Jak nazwać produkt? Dobre nazwy produktów spożywczych.

Wiele przed­się­biorstw two­rząc nowy pro­dukt albo usłu­gę, trak­tu­je nazwę jak coś, o czym myśli się na koniec, albo jak osta­tecz­ną for­mal­ność, któ­rą trze­ba zała­twić przed wiel­kim star­tem. Zgodnie z takim myśle­niem, suk­ces nowe­go przed­się­wzię­cia zale­ży w cało­ści od mode­lu biz­ne­so­we­go i pla­nu dzia­ła­nia, a samej nazwie przy­pi­sy­wa­na jest nie­wiel­ka war­tość. Jak na iro­nię, coś, co wyda­je się tak mało waż­ne, ma klu­czo­wą wagę. Tymczasem w dzi­siej­szej rze­czy­wi­sto­ści, w któ­rej panu­je hiper-kon­ku­ren­cja jest tak, że nazwa może stwo­rzyć, lub znisz­czyć cały pro­dukt.

Nazwij to dobrze, albo pakuj walizki.

nazwy-produktow


„Wydawało mi się, że sami damy sobie z tym radę, ale sie­dzi­my już trzy mie­sią­ce i nic z tego nie wyni­ka”
. Albo: „Nawet nie uwzględ­ni­li­śmy tego w budże­cie, nie sądzi­li­śmy, że to będzie sta­no­wić pro­blem. Nikt nie wie, jak to powin­no się nazy­wać”. Oto jak wyglą­da kon­struk­cja nazwy w prak­ty­ce. Wtedy, w obli­czu nie­uchron­ne­go ter­mi­nu osta­tecz­ne­go, tar­gów bran­żo­wych, wypusz­cze­nia pro­duk­tu na rynek, klien­ci zaczy­na­ją pani­ko­wać i nazy­wa­ją pro­duk­ty w spo­sób, któ­ry czę­sto grze­bie ich idee na star­cie.

Wspaniała nazwa produktu nie może sprawić, że kiepska
firma odniesie sukces. Jednak kiepska nazwa może sprawić,
że wspaniała firma poniesie porażkę.

Dlaczego wybór dobrej nazwy dla pro­duk­tu jest tak waż­ny? Lubię wyko­rzy­sty­wać ana­lo­gię, w któ­rej nazwa fir­my porów­ny­wa­na jest do uchwy­tu waliz­ki. Sam w sobie, uchwyt jest tyl­ko nie­dro­gim ele­men­tem z pla­sti­ku. Nie ma wiel­kie­go zna­cze­nia i nie jest wart zbyt wie­le, dopó­ki nie musi­cie pod­nieść baga­żu. W momen­cie, gdy musi­cie to zro­bić, uchwyt sta­je się wszyst­kim.

Pamiętacie swe­go rodza­ju woj­nę pomię­dzy Blu-Ray i HD DVD? Co łatwiej było wypo­wie­dzieć, prze­ka­zać, „ponieść dalej”? Byłem pewien co do wyni­ku tej bata­lii na dłu­go przed tym, jak Blu-Ray wygrał. Drugi for­mat trud­no było wypo­wie­dzieć, a ludzie czę­sto wybie­ra­ją to, co potra­fią wymó­wić. Wolicie odtwa­rzacz Blu-Ray? Czy HD DVD?

Jeśli w naszym przed­się­bior­stwie nastą­pi roz­łam, będę
usa­tys­fak­cjo­no­wany bio­rąc sobie nazwę fir­my. Wy będzie­cie
mogli prze­jąć wszyst­kie jej akty­wa i fabry­ki. I tak wyj­dę na swo­im.

John Compton - pre­zes Quaker Oats

Nieważne, czy cho­dzi o nazwy pro­duk­tów spo­żyw­czych, nazwy nowych usług czy nazwy dla nowej spół­ki. Możemy pomóc Ci stwo­rzyć dokład­nie taką iden­ty­fi­ka­cję jakiej potrze­bu­jesz. Zapytaj o nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą ofer­tę pod nume­rem 660 970 980. Tak napraw­dę więk­szość naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych nazw świa­ta powsta­ła wła­snie w gło­wach eks­per­tów. Zapraszamy tak­że do prze­czy­ta­nia naszych namin­go­wych publi­ka­cjipomy­słach, jak nazwać fir­męo pocho­dze­niu nazw.

5 Dobrych przykładów nazw produktów, które podbiły świat.

Po pro­stu zleć to

W 1971 r. zało­ży­cie­le fir­my Blue Ribbon Sports, Bill Bowerman i Philip Knight, posta­no­wi­li wypu­ścić na rynek nową linię butów fut­bo­lo­wych. Pierwszej serii ozna­czo­nej logiem zapro­jek­to­wa­nym przez Carolyn Davidson, tak zwa­nym swo­osh. Nowa linia butów powin­na zawie­rać w sobie ducha zwy­cię­stwa, więc mar­ke­tin­gow­cy z Blue Ribbon Sports zaj­rze­li do grec­kiej mito­lo­gii i zna­leź­li swo­ją muzę: skrzy­dla­tą bogi­nię zwy­cię­stwa – Nike.

Nazwa był tak dobra, że w 1978 r. Blue Ribbon Sports ofi­cjal­nie zmie­ni­ło nazwę na Nike, Inc.

Powiększ słow­nik

Jak upew­nić się, że nikt nie wyko­rzy­sta w przy­szło­ści nazwy fir­my? Zmyślić ją! W ten spo­sób postą­pi­li wytwór­cy lodów Reuben i Rose Mattus w 1961 r., gdy zało­ży­li w Nowym Jorku sklep z loda­mi Häagen-Dazs.

Mimo, iż nazwa brzmi egzo­tycz­nie, wła­ści­cie­le twier­dzą, że w rze­czy­wi­sto­ści nic nie zna­czy. Pochodzący z Bronksu przed­się­bior­cy zda­li sobie spra­wę z atrak­cyj­no­ści obco­brz­mią­cej nazwy pro­duk­tu spo­żyw­cze­go, któ­ry miał pod­bić świat. nazwa-produktu-lody

Kokaina
Według książ­ki Fredericka Allena „Secret Formula” napój gazo­wa­ny, któ­ry odniósł naj­więk­szy suk­ces w histo­rii nazwa­no od liści koki (ang. coca leaves) i orze­chów koli (ang. kola nuts) – jego dwóch skład­ni­ków.
W 1886 r. far­ma­ceu­ta John Pemberton stwo­rzył pierw­szą par­tię syro­pu Coca-Cola. Allen pisze, że nazwę syro­pu wymy­ślił Frank Mason Robinson, part­ner biz­ne­so­wy Pembertona. Robinson zamie­nił lite­rę „k” w angiel­skim sło­wie kola na „c”, bo stwier­dził, że dwa „c" będą lepiej razem wyglą­dać, i napi­sał je zama­szy­stym pismem, któ­re póź­niej sta­ło się słyn­nym logiem Coca-Coli. Napój kie­dyś zawie­rał rów­nież śla­do­we ilo­ści koka­iny, ale od 1929 r. jest pozba­wio­ny tej sub­stan­cji.

Siła lite­ry „K”
George Eastman, zało­ży­ciel fir­my Kodak, a tak­że twór­ca apa­ra­tu Kodak uwiel­biał lite­rę „K”. Zanim w 1892 r. Eastman osta­tecz­nie zde­cy­do­wał się na tę nazwę, prze­te­sto­wał kil­ka połą­czeń słów, zaczy­na­ją­cych się i koń­czą­cych na „K”. Eastman uwa­żał, że odpo­wied­nia nazwa powin­na być łatwa do zapa­mię­ta­nia, nie powin­na przy­po­mi­nać nicze­go inne­go i nie mogła być trud­na do wypo­wie­dze­nia.

Przede wszyst­kim jed­nak musia­ła posia­dać lite­rę „K”. Ponieważ według nie­go ta lite­ra robi­ła wra­że­nie i wywo­ły­wa­ła zamie­rzo­ny efekt. Kodak prze­trwał ponad 100 lat, wra­sta­jąc w świat foto­gra­fii i kul­tu­ry popu­lar­nej.

Nigdy nie jest za póź­no na zmia­ny

Firma Shwayder Trunk Manufacturing Company, zało­żo­na w 1910 r. przez Jessego Shwaydera, pro­du­ko­wa­ła waliz­ki i aktów­ki, któ­rych moc­ną stro­ną była wytrzy­ma­łość. Shwayder nazwał jed­ną ze swo­ich pierw­szych wali­zek imie­niem biblij­ne­go Samsona, męż­czy­zny o nad­na­tu­ral­nej sile otrzy­ma­nej od Boga, dzię­ki któ­rej miał poko­ny­wać swo­ich wro­gów, wal­czyć z lwa­mi i zwy­cię­żać całe armie.

W 1941 r. Shwayder zaczął uży­wać zastrze­żo­nej nazwy „Samsonite”, a w 1966 r. zmie­nił nazwę fir­my. Znaczące, pasu­ją­ce do kon­tek­stu nazwy domi­nu­ją w umy­słach ludzi, lepiej zapa­da­ją w pamię­ci niż powszech­nie wyko­rzy­sty­wa­ne nazwi­ska.

2 Dobre przykłady nazw produktów spożywczych,
które podbiły cały świat.

1. Wyróżnij się, albo zgiń.

Najczęstszym błę­dem popeł­nia­nym przy nazy­wa­niu nowe­go pro­duk­tu wybór nazwy, któ­ra brzmi jak inne nazwy w bran­ży. Jest to spo­wo­do­wa­ne oba­wą o to, czy nowa fir­ma będzie trak­to­wa­na poważ­nie. W rze­czy­wi­sto­ści, naj­waż­niej­sze jest to, by odróż­niać się od kon­ku­ren­cji i szu­kać u niej przy­kła­dów tego, cze­go nale­ży uni­kać.

2. Unikaj nie­wy­róż­nia­ją­cych się nazwisk.

O ile nie chcesz wymy­ślić nazwy dla pro­duk­tu spo­żyw­cze­go, lub gastro­no­mii, to Polskie nazwi­ska nie­ste­ty nie zdą­ży­ły jesz­cze wyro­bić sobie nie­ska­zi­tel­nej opi­nii. O ile nie masz napraw­dę fascy­nu­ją­ce­go i zapa­da­ją­ce­go w pamięć nazwi­ska, albo nie two­rzysz fir­my dla per­so­nal­nej, oso­bi­stej mar­ki, zwy­kle lepiej dać sobie z nim spo­kój.

3. Unikaj akro­ni­mów

Wszyscy wie­my, że na świe­cie jest już wystar­cza­ją­co dużo akro­ni­mów. Nie powięk­szaj­cie tej puli wymy­śla­jąc kolej­ny dla sie­bie. Takie fir­my jak IBM, PZU czy KFC pra­co­wa­ły przez ponad 50 lat i daw­no były kor­po­ra­cja­mi zanim zaczę­ły uży­wać skró­tu swo­jej nazwy. Jeśli akro­nim to pomysł na start. To napraw­dę, lepiej nie zaczy­nać. To naj­trud­niej zapa­mię­ty­wal­ne for­my świa­ta.

4. Nie wylą­duj w sądzie.

Dzisiejszy świat namin­gu, jest bar­dzo skom­pli­ko­wa­ny. To że wpad­niesz na świet­ny pomysł nie ozna­cza wca­le, że jakaś fir­ma nie zare­je­stro­wa­ła takie­go mate­ria­łu han­dlo­we­go i nie trzy­ma go w sej­fie. A wte­dy wszyst­kie wie­lo­let­nie wysił­ki, spo­żyt­ko­wa­ne na two­rze­nie mar­ki będą stra­co­ne. Będziesz zmu­szo­ny praw­nie roz­po­cząć wszyst­ko od nowa. To nie zawsze spra­wie­dli­we, ale tak to dziś dzia­ła.

5. Przejżyj eks­perc­kie publi­ka­cje i roz­waż wspar­cie
pro­fe­sjo­na­li­stów.


W tym miej­scu od lat gro­ma­dzi­my wszyst­ko to co wie­my o two­rze­niu nazw.
Jeśli wła­sne poszu­ki­wa­nia nie przy­nio­sły Ci obie­cu­ją­cych rezul­ta­tów, roz­waż współ­pra­cę z pro­fe­sjo­na­li­sta­mi. W koń­cu jeste­śmy od tego, aby Ci pomóc. Poproś nas o nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą ofer­tę już teraz. Zadzwoń pod 660 970 980.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Prawdziwy geniusz w dziedzinie
marketingu. Właściciel
Ogilvy&Mather.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Ciekawość
Ludzie zachę­ce­ni nie­wiel­ką ilo­ścią inte­re­su­ją­cych infor­ma­cji będą chcie­li dowie­dzieć się wię­cej!
Kiedy możesz wstrzy­mać się z poda­wa­niem wszyst­kich infor­ma­cji? Które mia­ły­by to być infor­ma­cje?

Wyjaw tyl­ko tyle, by wzbu­dzić zain­te­re­so­wa­nie i zachęć do pod­ję­cia następ­ne­go kro­ku. Możesz tak­że wzbu­dzić zain­te­re­so­wa­nie robiąc coś nie­spo­dzie­wa­ne­go – ludzie zosta­ną na tyle dłu­go, by dowie­dzieć się, co się dzie­je. To tak, jak intry­gu­ją nas zagad­ki.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę