Nazwa dla firmy finansowej. Od Doradcy, przez Fundusz, aż po Bank.

W opra­co­wa­niu nazwy dla bran­ży finan­so­wej, potrze­ba dziś chi­rur­gicz­nej wręcz pre­cy­zji. Tu zaufa­nie liczy się bar­dziej nawet niż w bran­ży medycz­nej. W finan­so­wym świe­cie doj­rza­łość zaczy­na się wła­śnie od nazwy. Jeśli wła­śnie zasta­na­wiasz się, jak nazwać bank, fun­dusz czy doradz­two finan­so­we, nie mogłeś tra­fić lepiej. W tym arty­ku­le przed­sta­wia­my stra­te­gie namin­gu dla insty­tu­cji finan­so­wych, któ­re war­to zasto­so­wać w prak­ty­ce.

nazwy-finansowe

W owoc­nych każ­de­go dnia poma­ga­my ludziom w znaj­do­wa­niu wła­ści­wych nazw dla ich biz­ne­su. W bran­ży finan­so­wej jeste­śmy auto­ra­mi takich nazw jak: Xandia - Doradztwo finan­so­we, Nobilis Broker, Effit oraz Star Finance. Z przy­jem­no­ścią pomo­że­my tak­że i Tobie. Zapytaj nas o nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą ofer­tę, pod nume­rem 660 970 980. Jesteśmy tu by Ci pomóc.

3 strategie budowania solidnej tożsamości marki finansowej.

W zna­le­zie­niu wła­ści­wej nazwy dla fir­my, wie­le zale­ży od sek­to­ra dzia­łal­no­ści i oto­cze­nia kon­ku­ren­cyj­ne­go. Dla firm ofe­ru­ją­cych usłu­gi finan­so­we, gdzie wia­ry­god­ność jest bar­dzo waż­na, gra­ni­ca pomię­dzy nazwa­mi, któ­re za bar­dzo się wyróż­nia­ją i taki­mi, któ­re zle­wa­ją się z tłem (i brzmią jak ogło­sze­nie w Panoramie Firm) jest bar­dzo cien­ka.

Mocna nazwa finan­so­wa sta­no­wi war­to­ści fir­my.
Z cza­sem sta­jąc się jej naj­cen­niej­szym akty­wem.

Przykłady demon­stru­ją­ce te dwie gra­ni­ce bran­din­gu: Firma Finansowa Wsad była­by prze­sa­dą, z kolei Spółka Zarządzanie Kapitałem wywo­łu­je zie­wa­nie. (Warto tu zapo­znać się z naszy­mi naj­waż­niej­szy­mi publi­ka­cja­mi doty­czą­cy­mi two­rze­nia nazw dla firm.) Poniższe stra­te­gie namin­go­we dostar­czą wam narzę­dzi do stwo­rze­nia nazwy, któ­ra zapa­da w pamięć, a tak­że jest wia­ry­god­na.


Strategia nr 1:
Ponadczasowe i nie­prze­mi­ja­ją­ce mar­ki

Złotym środ­kiem dla firm ofe­ru­ją­cych usłu­gi finan­so­we jest stra­te­gia, któ­rą nazy­wa­my nazwa­mi „ponad­cza­so­wy­mi” lub „nie­prze­mi­ja­ją­cy­mi”. W przy­pad­ku nazwy ban­ku będzie to słyn­ny Alior Bank. W przy­pad­ku nazwy fun­du­szu inwe­sty­cyj­ne­go będzie to Noble Funds. Tego rodza­ju podej­ście pole­ga na stwo­rze­niu uni­ka­to­wej nazwy poprzez łącze­nie słów o nie­od­łącz­nym pozy­tyw­nym zna­cze­niu. Dzięki tego rodza­ju bran­din­go­wi fir­ma ofe­ru­ją­ca usłu­gi finan­so­we może osią­gnąć podwój­ny cel zaj­mo­wa­nia uni­ka­to­we­go miej­sca w bran­ży i przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu pro­fe­sjo­nal­ne­go i wia­ry­god­ne­go wize­run­ku.


Strategia nr 2:
Wymyślenie nowe­go sło­wa

Drugą moż­li­wo­ścią namin­go­wą są nazwy wymy­ślo­ne. Czasem mówi się o nich jako o „pustych” nazwach, ponie­waż nie posia­da­ją wła­sne­go nie­od­łącz­ne­go zna­cze­nia. To zarów­no oka­zja, jak i wyzwa­nie. Okazję sta­no­wi moż­li­wość stwo­rze­nia wła­snej histo­rii mar­ki od zera. Wyzwaniem takiej nazwy jest fakt, że zna­cze­nia nabie­rze dopie­ro z cza­sem albo poprzez kosz­tow­ny mar­ke­ting. Przykłady firm finan­so­wych, któ­re wyko­rzy­stu­ją wymy­ślo­ne nazwy to:

nazwy-funduszu


Strategia nr 3:
Opisowe hybry­dy

Trzecią moż­li­wo­ścią jest stwo­rze­nie nazwy będą­cej opi­so­wą hybry­dą. Te nazwy są bar­dzo popu­lar­ne w wie­lu bran­żach B2C. Właśnie w tej kate­go­rii wyło­ni­li­śmy lide­ra, dla nazwy buti­ku finan­so­we­go, któ­ry miał koja­żyć się z zagra­nicz­nym kapi­ta­łem, a jed­no­cze­śnie być zbu­do­wa­ny ze słów z któ­rych wypo­wia­da­niem nie będzie mia­ła pro­ble­mu oso­ba nie zna­ją­ca angiel­skie­go. Tak powsta­ła nazwa StarFinance. Dzięki uwzględ­nie­niu opi­so­we­go sło­wa z bran­ży (w tym wypad­ku jest to „finan­se”) połą­czo­ne­go z ponad­cza­so­wym sło­wem (Star – gwiaz­da sil­ny, solid­ny, god­ny zaufa­nia, lep­szy) poja­wia się dobra nazwa dla mar­ki. W bran­ży finan­so­wej obec­nych jest jed­nak znacz­nie wię­cej takich przy­kła­dów. Inne fir­my finan­so­we, któ­re wyko­rzy­stu­ją tę meto­dę to: nazwy-banku

Zagrożenia związane z nazwami firm finansowych

Wykorzystujcie naj­lep­sze stra­te­gie w bran­din­gu fir­my, ale upew­nij­cie się też, że unik­nie­cie poniż­szych czę­stych błę­dów namin­go­wych.


Błąd nr 1: Wykorzystywanie nazwi­ska jako nazwy fir­my.

Nazwiska są z zasa­dy nie­zna­jo­me, cza­sem trud­ne do prze­li­te­ro­wa­nia i wyma­ga­ją dłu­gie­go cza­su, by stać się roz­po­zna­wal­ne. Często spra­wia­ją też pro­ble­my przy sprze­da­ży przed­się­bior­stwa. Taka nazwa może też spra­wić, że fir­ma będzie wyda­wać się mała i koja­rzyć z buti­kiem. Więc o ile nie macie nazwy z dwu­dzie­sto­let­nią tra­dy­cją, któ­ra brzmi jak milion dola­rów. Goldman Sachs, naj­le­piej wyko­rzy­stać taką, któ­ra wes­prze prze­sła­nie mar­ki.


Błąd nr 2: Wykorzystywanie akro­ni­mów w nazwie fir­my.

Firmy finan­so­we czę­sto skra­ca­ją dłu­gie opi­so­we nazwy do akro­ni­mów, by potem zorien­to­wać się, że muszą kon­ku­ro­wać z każ­dą inną mar­ką o nazwie zawie­ra­ją­cej akro­nim. O ile nie jeste­ście wła­ści­cie­la­mi IBM-u, uni­kaj­cie pułap­ki skra­ca­nia nazwy do zaszy­fro­wa­nej posta­ci. W prze­ciw­nym wypad­ku wasi klien­ci będą musie­li przy­po­mi­nać sobie nazwę w sty­lu TIAA-CREF.

Połączenie wszystkiego

Dzięki przyj­rze­niu się tym trzem meto­dom i zde­cy­do­wa­niem, któ­ra (lub któ­re) z nich odpo­wia­da waszym potrze­bom, macie szan­sę ulep­szyć swo­ją nazwę, mar­kę i pozy­cję fir­my. Powinniście uzy­skać nazwę, któ­ra jest na tyle uni­ka­to­wa, żeby się wyróż­niać, ale zara­zem będzie wystar­cza­ją­co wia­ry­god­na, by wzbu­dzić zaufa­nie poten­cjal­nych klien­tów. Dzięki więk­szej licz­bie stra­te­gii namin­go­wych będzie­cie mieć tak­że wię­cej moż­li­wo­ści wybo­ru, co pomo­że wam w przej­ściu przez trud­ny pro­ces zastrze­ga­nia nazwy i uzy­ski­wa­nia pasu­ją­cej dome­ny.

Postarajcie się stwo­rzyć osta­tecz­ną listę trzech do pię­ciu nazw, któ­re posia­da­ją taką samą lub podob­ną do nazwy dome­nę, a następ­nie prze­ślij­cie ją do rad­cy praw­ne­go. Z nazw, któ­re pozo­sta­ną, wybierz­cie tę, któ­ra naj­le­piej odzwier­cie­dla naj­waż­niej­sze war­to­ści i cechy waszej fir­my. Na koniec będzie­cie posia­dać uni­ka­to­wą, ponad­cza­so­wą nazwę, któ­rą będzie­cie w sta­nie zare­je­stro­wać, a któ­ra prze­trwa pró­bę cza­su. Jeżeli potrze­bu­je­cie wspar­cia, z przy­jem­no­ścią pomo­że­my wam przejść przez ten pro­ces. Jesteśmy tu by wam pomóc: tel. 660 970 980. Zapraszamy.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Jack Welch
CEO - General Electrics.
Genialny lider ogłoszony
managerem stulecia.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Osiągnięcia
Jesteśmy bar­dziej skłon­ni anga­żo­wać się w dzia­ła­nia, w któ­rych osią­gnię­cia są doce­nia­ne i nagra­dza­ne.
Osiągnięcie cze­goś zna­czą­ce­go na polu jest satys­fak­cjo­nu­ją­ce, jed­nak gdy jest w jakiś spo­sób doce­nio­ne, cie­szy jesz­cze bar­dziej.

W śro­do­wi­sku gier kom­pu­te­ro­wych osią­gnię­cia są pre­zen­to­wa­ne za pomo­cą punk­tów, odznak, pozio­mów i inne­go rodza­ju uzna­nia. W innych sytu­acjach, osią­gnię­cia są sygna­li­zo­wa­ne poprzez awan­se, człon­kow­stwo, przy­wi­le­je i doro­bek. Jakie wyzwa­nia – powią­za­ne z pożą­da­ny­mi zacho­wa­nia­mi – mają miej­sce w Twoim przy­pad­ku i jakie są zwią­za­ne z nimi osią­gnię­cia?
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę