Błyskotliwe pisanie w Internecie.
7 Praktycznych wskazówek.

Jeśli podzie­lisz się jakąś ideą, która Cię inte­re­suje, wywoła ona jedy­nie nie­wielką iskrę. Pożary wybu­chają w przy­padku, kiedy zaszcze­pisz pomysł w gło­wach wielu ludzi. Jeśli szu­kasz spraw­dzo­nych roz­wią­zań, które pozwolą ci zamie­nić iskrę w pożar, roz­pa­la­jący wyobraź­nię ludzi i inspi­ru­jący dzia­ła­nia, koniecz­nie prze­czy­taj ten artykuł.

Na świeże pomy­sły wpaść można wszę­dzie. Należy ich po pro­stu szu­kać. W Owocnych wypra­co­wa­li­śmy nawet spo­soby, znaj­do­wa­nia dosko­na­łych tema­tów na arty­kuły. Jednak dobry pomysł na arty­kuł to jedno, a prze­nie­sie­nie go na two­jego bloga to inna kwe­stia. Jak prze­kuć dobry temat w dosko­nały post? Poznaj 7 szczę­śli­wych zasad pisania.

 1. Miej coś do powie­dze­nia
  To naprawdę uła­twia pisa­nie :) Kiedy nie masz nic do powie­dze­nia, czu­jesz się zmu­szony do pisa­nia zdań sen­sow­nych, lecz nie przed­sta­wia­ją­cych żad­nych głęb­szych war­to­ści. To destruk­cyjny kie­ru­nek. Dużo czy­taj. Rób notatki. Rozważnie wybie­raj tematy. Następnie podziel się infor­ma­cjami z czytelnikami

 2. Bądź kon­kretny.
  Bądź kon­kretny, ale jed­no­cze­śnie zacho­waj umiar.
  Rozważ 2 poniż­sze zda­nia:

  - Hoduję dużo owo­ców w moim ogro­dzie.
  - Hoduję 34 różne gatunki owo­ców w moim ogro­dzie, wli­cza­jąc w to owoce papaja, mango, a nawet kiwi i liczi.

  Które jest bar­dziej inte­re­su­jące? Które pozwala lepiej poznać mój ogród?

 3. Używaj pro­stych słów
  Pisz "uży­wać" zamiast "użyt­ko­wać", "bli­sko" zamiast "duża bli­skość", "poma­gać" zamiast "udo­gad­niać". Używaj dłuż­szych i bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych słów tylko wtedy, gdy żadne inne słowa nie są w sta­nie oddać okre­ślo­nego znaczenia.

 4. Pisz krót­kimi zda­niami
  Powinieneś uży­wać krót­kich zdań z tego samego powodu, dla któ­rego twoje aka­pity też powinny być zwię­złe: są łatwiej­sze do prze­czy­ta­nia i zro­zu­mie­nia. Każde zda­nie powinno zawie­rać jedną kon­kretną myśl. Większa ich ilość powo­duje, że twoja treść staje się zło­żona i tym samym spra­wia, że łatwiej jest wpro­wa­dzić do tek­stu zamieszanie.

 5. Twórz krót­kie aka­pity
  Spójrz na dowolną gazetę i zwróć uwagę, że aka­pity są z reguły krót­kie. Jest to zabieg, który spra­wia, że czy­ta­nie jest łatwiej­sze, ponie­waż nasze mózgi przy­swa­jają infor­ma­cje lepiej, kiedy tekst podzie­lony jest na mniej­sze czę­ści. W pra­cach nauko­wych każdy aka­pit odzwier­cie­dla jedną myśl i czę­sto zawiera wiele zdań. Ale w mniej sfor­ma­li­zo­wa­nych tek­stach styl nie ma aż tak dużego zna­cze­nia, a para­grafy mogą być nawet tak krót­kie, jak jedno zda­nie lub nawet słowo.

 6. Wyeliminuj "dodatki"
  Słowa kwa­li­fi­ku­jące, jak np. "bar­dzo, "tro­chę" "raczej" nie mają w sobie żad­nego zna­cze­nia i wysy­sają życie z two­ich zdań. Mark Twain zasu­ge­ro­wał, aby "Wstawić słowo cho­ler­nie w miej­sce każ­dego bar­dzo; twój edy­tor ska­suje je, a tekst będzie wyglą­dać tak, jak powi­nien". Unikanie "dodat­ków" jest bar­dzo ważne, ponie­waż są raczej puste i tro­chę denerwujące.

 7. Edytuj w spo­sób bez­względny
  Skracaj, kasuj, pisz na nowo wszystko to , co nie nie­sie dodat­ko­wego zna­cze­nia. Nie ma nic złego w pisa­niu w natu­ral­nym stylu, ale nie doda­waj żad­nych zby­tecz­nych słów bez dobrego powodu.

  Aby uła­twić sobie zada­nie, podziel swoje pisa­nie na trzy etapy: 1) Napisz cały tekst. 2) Odłóż spraw­dze­nie swo­jej pracy na kilka godzin lub dni. 3) Wróć do swo­jego tek­stu ze świe­żym spoj­rze­niem i przy­stąp do edycji.

Nikt z nas praw­do­po­dob­nie nigdy nie zosta­nie per­fek­cyj­nym pisa­rzem, nikt też tego od nas nie ocze­kuje. Możemy jed­nak dosko­na­lić nasz styl i spra­wiać lep­sze wra­że­nie. Wystarczy kie­ro­wać się powyż­szymi wska­zów­kami i pisać natu­ral­nym języ­kiem. A jak wyglą­dają Twoje “naj­lep­sze prak­tyki”? Podziel się wie­dzą na dole arty­kułu, z pew­no­ścią wielu ludzi dotrze z tąd na Twoją stroę, jeśli powiesz coś mądrego...

Mądrego zawsze miło posłuchać
Założyciel Microsoft Corp.
Najbogatszy człowiek na
świecie kilka lat z rzędu.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Kontrast
Skanując nowe infor­ma­cje wizu­alne, nie­świa­do­mie przy­cią­gani jeste­śmy do rze­czy, które odróżniają się od otoczenia.
Na czym mają się sku­piać ludzie? Wykorzystaj kolory, roz­miary, kształty i inne ele­menty pro­jektu, by stwo­rzyć wizu­alny kon­trast.

Subtelny ruch na sta­tycz­nej stro­nie może przy­cią­gnąć uwagę ludzi. Kontrast można też stwo­rzyć za pomocą czasu (porów­naj nie­re­gu­larne powia­do­mie­nia e-mailem z codzien­nymi powia­do­mie­niami) lub za pomocą nie­zwy­kłej lub nie­spo­dzie­wa­nej treści.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Otrzymaj ofertę