Nazwa dla korporacji

Nazwy kor­po­ra­cji sta­no­wią kamień milowy stra­te­gii budo­wa­nia marki dla firm. Ustalają nastrój, ton i oso­bo­wość orga­ni­za­cji. Zwykle nazwa kor­po­ra­cji pełni bar­dziej rolę tła albo ele­mentu wspie­ra­ją­cego, a nie adre­so­wa­nej do klienta nazwy pro­duktu lub usługi. Na przy­kład Apple pełni rolę para­sola roz­cią­ga­ją­cego się nad pro­duk­tami o nazwach zaczy­na­ją­cych na „i-”, a także kom­pu­te­rem Mac (Macintosh). Tego rodzaju stra­te­gia kor­po­ra­cyjna pozwala na roz­wi­ja­nie marki i jej ogól­nej „archi­tek­tury” w przy­szło­ści. W innych wypad­kach nazwa kor­po­ra­cji i jej naj­waż­niej­szy produkt/usługa są tak bli­sko ze sobą zwią­zane, że stają się jed­nym – jak w przy­padku Coca-Coli. Jeśli jesteś na eta­pie two­rze­nia nowej nazwy dla swo­jego biz­nesu i masz mię­dzy­na­ro­dowe aspi­ra­cje, nie mogłeś tra­fić lepiej. Ten arty­kuł jest wła­śnie dla Ciebie.

10 Największych marek świata, według interbrand.

nazwy-korporacji

Bez względu na to, czy nazwa kor­po­ra­cji pełni rolę pierw­szo­pla­nową, czy raczej sta­nowi tło, ważne, żeby pamię­tać, że głów­nym celem jest stwo­rze­nie nazwy, która odzwier­cie­dla ogólną misję, cel i prze­sła­nie firmy. Jeżeli jesz­cze nie czy­ta­łeś naszych publi­ka­cji o nazwach firm, a w szcze­gól­no­ści tych trak­tu­ją­cych o namingu, czy pomy­słach na nazwę firmy, to warto to zro­bić jesz­cze przed roz­po­czę­ciem prac. Najlepsze nazwy kor­po­ra­cji odno­szą się do ich naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych cech lub nie­prze­mi­ja­ją­cych zasad – nazwy marek, które pozo­stają ponad­cza­sowe i odpo­wied­nie bez względu na zmiany oferty pro­duk­tów i usług – takich, które dzia­łają zarówno aktyw­nie, jak i pasyw­nie. Cztery stra­te­gie namin­gowe dla kor­po­ra­cji. zostały stwo­rzone wła­śnie w tym celu. Każda z nich zawiera uni­ka­towy zestaw moż­li­wo­ści uchwy­ce­nia i prze­ka­za­nia misji marki.

4 Korporacyjne stra­te­gie namingowe.

W Owocnych każ­dego dnia poma­gamy ludziom w znaj­do­wa­niu wła­ści­wych nazw dla ich biz­nesu. W branży finan­so­wej jeste­śmy auto­rami takich nazw jak: Xandia - Doradztwo finan­sowe, Nobilis Broker, Effit oraz Star Finance. Z przy­jem­no­ścią pomo­żemy także i Tobie. Zapytaj nas o nie­zo­bo­wią­zu­jącą ofertę, pod nume­rem 660 970 980. Jesteśmy tu by Ci pomóc.

 1. Nazwy z klu­czo­wymi cechami.

  Te nazwy pod­kre­ślają naj­waż­niej­szą cechę albo klu­czową war­tość orga­ni­za­cji, która nigdy się nie zmie­nia. Przykładem może być nazwa Lego - (Z duń­skiego leg godt, to zna­czy baw się dobrze.). Puma, czy Nike pod­kre­śla­jące spor­towe osiągnięcia.

 2. Ukute/wymyślone nazwy.

  W tego typu nazwach kor­po­ra­cji cho­dzi o to, by były odpo­wied­nie.
  Kodak i Xerox to zupeł­nie zmy­ślone nazwy nie­po­sia­da­ją­cego zna­cze­nia same w sobie, ale w ciągu wielu lat dzia­łal­no­ści w branży i dzięki wielu dola­rom wyda­nym na reklamę udało im się zbu­do­wać roz­po­zna­walną markę. Najlepiej taką nazwę zbu­do­wać na mor­fe­mie – czę­ści słowa – który odnosi się do naj­waż­niej­szych kom­pe­ten­cji firmy. Dobrym przy­kła­dem jest Verizon, który zawiera koń­cówkę angiel­skiego słowa ozna­cza­ją­cego hory­zont, wska­zu­ją­cego na przy­szłość. Pixar z kolei zawiera w sobie dźwięk „pix” koja­rzący się ze sło­wem pic­ture, czyli obrazek.

 3. Nazwy o pozy­tyw­nych skojarzeniach.

  Tego rodzaju nazwy kor­po­ra­cji to czę­sto dwu­wy­ra­zowe kon­struk­cje, które czer­pią z ist­nie­ją­cych w języku pozy­tyw­nych war­to­ści, by prze­ka­zać prze­sła­nie marki. Wywołują one sko­ja­rze­nia z geniu­szem, inno­wa­cyj­no­ścią i opty­mi­zmem poprzez łącze­nie słów o takich wła­śnie cechach. Współpracując z firmą finan­sową stwo­rzy­li­śmy nazwę Investeam, zbu­do­waną na pod­sta­wie dwóch zna­jo­mych i pozy­tyw­nych słów połą­czo­nych w uni­ka­towy sposób.

 4. Nazwy z meta­fo­rami /analogiami

  Te nazwy są nieco trud­niej­sze do zastrze­że­nia, ponie­waż skła­dają się zwy­kle z jed­nego słowa, a nie­mal każda branża może wyko­rzy­stać te same meta­fory. Firmy takie jak Apple, Amazon i Caterpillar wyko­rzy­stują meta­fory oparte na ich swoją iden­ty­fi­ka­cji wizualnej.

Lista kon­tro­lna - punkty warte zapamiętania.

Oprócz usta­le­nia naj­lep­szej stra­te­gii namin­go­wej, jest jesz­cze kilka waż­nych ele­men­tów, które należy wziąć pod uwagę przy wymy­śla­niu nazwy dla kor­po­ra­cji. Oto kilka punk­tów bran­din­go­wej listy kon­tro­l­nej.

Kryteria nazw dla kor­po­ra­cji
    • Czy nazwa jest uni­ka­towa w waszej branży?
    • Czy nie jest zastrze­żona?
    • Czy dostępna jest odpo­wia­da­jąca jej domena .com?
    • Czy nazwę łatwo jest wypo­wie­dzieć i prze­li­te­ro­wać? (atrak­cyj­ność języ­kowa)
    • Czy nazwa ma jakieś nega­tywne zna­cze­nie? (wymy­ślone słowa mogą mieć nie­za­mie­rzone zna­cze­nia)
    • Czy opra­co­wa­li­ście pro­sty pro­ces poma­ga­jący usta­lić cele bran­din­gowe, naj­waż­niej­szych decy­den­tów i har­mo­no­gram?

Stworzenie potęż­nej i zna­czą­cej nazwy dla kor­po­ra­cji wymaga solid­nej stra­te­gii namin­go­wej i spraw­dzo­nego pro­cesu. Wykorzystując doświad­cze­nie eks­per­tów od bran­dingu, może­cie unik­nąć błę­dów i zagro­żeń, jed­no­cze­śnie posu­wa­jąc markę kor­po­ra­cyjną w dobrym kie­runku. Możemy pomóc Ci w tym zada­niu. Czuj się swo­bod­nie pisząc do nas, lub dzwo­niąc 660 970 980 w celu otrzy­ma­nia nie­zo­bo­wią­zu­ją­cej oferty. Zapraszamy.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Prawdziwy geniusz w dziedzinie
marketingu. Właściciel
Ogilvy&Mather.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Osiągnięcia
Jesteśmy bar­dziej skłonni anga­żo­wać się w dzia­ła­nia, w któ­rych osią­gnię­cia są doce­niane i nagradzane.
Osiągnięcie cze­goś zna­czą­cego na polu jest satys­fak­cjo­nu­jące, jed­nak gdy jest w jakiś spo­sób doce­nione, cie­szy jesz­cze bar­dziej.

W śro­do­wi­sku gier kom­pu­te­ro­wych osią­gnię­cia są pre­zen­to­wane za pomocą punk­tów, odznak, pozio­mów i innego rodzaju uzna­nia. W innych sytu­acjach, osią­gnię­cia są sygna­li­zo­wane poprzez awanse, człon­kow­stwo, przy­wi­leje i doro­bek. Jakie wyzwa­nia – powią­zane z pożą­da­nymi zacho­wa­niami – mają miej­sce w Twoim przy­padku i jakie są zwią­zane z nimi osiągnięcia?
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę