Jak nazwać sklep? Nazwa dla sklepu, która zapada w pamięci klientów.

Nazwa sklepu to pierw­sza rzecz, którą widzi poten­cjalny klient. Możecie mieć naj­lep­sze pomy­sły na świe­cie, ale jeśli poten­cjalni klienci znaj­dują się gdzieś indziej, ponie­waż, wasza kon­ku­ren­cja „wygląda” bar­dziej atrak­cyj­nie i wzbu­dza więk­sze zaufa­nie, to nikt się o tym nie dowie.

Nazwa sta­nowi drzwi pro­wa­dzące do waszej dzia­łal­no­ści i, przy­naj­mniej z pozoru, jedyny ele­ment odróż­nia­jący was od kon­ku­ren­cji, a klienci szybko podej­mują decy­zję o tym, gdzie chcą zosta­wić swoje pie­nią­dze.

Być może nazew­nic­two nie ma zna­cze­nia w miej­scu gdzie jest tylko jeden sklep jak w tych przy­kła­dach śmiesz­nych nazw firm. Ale w inter­ne­cie, hiper­kon­ku­ren­cyj­nym świe­cie jest już zupeł­nie inaczej.

smieszne-nazwy-sklepow

Wybór nazwy dla sklepu to jedna z naj­waż­niej­szych rze­czy, co do któ­rych będzie­cie musieli pod­jąć decy­zję. Niestety, jest to też jedna z pierw­szych decy­zji do pod­ję­cia. Zanim zde­cy­du­je­cie się na jakąś pro­po­zy­cję, prze­czy­taj­cie nasze porad­niki: Profesjonalny naming, oraz jak nazwać nową firmę, – prze­my­śle­nie sprawy wcze­śniej może zaosz­czę­dzić czas i pie­nią­dze w przyszłości.

Największe Polskie sklepy inter­ne­towe o świet­nych nazwach.


nazwy-sklepow-internetowych
nazwa-sklepu

Jak wybrać naj­lep­szą nazwę dla sklepu, nie tylko w sieci?

Gdy zakła­da­cie firmę, marka jest nie­zwy­kle ważna. To nie tylko logo, ale także sku­teczna, zapa­da­jąca w pamięć nazwa, która naprawdę może pomóc ludziom was zapa­mię­tać. Można to także dobrze przed­sta­wić wizu­al­nie. W począt­ko­wych eta­pach dobrze jest wyobra­zić sobie nazwę firmy i jej markę, upew­nia­jąc się, że łatwo ją roz­po­znać, jest pro­sta i odzwier­cie­dla cha­rak­ter firmy. Łatwiej powie­dzieć niż zro­bić. Chcecie prze­cież wyróż­nić się wśród kon­ku­ren­cji, ale musi­cie być też trak­to­wani poważnie.

Ważne, żeby przy wybo­rze nazwy pamię­tać, że codzien­nie będzie­cie ją musieli wyma­wiać po kil­ka­dzie­siąt razy i że będzie ona sta­no­wić coś, przez co będzie­cie roz­po­zna­wani. Przed osta­tecz­nym wybo­rem, upew­nij­cie się, że podoba wam się jej brzmienie.

Bezpieczna i godna zaufa­nia metoda to połą­cze­nie nazwy sklepu z jej obsza­rem dzia­ła­nia – klienci koja­rzą takie firmy z sil­nymi pod­sta­wami i przy­ja­znym podej­ściem do ludzi. Dlatego firmy, jak „Blachy Szczecińskie” mają szansę być postrze­gane jako ugrun­to­wane firmy z dobrą reputacją.

Humor! Najłatwiejsza droga do tego, aby zapaść w pamięci.

Idealna nazwa powinna być krótka, ory­gi­nalna i powinna zawie­rać infor­ma­cje na temat tego, czym zaj­muje się firma. Klientów przy­ciąga nazwa, która wyróż­nia się w tłu­mie, ale jest też pro­fe­sjo­nalna i godna zaufania.

jak-nazwac-sklep

Odrobina humoru albo gra słów to dobry spo­sób na wyróż­nie­nie się z tłumu. Niektóre nazwy, jak „Rybki albo pipki” w przy­padku sma­żalni ryb czy „Strzyżenie po wło­sku” jako nazwa salonu fry­zjer­skiego, mogą powo­do­wać pogar­dliwe prych­nię­cia prze­chod­niów, jed­nak gry słów można wyko­rzy­stać z pozy­tyw­nym skut­kiem, o ile nie są tan­detne albo nie pogar­szają wize­runku firmy.

Zapytaj nas o nie­zo­bo­wio­zu­jącą ofertę stwo­rze­nia dobrej nazwy dla Twojego sklepu. Napisz, lub zadzwoń 660 970 980. Zobacz tu jakich rezul­ta­tów możesz oczekiwać.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Założyciel Microsoft Corp.
Najbogatszy człowiek na
świecie kilka lat z rzędu.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Logika afektu
Nasze aktu­alne emo­cje mają wpływ na naszą ocenę sytu­acji i podej­mo­wane przez nas decyzje.
Nawet w naj­bar­dziej racjo­nal­nych momen­tach emo­cje wciąż rzą­dzą naszym zacho­wa­niem. Jak więc sty­mu­lo­wać okre­ślone emo­cje?

Naprawdę wspa­niałe pierw­sze wra­że­nie może zre­kom­pen­so­wać póź­niej­sze błędy. A gdy jeste­śmy bar­dziej zre­lak­so­wani łatwiej jest zna­leźć roz­wią­za­nia i obej­ścia pro­ble­mów. Wykorzystaj este­tykę i język, by wywo­łać efekt humo­ry­styczny, wzbu­dzić strach lub przyjemność.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę