Jak nazwać produkt? Dobre nazwy produktów spożywczych.

Wiele przed­się­biorstw two­rząc nowy pro­dukt albo usługę, trak­tuje nazwę jak coś, o czym myśli się na koniec, albo jak osta­teczną for­mal­ność, którą trzeba zała­twić przed wiel­kim star­tem. Zgodnie z takim myśle­niem, suk­ces nowego przed­się­wzię­cia zależy w cało­ści od modelu biz­ne­so­wego i planu dzia­ła­nia, a samej nazwie przy­pi­sy­wana jest nie­wielka war­tość. Jak na iro­nię, coś, co wydaje się tak mało ważne, ma klu­czową wagę. Tymczasem w dzi­siej­szej rze­czy­wi­sto­ści, w któ­rej panuje hiper-konkurencja jest tak, że nazwa może stwo­rzyć, lub znisz­czyć cały produkt.

Nazwij to dobrze, albo pakuj walizki.

nazwy-produktow


„Wydawało mi się, że sami damy sobie z tym radę, ale sie­dzimy już trzy mie­siące i nic z tego nie wynika”
. Albo: „Nawet nie uwzględ­ni­li­śmy tego w budże­cie, nie sądzi­li­śmy, że to będzie sta­no­wić pro­blem. Nikt nie wie, jak to powinno się nazy­wać”. Oto jak wygląda kon­struk­cja nazwy w prak­tyce. Wtedy, w obli­czu nie­uchron­nego ter­minu osta­tecz­nego, tar­gów bran­żo­wych, wypusz­cze­nia pro­duktu na rynek, klienci zaczy­nają pani­ko­wać i nazy­wają pro­dukty w spo­sób, który czę­sto grze­bie ich idee na starcie.

Wspaniała nazwa pro­duktu nie może spra­wić, że kiep­ska
firma odnie­sie suk­ces. Jednak kiep­ska nazwa może spra­wić,
że wspa­niała firma ponie­sie porażkę.

Dlaczego wybór dobrej nazwy dla pro­duktu jest tak ważny? Lubię wyko­rzy­sty­wać ana­lo­gię, w któ­rej nazwa firmy porów­ny­wana jest do uchwytu walizki. Sam w sobie, uchwyt jest tylko nie­dro­gim ele­men­tem z pla­stiku. Nie ma wiel­kiego zna­cze­nia i nie jest wart zbyt wiele, dopóki nie musi­cie pod­nieść bagażu. W momen­cie, gdy musi­cie to zro­bić, uchwyt staje się wszystkim.

Pamiętacie swego rodzaju wojnę pomię­dzy Blu-Ray i HD DVD? Co łatwiej było wypo­wie­dzieć, prze­ka­zać, „ponieść dalej”? Byłem pewien co do wyniku tej bata­lii na długo przed tym, jak Blu-Ray wygrał. Drugi for­mat trudno było wypo­wie­dzieć, a ludzie czę­sto wybie­rają to, co potra­fią wymó­wić. Wolicie odtwa­rzacz Blu-Ray? Czy HD DVD?

Jeśli w naszym przed­się­bior­stwie nastąpi roz­łam, będę
usa­tys­fak­cjo­no­wany bio­rąc sobie nazwę firmy. Wy będzie­cie
mogli prze­jąć wszyst­kie jej aktywa i fabryki. I tak wyjdę na swoim.

John Compton - pre­zes Quaker Oats

Nieważne, czy cho­dzi o nazwy pro­duk­tów spo­żyw­czych, nazwy nowych usług czy nazwy dla nowej spółki. Możemy pomóc Ci stwo­rzyć dokład­nie taką iden­ty­fi­ka­cję jakiej potrze­bu­jesz. Zapytaj o nie­zo­bo­wią­zu­jącą ofertę pod nume­rem 660 970 980. Tak naprawdę więk­szość naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych nazw świata powstała wła­snie w gło­wach eks­per­tów. Zapraszamy także do prze­czy­ta­nia naszych namin­go­wych publi­ka­cjipomy­słach, jak nazwać firmęo pocho­dze­niu nazw.

5 Dobrych przy­kła­dów nazw pro­duk­tów, które pod­biły świat.

Po pro­stu zleć to

W 1971 r. zało­ży­ciele firmy Blue Ribbon Sports, Bill Bowerman i Philip Knight, posta­no­wili wypu­ścić na rynek nową linię butów fut­bo­lo­wych. Pierwszej serii ozna­czo­nej logiem zapro­jek­to­wa­nym przez Carolyn Davidson, tak zwa­nym swo­osh. Nowa linia butów powinna zawie­rać w sobie ducha zwy­cię­stwa, więc mar­ke­tin­gowcy z Blue Ribbon Sports zaj­rzeli do grec­kiej mito­lo­gii i zna­leźli swoją muzę: skrzy­dlatą bogi­nię zwy­cię­stwa – Nike.

Nazwa był tak dobra, że w 1978 r. Blue Ribbon Sports ofi­cjal­nie zmie­niło nazwę na Nike, Inc.

Powiększ słow­nik

Jak upew­nić się, że nikt nie wyko­rzy­sta w przy­szło­ści nazwy firmy? Zmyślić ją! W ten spo­sób postą­pili wytwórcy lodów Reuben i Rose Mattus w 1961 r., gdy zało­żyli w Nowym Jorku sklep z lodami Häagen-Dazs.

Mimo, iż nazwa brzmi egzo­tycz­nie, wła­ści­ciele twier­dzą, że w rze­czy­wi­sto­ści nic nie zna­czy. Pochodzący z Bronksu przed­się­biorcy zdali sobie sprawę z atrak­cyj­no­ści obco­brz­mią­cej nazwy pro­duktu spo­żyw­czego, który miał pod­bić świat. nazwa-produktu-lody

Kokaina
Według książki Fredericka Allena „Secret Formula” napój gazo­wany, który odniósł naj­więk­szy suk­ces w histo­rii nazwano od liści koki (ang. coca leaves) i orze­chów koli (ang. kola nuts) – jego dwóch skład­ni­ków.
W 1886 r. far­ma­ceuta John Pemberton stwo­rzył pierw­szą par­tię syropu Coca-Cola. Allen pisze, że nazwę syropu wymy­ślił Frank Mason Robinson, part­ner biz­ne­sowy Pembertona. Robinson zamie­nił literę „k” w angiel­skim sło­wie kola na „c”, bo stwier­dził, że dwa „c" będą lepiej razem wyglą­dać, i napi­sał je zama­szy­stym pismem, które póź­niej stało się słyn­nym logiem Coca-Coli. Napój kie­dyś zawie­rał rów­nież śla­dowe ilo­ści koka­iny, ale od 1929 r. jest pozba­wiony tej sub­stan­cji.

Siła litery „K”
George Eastman, zało­ży­ciel firmy Kodak, a także twórca apa­ratu Kodak uwiel­biał literę „K”. Zanim w 1892 r. Eastman osta­tecz­nie zde­cy­do­wał się na tę nazwę, prze­te­sto­wał kilka połą­czeń słów, zaczy­na­ją­cych się i koń­czą­cych na „K”. Eastman uwa­żał, że odpo­wied­nia nazwa powinna być łatwa do zapa­mię­ta­nia, nie powinna przy­po­mi­nać niczego innego i nie mogła być trudna do wypo­wie­dze­nia.

Przede wszyst­kim jed­nak musiała posia­dać literę „K”. Ponieważ według niego ta litera robiła wra­że­nie i wywo­ły­wała zamie­rzony efekt. Kodak prze­trwał ponad 100 lat, wra­sta­jąc w świat foto­gra­fii i kul­tury popu­lar­nej.

Nigdy nie jest za późno na zmiany

Firma Shwayder Trunk Manufacturing Company, zało­żona w 1910 r. przez Jessego Shwaydera, pro­du­ko­wała walizki i aktówki, któ­rych mocną stroną była wytrzy­ma­łość. Shwayder nazwał jedną ze swo­ich pierw­szych wali­zek imie­niem biblij­nego Samsona, męż­czy­zny o nad­na­tu­ral­nej sile otrzy­ma­nej od Boga, dzięki któ­rej miał poko­ny­wać swo­ich wro­gów, wal­czyć z lwami i zwy­cię­żać całe armie.

W 1941 r. Shwayder zaczął uży­wać zastrze­żo­nej nazwy „Samsonite”, a w 1966 r. zmie­nił nazwę firmy. Znaczące, pasu­jące do kon­tek­stu nazwy domi­nują w umy­słach ludzi, lepiej zapa­dają w pamięci niż powszech­nie wyko­rzy­sty­wane nazwiska.

2 Dobre przy­kłady nazw pro­duk­tów spo­żyw­czych,
które pod­biły cały świat.

1. Wyróżnij się, albo zgiń.

Najczęstszym błę­dem popeł­nia­nym przy nazy­wa­niu nowego pro­duktu wybór nazwy, która brzmi jak inne nazwy w branży. Jest to spo­wo­do­wane obawą o to, czy nowa firma będzie trak­to­wana poważ­nie. W rze­czy­wi­sto­ści, naj­waż­niej­sze jest to, by odróż­niać się od kon­ku­ren­cji i szu­kać u niej przy­kła­dów tego, czego należy unikać.

2. Unikaj nie­wy­róż­nia­ją­cych się nazwisk.

O ile nie chcesz wymy­ślić nazwy dla pro­duktu spo­żyw­czego, lub gastro­no­mii, to Polskie nazwi­ska nie­stety nie zdą­żyły jesz­cze wyro­bić sobie nie­ska­zi­tel­nej opi­nii. O ile nie masz naprawdę fascy­nu­ją­cego i zapa­da­ją­cego w pamięć nazwi­ska, albo nie two­rzysz firmy dla per­so­nal­nej, oso­bi­stej marki, zwy­kle lepiej dać sobie z nim spokój.

3. Unikaj akro­ni­mów

Wszyscy wiemy, że na świe­cie jest już wystar­cza­jąco dużo akro­ni­mów. Nie powięk­szaj­cie tej puli wymy­śla­jąc kolejny dla sie­bie. Takie firmy jak IBM, PZU czy KFC pra­co­wały przez ponad 50 lat i dawno były kor­po­ra­cjami zanim zaczęły uży­wać skrótu swo­jej nazwy. Jeśli akro­nim to pomysł na start. To naprawdę, lepiej nie zaczy­nać. To naj­trud­niej zapa­mię­ty­walne formy świata.

4. Nie wylą­duj w sądzie.

Dzisiejszy świat namingu, jest bar­dzo skom­pli­ko­wany. To że wpad­niesz na świetny pomysł nie ozna­cza wcale, że jakaś firma nie zare­je­stro­wała takiego mate­riału han­dlo­wego i nie trzyma go w sej­fie. A wtedy wszyst­kie wie­lo­let­nie wysiłki, spo­żyt­ko­wane na two­rze­nie marki będą stra­cone. Będziesz zmu­szony praw­nie roz­po­cząć wszystko od nowa. To nie zawsze spra­wie­dliwe, ale tak to dziś działa.

5. Przejżyj eks­perc­kie publi­ka­cje i roz­waż wspar­cie
pro­fe­sjo­na­li­stów.


W tym miej­scu od lat gro­ma­dzimy wszystko to co wiemy o two­rze­niu nazw.
Jeśli wła­sne poszu­ki­wa­nia nie przy­nio­sły Ci obie­cu­ją­cych rezul­ta­tów, roz­waż współ­pracę z pro­fe­sjo­na­li­stami. W końcu jeste­śmy od tego, aby Ci pomóc. Poproś nas o nie­zo­bo­wią­zu­jącą ofertę już teraz. Zadzwoń pod 660 970 980.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Guy Kawasaki
Prekursor ewangeli kultu
produktów Apple. Dzisiaj CEO
G.T.Ventures
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Kompletowanie zestawu
Im bli­żej jeste­śmy skom­ple­to­wa­nia całej kolek­cji, tym bar­dziej chcemy mieć wszyst­kie jej elementy.
Ta zasada ma zasto­so­wa­nie także w przy­padku nie­do­koń­czo­nych puz­zli i obraz­ków – chcemy zoba­czyć cały, ukoń­czony obra­zek.

Poszukaj logicz­nych zesta­wów (jak rodzaje infor­ma­cji), które mogą suge­ro­wać kom­ple­to­wa­nie kolek­cji. Co ludzie mogą zbie­rać w Twoim sys­te­mie? Jak można pogru­po­wać te ele­menty w odrębne zestawy by stwo­rzyć łatwiej­sze do osią­gnię­cia cele (i moty­wa­cję do dal­szego zbie­ra­nia więk­szej kolekcji)?
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę