Jak wybrać doskonałą nazwę dla domeny,
która łatwo zapadnie w pamięć klientów?

6 sposobów na znalezienie nazwy domeny, gdy wszystkie dobre wydają się być zajęte.

  • Jak-wybrac-nazwe-domeny
Co znajdziesz w artykule

  Dobry adres strony inter­ne­towej, pozo­staje w pamięci klien­tów na zawsze. Właś­ciwie wyko­nane zada­nie powo­duje, że przys­zli klienci będą mogli zna­leźć Cię z łat­woś­cią. Niewłaś­ciwy adres skom­p­likuje sytu­ację – na Twoją stronę będzie wcho­dzić znacz­nie mniej osób, a to może mieć fatalny wpływ na wyniki finan­sowe. Wyborowi odpowied­niej domeny inter­ne­towej warto poświę­cić maksy­mal­nie dużo uwagi. W tym arty­kule poz­nasz świetne wska­zówki, które pomogą Ci wyko­nać zada­nie we włas­ciwy spo­sób. Krok po kroku.

  Czy wszyst­kie atrak­cyjne nazwy stron naprawdę są zajęte?

  Adres strony inter­ne­towej, który pozo­sta­nie w pamięci klien­tów na zawsze, nie musi być nazwą firmy.
  Dom­ena zmie­nia się czę­sto w pro­jekt logo fir­my. Choć nazwy firm i marek w inter­ne­cie, czę­sto sta­no­wią kat­e­gorię pro­duk­tów. Jak na przy­kład naj­drożej sprze­dana dom­ena na świe­cie “sex.com”.

  Zare­je­strowanie nazwy strony inter­ne­towej to tylko z pozoru dro­bi­azg. Na szczęś­cie pro­fesjon­alni poszuki­wacze, podzie­lili się z nami zesta­wem sprawd­zonych prak­tyk, które poz­wolą wam upo­rać się z kłopotli­wym zada­niem Zawsze możesz poroz­maw­iać z nami tutaj na temat opra­cow­a­nia nowej nazwy dla Two­jej marki.

  Czy wiesz, że…
  W Owocnych wyszu­ku­jemy ory­gi­nalne nazwy dla małych firm z wolną domeną i pełną gwa­ran­cją satys­fak­cji - bez limi­tów popra­wek i pro­po­zy­cji.

  Zobacz przy­kłady.

  Jak wybrać dobrą nazwę domeny do pozycjonowania?

  Domeny mogą być cen­nymi inter­ne­towymi nieru­chomoś­ci­ami. Spójrzmy na to jak domin­u­jącą strate­gię można zas­tosować w pozy­cjonowa­niu. Google zazwy­czaj przyp­isuje wagę sło­wom kluc­zowym w nazwie domeny. To spra­wia, że wybór dobrej nazwy jest jesz­cze waż­niej­szy. Wybier­a­jąc nazwę domeny do opty­mal­iza­cji dla wyszuki­warek inter­ne­towych musimy roz­wa­żyć trzy główne czyn­niki:

  Marka
  Rank­a­bil­ity [możli­wości ran­kin­gowe]
  Link­a­bil­ity [możli­wości linkowania]

  Czy powi­nie­neś wyko­rzys­tać wielowyra­zową, odd­zieloną myśl­ni­kami domenę, jak np. Drukowanie-tanich-ulotek-gdynia.com? Na Twoim miej­scu uni­kał­bym takich nazw jak ognia. Nawet jeśli uda Ci się dostać z taką domeną do pier­wszej dzie­siątki w google to, praw­dopodob­nie będzie­cie musieli doko­nać sprze­daży przy pier­wszej wiz­y­cie klienta, ponie­waż nie­wielu ludzi będzie pamię­tać jej nazwę po opuszcze­niu strony. Jest zbyt ogólna i brak jej wiary­god­ności. W sytu­acji, gdy rynek jest zatło­czony, marka musi się czymś wyróż­niać. Jaką domenę wybrać?

  Zobacz, także nasz best­sellerowy
  arty­kuł o tworze­niu nazw biz­ne­sowych.

  Poz­naj 6 pro­stych reguł i zasad,
  two­rze­nia nazw dla firm.

  Na szczęś­cie ist­nieje złoty śro­dek pomię­dzy strate­gią marki i opty­mal­iza­cji. Spróbu­jmy połą­czyć to, czego uczy nas pozy­cjonowanie, budo­wa­nie marki i dome­niarstwo. Ogół + ter­min to dobre pode­jś­cie. Weźmy wybrane słowo kluc­zowe i po pro­stu doda­jmy kole­jne słowo na końcu. TanieLoty, Trav­e­loc­ity, CarHub itd. Te słowa mają wbu­dowaną war­tość dla pozy­cjonowa­nia, ponie­waż ludzie są zmu­szeni do wyko­rzys­ta­nia słów kluc­zowych w linku.

  Dlat­ego Google (obec­nie) do celów ran­kin­go­wych przyp­isuje war­tość sło­wom kluc­zowym w nazwach domen. W końcu tego rodzaju nazwy uzy­skują wyso­kie wyniki w pomi­arach rank­a­bil­ity i link­a­bil­ity, zacho­wując przy tym ele­ment unika­towego bran­dingu. Słowem - są na tyle ogólne, by uzyski­wać dobre wyniki dla słowa kluc­zowego, ale posi­adają wystar­cza­jące cechy wyróż­ni­a­jące markę, by mogły zostać zapamię­tane. Jednak to nie do końca są te nazwy domen inter­ne­to­wych, które przy­cią­gają jak magnes. Jak więc wybrać nazwę domeny?

  Poz­naj 6 sprawd­zonych tech­nik, które poz­wolą Ci zna­leźć dobrą domenę.

  1
  Poszukiwanie dobrej nazwy dla strony inter­ne­to­wej
  roz­pocz­nij od wizyty w skle­pach z antykami...

  Tak – podob­nie jak samo­chód z dru­giej ręki, możesz kupić rów­nież adres strony inter­ne­towej. Ilość adre­sów porzu­canych przez doty­chcza­sowych właś­ci­cieli jest naprawdę imponu­jąca - wynika to z braku zain­tere­sowa­nia, czasu bądź pie­nię­dzy na zaj­mowanie się dawną stroną. Nazwa domeny poja­wia się wtedy znów na wol­nym rynku i może oka­zać się cie­ka­wym nabyt­kiem dla innego, nowego biz­nesu. W inter­ne­cie zna­leźć można sporo stron zaj­mu­ją­cych się wyga­słymi dom­e­nami. Np: Dropped.pl

  Ist­nieje jed­nak rów­nież pewne ryzyko zwią­zane z takim zaku­pem: jest nim prze­szłość danej strony. Jeśli dany adres inter­ne­towy zdo­łał sobie zapra­cować na negaty­wną opi­nię i słabe wyniki w wyszuki­warkach, może Ci być trudno pozbyć się kłopotli­wego „bagażu”.

  Zawsze dokład­nie przyj­rzyj się właś­ci­cielowi strony i spró­buj poz­nać jego doty­chcza­sową biz­ne­sową his­torię. Oczy­wiś­cie, prze­szłość strony może stać się zaletą, jeśli uda Ci się kupić stronę o dobrej reno­mie i wysok­iej pozy­cji w ran­kin­gach. Taki zakup może oka­zać się świetną inwest­y­cją. Warto, aby kupo­wany adres funk­cjo­no­wał w tej samej bądź podob­nej branży co Ty, aby jak naj­le­piej wyko­rzys­tać jego wypra­cow­any już potencjał.

  Wiele stron inter­ne­towych reje­strowanych jest tylko w celach póź­niej­szej odsprze­daży. Nazwa domeny w takiej sytu­acji to pro­dukt właś­ci­wie „nowy”, bez wypra­cow­anej his­torii. Podob­nie jak w przy­padku samo­chodów, w wielu wypad­kach będzie to najbez­pieczniejsze wyj­ście. Zastanawiasz się jesz­cze jak wybrać domenę? Czytaj dalej...

  2
  Dobrze prze­myśl wybór rozszerzenia.

  Wybór rozsz­erzenia nowej nazwy ma kry­ty­czne znacze­nie dla jej póź­niej­szego funkcjonowa­nia na rynku. Jest ich dostęp­nych bar­dzo wiele: prak­ty­cznie każde pań­stwo dys­ponuje wła­sną, specy­ficzną koń­cówką (.pl., .au, .us i inne). Ist­nieje też wielka liczba rozsz­erzeń nie kojar­zonych z konkret­nym kra­jem (net, info itp.).

  Pomimo tej obfi­tości, wybór nie powi­nien być trudny – w 90% wypad­ków naj­le­piej będzie zająć rozsz­erze­nie „.com” wraz z rozsz­erze­niem “pl”. To najpop­u­larniejsze rozsz­erzenia przez wiele osób wpisy­wane automaty­cznie, na zasa­dzie przyzwycza­je­nia, zwłasz­cza jeśli nie pamię­tają dokład­nie nazwy witryny.

  Nawet jeśli zare­jestru­jesz nazwę TwojaFirma.net, będzie ona wpi­sy­wana z innym, bar­dziej domyśl­nym rozsz­erze­niem. Doświad­cze­nie poka­zuje bowiem, że to nazwa wit­ryny jest zapamię­ty­wana, nie zaś jej rozsz­erze­nie . Dlatego też kwes­tia rozsz­erzenia domeny powinna być trak­towana z nie­wielką kreaty­wnoś­cią. .Com, .net, .biz czy lokalne odmi­any typu .waw lub .gda – w tym przy­padku im pop­u­larniejszą opcję możemy wybrać, tym lepiej.

  Pop­u­larność nazwy domeny z rozsz­erze­niem .com ozna­cza rów­nież ich małą dostęp­ność. Po pro­stu, bar­dzo wiele nazw zostało już zare­je­strowanych; trudno więc popi­sać się tu ory­gi­nal­noś­cią. Musisz być przy­go­towany na ten prob­lem – może się bowiem oka­zać, że będziesz zmus­zony do uży­cia rozsz­erzeń, któ­rych nie pla­no­wa­łeś na początku. Być może, warto będzie zmie­nić nazwę bądź opra­cować już na początku taką, która nie sprawi kło­potu przy rejes­tracji. Nie musi być to zmi­ana na nieko­rzyść; jeśli nie zamie­rzasz pro­wa­dzić dzi­ałal­ności mię­dzy­na­ro­do­wej, kra­jowe rozszerzenie.pl będzie świet­nym wybo­rem. Może nawet najlepszym.

  Pamię­taj, że dom­ena zawsze coś zna­czy:
  ".com" pocho­dzi od ang. com­mer­cial (hand­lowy), ".info" suge­ruje ist­nie­nie boga­tej bazy danych na jakiś temat, ".org" zaś jest wyko­rzysty­wany głów­nie przez orga­ni­za­cje non-​profit. Tego typu funk­cję posi­ada więk­szość rozsz­erzeń i warto być ich świa­do­mym przy pode­j­mowa­niu decy­zji o nazwie strony.

  W przy­padku pla­no­wa­nej ekspan­sji na zagra­niczne rynki, roz­sądne jest reje­strowanie rozsz­erzeń dla kra­jów, w któ­rych zamie­rzasz dzi­ałać. Gdy po paru lat­ach zechcesz zre­al­i­zować plany otwar­cia odd­zi­ału w Szwecji lub w Anglii, może się oka­zać, że ktoś wyku­pił przed Tobą odpowied­nie adresy. Rozsz­erzenia nar­o­dowe typu .pl, .de, .ie są dobrze widziane na lokal­nych ryn­kach – jest więc o co walczyć.

  Warto tu zwró­cić uwagę na zja­wi­sko, kon­ku­ren­cji podob­nych adre­sów inter­ne­towych. Jako że ludzie nie zapamię­tują sto­so­wa­nych rozsz­erzeń, będą więc mylić strony typu biznes.net i biznes.com, ze wska­za­niem na najpop­u­larniejszą koń­cówkę. Tego rodzaju kon­ku­ren­cja może oka­zać się kło­po­tliwa tym bar­dziej, im lep­iej rozreklam­owałeś swoją stronę. Wit­ryna o podob­nym adre­sie może bowiem zacząć prze­j­mować Twoich odwiedza­ją­cych. Rozwiązaniem tego prob­lemu jest wykupy­wanie kilku lub kilku­nastu najpop­u­larniejszych rozsz­erzeń. Tylko to roz­wią­za­nie daje Ci gwa­ran­cję bezpieczeństwa.

  Nawet jeśli nazwa strony inter­ne­to­wej jest już przez kogoś zaku­pi­ona nie ozna­cza to, że nie uda Ci się jej zdo­być. W inter­ne­cie zna­jdziesz prze­ważnie infor­ma­cje o obec­nym właś­ci­cielu adresu; jeśli wyślesz mu maila z ofertą kupna, być może doj­dzie­cie do satys­fakcjonu­jącego porozumienia.

  3
  Nie reje­struj sła­bej nazwy domeny
  tylko dla­tego, że jest aku­rat wolna.

  www.NazwaFirmy.net — to brzmi śmiesz­nie, a prze­cież nie o to nam cho­dzi.
  Choć wydaje się to takie oczy­wiste, nie każdy adres strony jest jed­nocześnie nazwą firmy, która tę stronę posi­ada. Wydaje się jed­nak, że warto uni­kać tego błędu.

  Więk­szość osób będzie szu­kać nazwy strony inter­ne­towej po nazwie danej firmy i na pewno nie zapa­mięta niety­powego adresu. Jeśli szu­kał­byś strony firmy kuri­er­skiej DHL, na pewno nie wpi­sał­byś do wyszuki­warki „szykiedoręczaniepaczekiprzesyłek.pl”, choć można sobie wyobra­zić, że taka dom­ena mogła by być zaku­pi­ona. Nie została jed­nak, co powinno być dla nas nauką.

  Badania dowo­dzą, że 80% użytkown­ików szuka­ją­cych domeny dużej firmy bez pomocy wyszuki­warki wpisy­wało jej nazwę z rozsz­erze­niem świa­towym (.com) lub nar­o­dowym (np. .pl)

  Wszelkie kom­p­likowanie nazew­nic­twa może negaty­wnie wpły­nąć na reklam­owy potenc­jał strony i utrud­nić klien­tom dostęp do Twoich usług. Jeśli nie mamy ku temu naprawdę dobrego powodu, unika­jmy takich kom­p­likacji. Nazwa strony inter­ne­to­wej powinna odwoły­wać się do nazwy, pod jaką rekla­mu­jesz swoją dzi­ałal­ność. Kropka.

  Kon­sek­wencją tej zasady powinno rów­nież wys­trze­ganie się bar­dzo ogól­nych nazw typu samochody.pl bądź lodowki.eu. Nie zwią­zane z żadną kon­kretną marką, nie­wiele mówią o Twoim biz­ne­sie. W szczegól­nych sytu­ac­jach mogą mieć wiele zalet. Jeśli jed­nak chcesz przy­ciągnąć klien­tów do konkret­nego pro­duktu i Two­jej marki, lep­szym roz­wią­za­niem będzie uży­cie jego nazwy w reje­strowanym adresie.

  4
  Nie inte­re­suj się dome­nami zawie­ra­ją­cymi
  inne znaki niż litery angiel­skiego alfabetu.

  Reguła jest pro­sta – jeśli to moż­liwe, unika­jmy myśl­ników w nazwach stron. Oczy­wiś­cie ma ona swoje wyjątki -niespraw­iedli­wym byłoby stwierdze­nie, że zas­tosowanie zna­ków pauzy zawsze jest błę­dem. Ma ono nie­kiedy wiele sensu np. ze względu na pozy­cjonowanie strony. Bardzo czę­sto jest to też jedyna dostępna postać adresu, jaki zapla­no­wa­łeś. Myśl­niki podle­gają jed­nak podob­nemu prawu jak rozsz­erzenia adre­sów – w więk­szości przy­pad­ków nie są zapamię­ty­wane przez inter­nautów. Wpiszą oni nazwę Two­jej strony bez nich – i być może tra­fią w ten spo­sób na stronę kon­ku­ren­cji, która posi­ada podobny adres, lecz bez tych zna­ków. Punkt dla nich.

  Kole­jny prob­lem poja­wia się, gdy chcesz powie­dzieć nazwę strony np. przez tele­fon. Czy roz­sądne byłoby też lekce­waże­nie tak pro­stej wady jak trud­ność w szy­bkim napisa­niu takiej nazwy? To prawda, że tytuł strony zapi­sany z myśl­nikami może oka­zać się bar­dziej zrozu­mi­ały dla mech­a­nizmów wyszuki­warek inter­ne­towych. Ta nie­wielka korzyść nie rów­no­waży jed­nak licz­nych niedogodności.

  Nieza­leżnie od tego czy zare­je­strowałeś nazwę swo­jej strony z myśl­nikami, statysty­czny inter­nauta i tak wypró­buje w pier­wszej kole­jności raczej adres bez nich. Niewskazane byłoby dawać taką prze­wagę kon­ku­ren­cji już na samym star­cie. Jeśli adres bez myśl­ników nie jest dostępny na rynku, warto roz­wa­żyć inne nazwy strony, rów­nie charak­terysty­czne i koja­rzące się z Twoją marką. Łatwo można sobie wyobra­zić, że czę­sto trudno będzie obe­jść się bez kłopotli­wej kre­seczki. Poważne i pop­u­larne wit­ryny pra­wie nigdy nie mają jed­nak tego typu zna­ków w nazwie. To nie przypadek.

  Uży­wanie cyfr w adre­sie strony rów­nież nie należy do najlep­szych prak­tyk.
  Podob­nie jak myśl­niki, powo­dują one kło­pot przy wymaw­ia­niu adresu (100Pomyslow.pl czy StoPomyslow.pl?). Obniżają potenc­jał przy pozy­cjo­no­wa­niu strony, zaj­mu­jąc miej­sce, które mogłyby zająć wartoś­ciowe słowa, czę­sto wpisy­wane przez odwiedza­ją­cych. Poza wyjąt­ko­wymi przy­pad­kami (1001Drobiazgów, 4×4 itp.), gdzie cyfry są charak­terysty­cznym i rozpoz­nawal­nym ele­mentem wiz­erunku, roz­sądne jest uni­ka­nie stosowa­nia ich w nazwach wit­ryn internetowych.

  .

  Wymogi orto­gra­fii i wymowy nie zni­kają w momen­cie uru­chomienia przeglą­darki inter­ne­towej. Jeśli chcesz mieć pew­ność, że Twoją nazwę strony wszy­scy łatwo zapamię­tają i z łat­woś­cią odna­jdą w zaso­bach sieci, nie zastaw­iaj na nich puła­pek w rodzaju niety­powej pisowni. Oczy­wiś­cie, wiele atrak­cyjnych domen będzie dostęp­nych pod warunk­iem, że zgo­dzisz się na błędny zapis. Będzie to jed­nak miało kon­sek­wencje dla sta­ty­styk odwie­dzin stron. Nawet jeśli dom­ena samochodyzusa.com jest zajęta, rejes­tracja adresu samohodyzósa.com nie roz­wiąże prob­lemu. W ten spo­sób, można tylko zaszko­dzić biz­ne­sowym wynikom.

  5
  Weź pod uwagę domenę jako
  łatwe do zapa­mię­ta­nia zdanie.

  Na pewno spo­tka­łeś się w inter­ne­cie z dłu­gimi nazwami stron. Rejes­tracja takich adre­sów bywa spo­so­bem na znalezie­nie jakiejkol­wiek odpowied­niej i wol­nej jesz­cze domeny. Warto jed­nak uwa­żać – im dłuż­szy tytuł, tym trud­niej będzie go zapamię­tać. Jeśli decy­du­jesz się na dość długą nazwę dobrze, aby ukła­dała się we wpada­jącą w ucho całość oraz by jej poprawne wpi­sa­nie w przeglą­darkę trwało kró­cej niż pół godziny.

  Z dru­giej strony, nad­mierne skra­canie nazwy też nie jest dobrą tak­tyką; przykła­dem takiej niepotrzeb­nej oszczęd­ności są róż­nego rodzaju skró­towce, kil­ku­li­te­rowe nazwy typu SSC, TTZ itp. Nic one nie mówią odbiorcy, co szko­dzi zwłasz­cza mło­dym markom.

  Łatwiej zapamię­tamy nawet długą nazwę, ale
  składa­jącą się w log­iczną całość, niż krótki, ale
  cał­ko­wi­cie niel­og­iczny ciąg znaków.

  W związku z powyż­szym dom­ena DobreTekstyReklamowe.pl to znacz­nie lep­szy pomysł od krót­kiego skrótu dtr24.pl Należy uwa­żać, aby długi adres strony był jed­noz­naczny i nie dawał zbyt wielu oka­zji do zro­bi­enia błę­dów. Na przy­kład pod­czas dyk­towa­nia go klien­towi przez tele­fon. Jak widać, trzeba tu tro­chę wyczucia.

  Dobrą śred­nią jest zmieszcze­nie się w prze­dziale 525 zna­ków.
  Daje Ci to możli­wość zbu­dowa­nia charak­terysty­cznej, wpada­jącej w ucho nazwy do któ­rej zapamię­ta­nia nie potrzeba zapisy­wać arku­szy papieru.do pod­wyższenia swo­jej pozy­cji w wyszuki­warkach. Jeśli jed­nak chcesz przy­ciągnąć klien­tów do konkret­nego pro­duktu i Two­jej marki, lep­szym roz­wią­za­niem będzie uży­cie jego nazwy w reje­strowanym adresie.

  6
  Myśl o przed­rost­kach,
  tylko w ostateczności.

  Dodawanie prze­drostków „e” bądź „i” stało się dość powszechną prak­tyką w nazew­nic­twie stron. Nie ma powodu, by uni­kać takich adre­sów, choć oczy­wiś­cie warto posi­adać rów­nież domenę bez tego dodatku. Podob­nie jak w innych przy­pad­kach, ten szcze­gół bywa czę­sto pomi­jany przez inter­nautów przy wyszuki­wa­niu stron. Jeśli więc nie masz innej możli­wości a zaj­mu­jesz się nowoczes­nymi medi­ami, śmi­ało zde­cy­duj się na domenę z „e”, powszech­nie kojar­zoną z tym seg­mentem rynku.

  Ps: Jeśli chci­ałbyś, aby­śmy pomo­gli Ci opra­cować nazwę doskon­ałą pod wyszuki­warki, daj nam o tym znać. - Poz­naj nasze usługi two­rze­nia nazw dla firm.

  Na górę
  Projektujemy nazwy
  które zapadają w pamięć  
  Kliknij i sprawdź jak
  Rozpoznanie ponad
  przypominanie
  Łatwiej jest roz­po­znać rze­czy, któ­rych doświad­czy­li­śmy wcze­śniej niż przy­wo­ły­wać je z pamięci.
  Opcje wie­lo­krot­nego wyboru lub te wyma­ga­jące jed­nego klik­nię­cia to dla ludzi łatwy spo­sób inte­rak­cji ze stroną.

  Jeśli chcesz popro­sić ludzi o wymie­nie­nie rze­czy z pamięci, spró­buj uzu­peł­nić (lub zastą­pić) puste pola okre­ślo­nymi, loso­wymi wybo­rami, które będą mogły ich naprowadzić.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Prawdziwy geniusz w dziedzinie
  marketingu. Właściciel
  Ogilvy&Mather.
  Otrzymaj ofertę