Nazwa dla firmy finansowej. Od Doradcy, przez Fundusz, aż po Bank.

W opra­co­wa­niu nazwy dla branży finan­so­wej, potrzeba dziś chi­rur­gicz­nej wręcz pre­cy­zji. Tu zaufa­nie liczy się bar­dziej nawet niż w branży medycz­nej. W finan­so­wym świe­cie doj­rza­łość zaczyna się wła­śnie od nazwy. Jeśli wła­śnie zasta­na­wiasz się, jak nazwać bank, fun­dusz czy doradz­two finan­sowe, nie mogłeś tra­fić lepiej. W tym arty­kule przed­sta­wiamy stra­te­gie namingu dla insty­tu­cji finan­so­wych, które warto zasto­so­wać w praktyce.

nazwy-finansowe

W owoc­nych każ­dego dnia poma­gamy ludziom w znaj­do­wa­niu wła­ści­wych nazw dla ich biz­nesu. W branży finan­so­wej jeste­śmy auto­rami takich nazw jak: Xandia - Doradztwo finan­sowe, Nobilis Broker, Effit oraz Star Finance. Z przy­jem­no­ścią pomo­żemy także i Tobie. Zapytaj nas o nie­zo­bo­wią­zu­jącą ofertę, pod nume­rem 660 970 980. Jesteśmy tu by Ci pomóc.

3 stra­te­gie budo­wa­nia solid­nej toż­sa­mo­ści marki finansowej.

W zna­le­zie­niu wła­ści­wej nazwy dla firmy, wiele zależy od sek­tora dzia­łal­no­ści i oto­cze­nia kon­ku­ren­cyj­nego. Dla firm ofe­ru­ją­cych usługi finan­sowe, gdzie wia­ry­god­ność jest bar­dzo ważna, gra­nica pomię­dzy nazwami, które za bar­dzo się wyróż­niają i takimi, które zle­wają się z tłem (i brzmią jak ogło­sze­nie w Panoramie Firm) jest bar­dzo cienka.

Mocna nazwa finan­sowa sta­nowi war­to­ści firmy.
Z cza­sem sta­jąc się jej naj­cen­niej­szym aktywem.

Przykłady demon­stru­jące te dwie gra­nice bran­dingu: Firma Finansowa Wsad byłaby prze­sadą, z kolei Spółka Zarządzanie Kapitałem wywo­łuje zie­wa­nie. (Warto tu zapo­znać się z naszymi naj­waż­niej­szymi publi­ka­cjami doty­czą­cymi two­rze­nia nazw dla firm.) Poniższe stra­te­gie namin­gowe dostar­czą wam narzę­dzi do stwo­rze­nia nazwy, która zapada w pamięć, a także jest wiarygodna.


Strategia nr 1:
Ponadczasowe i nie­prze­mi­ja­jące marki

Złotym środ­kiem dla firm ofe­ru­ją­cych usługi finan­sowe jest stra­te­gia, którą nazy­wamy nazwami „ponad­cza­so­wymi” lub „nie­prze­mi­ja­ją­cymi”. W przy­padku nazwy banku będzie to słynny Alior Bank. W przy­padku nazwy fun­du­szu inwe­sty­cyj­nego będzie to Noble Funds. Tego rodzaju podej­ście polega na stwo­rze­niu uni­ka­to­wej nazwy poprzez łącze­nie słów o nie­od­łącz­nym pozy­tyw­nym zna­cze­niu. Dzięki tego rodzaju bran­din­gowi firma ofe­ru­jąca usługi finan­sowe może osią­gnąć podwójny cel zaj­mo­wa­nia uni­ka­to­wego miej­sca w branży i przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu pro­fe­sjo­nal­nego i wia­ry­god­nego wizerunku.


Strategia nr 2:
Wymyślenie nowego słowa

Drugą moż­li­wo­ścią namin­gową są nazwy wymy­ślone. Czasem mówi się o nich jako o „pustych” nazwach, ponie­waż nie posia­dają wła­snego nie­od­łącz­nego zna­cze­nia. To zarówno oka­zja, jak i wyzwa­nie. Okazję sta­nowi moż­li­wość stwo­rze­nia wła­snej histo­rii marki od zera. Wyzwaniem takiej nazwy jest fakt, że zna­cze­nia nabie­rze dopiero z cza­sem albo poprzez kosz­towny mar­ke­ting. Przykłady firm finan­so­wych, które wyko­rzy­stują wymy­ślone nazwy to:

nazwy-funduszu


Strategia nr 3:
Opisowe hybrydy

Trzecią moż­li­wo­ścią jest stwo­rze­nie nazwy będą­cej opi­sową hybrydą. Te nazwy są bar­dzo popu­larne w wielu bran­żach B2C. Właśnie w tej kate­go­rii wyło­ni­li­śmy lidera, dla nazwy butiku finan­so­wego, który miał koja­żyć się z zagra­nicz­nym kapi­ta­łem, a jed­no­cze­śnie być zbu­do­wany ze słów z któ­rych wypo­wia­da­niem nie będzie miała pro­blemu osoba nie zna­jąca angiel­skiego. Tak powstała nazwa StarFinance. Dzięki uwzględ­nie­niu opi­so­wego słowa z branży (w tym wypadku jest to „finanse”) połą­czo­nego z ponad­cza­so­wym sło­wem (Star – gwiazda silny, solidny, godny zaufa­nia, lep­szy) poja­wia się dobra nazwa dla marki. W branży finan­so­wej obec­nych jest jed­nak znacz­nie wię­cej takich przy­kła­dów. Inne firmy finan­sowe, które wyko­rzy­stują tę metodę to: nazwy-banku

Zagrożenia zwią­zane z nazwami firm finansowych

Wykorzystujcie naj­lep­sze stra­te­gie w bran­dingu firmy, ale upew­nij­cie się też, że unik­nie­cie poniż­szych czę­stych błę­dów namingowych.


Błąd nr 1: Wykorzystywanie nazwi­ska jako nazwy firmy.

Nazwiska są z zasady nie­zna­jome, cza­sem trudne do prze­li­te­ro­wa­nia i wyma­gają dłu­giego czasu, by stać się roz­po­zna­walne. Często spra­wiają też pro­blemy przy sprze­daży przed­się­bior­stwa. Taka nazwa może też spra­wić, że firma będzie wyda­wać się mała i koja­rzyć z buti­kiem. Więc o ile nie macie nazwy z dwu­dzie­sto­let­nią tra­dy­cją, która brzmi jak milion dola­rów. Goldman Sachs, naj­le­piej wyko­rzy­stać taką, która wes­prze prze­sła­nie marki.


Błąd nr 2: Wykorzystywanie akro­ni­mów w nazwie firmy.

Firmy finan­sowe czę­sto skra­cają dłu­gie opi­sowe nazwy do akro­ni­mów, by potem zorien­to­wać się, że muszą kon­ku­ro­wać z każdą inną marką o nazwie zawie­ra­ją­cej akro­nim. O ile nie jeste­ście wła­ści­cie­lami IBM-u, uni­kaj­cie pułapki skra­ca­nia nazwy do zaszy­fro­wa­nej postaci. W prze­ciw­nym wypadku wasi klienci będą musieli przy­po­mi­nać sobie nazwę w stylu TIAA-CREF.

Połączenie wszyst­kiego

Dzięki przyj­rze­niu się tym trzem meto­dom i zde­cy­do­wa­niem, która (lub które) z nich odpo­wiada waszym potrze­bom, macie szansę ulep­szyć swoją nazwę, markę i pozy­cję firmy. Powinniście uzy­skać nazwę, która jest na tyle uni­ka­towa, żeby się wyróż­niać, ale zara­zem będzie wystar­cza­jąco wia­ry­godna, by wzbu­dzić zaufa­nie poten­cjal­nych klien­tów. Dzięki więk­szej licz­bie stra­te­gii namin­go­wych będzie­cie mieć także wię­cej moż­li­wo­ści wyboru, co pomoże wam w przej­ściu przez trudny pro­ces zastrze­ga­nia nazwy i uzy­ski­wa­nia pasu­ją­cej domeny.

Postarajcie się stwo­rzyć osta­teczną listę trzech do pię­ciu nazw, które posia­dają taką samą lub podobną do nazwy domenę, a następ­nie prze­ślij­cie ją do radcy praw­nego. Z nazw, które pozo­staną, wybierz­cie tę, która naj­le­piej odzwier­cie­dla naj­waż­niej­sze war­to­ści i cechy waszej firmy. Na koniec będzie­cie posia­dać uni­ka­tową, ponad­cza­sową nazwę, którą będzie­cie w sta­nie zare­je­stro­wać, a która prze­trwa próbę czasu. Jeżeli potrze­bu­je­cie wspar­cia, z przy­jem­no­ścią pomo­żemy wam przejść przez ten pro­ces. Jesteśmy tu by wam pomóc: tel. 660 970 980. Zapraszamy.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Prawdziwy geniusz w dziedzinie
marketingu. Właściciel
Ogilvy&Mather.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Estetyka
Rzeczy ład­nie zapro­jek­to­wane są postrze­gane jako łatwiej­sze w użyciu.
Atrakcyjne przed­mioty lepiej dzia­łają – a przy­naj­mniej my postrze­gamy je jako łatwiej­sze w uży­ciu.

Czy oce­ni­łeś, jak atrak­cyjna dla użyt­kow­ni­ków jest Twoja apli­ka­cja (lub strona)? Jesteśmy w sta­nie wię­cej wyba­czyć atrak­cyj­nym pro­jek­tom i zakła­damy, że są (albo powinny być) łatwiej­sze w uży­ciu. Ciekawe jest to, że dobrze zapro­jek­to­wana strona czę­sto bar­dziej nadaje się do użytku.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę