stro­ny Copywriterzy.com, aby dowie­dzieć się wię­cej na temat tego jak pisać tek­sty.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Richard Branson
Właściciel ponad 400 różnych
przedsiębiorstw o wspólnej
marce. Virgin.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Grupowanie
Informacje uło­żo­ne w zna­jo­me i roz­sąd­ne gru­py są łatwiej­sze do zro­zu­mie­nia i zapa­mię­ta­nia.
Dzielenie dużych list (spi­sów tre­ści, pozy­cji w menu) na mniej­sze gru­py spra­wia, że infor­ma­cje są łatwiej­sze do zro­zu­mie­nia i opa­no­wa­nia.

Jeśli cho­dzi o wyuczo­ne zacho­wa­nia, mamy skłon­ność do pod­świa­do­me­go dzie­le­nia codzien­nych wyda­rzeń na mniej­sze czę­ści, jak na przy­kład poran­ne przy­go­to­wy­wa­nie się do wyj­ścia. Zrozumienie jak ludzie roz­wi­ja­ją w umy­śle zwy­cza­je, na Twojej stro­nie lub gdzie indziej – może ujaw­nić obsza­ry, któ­re war­to ulep­szyć.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Otrzymaj ofertę