Jak nazwać sklep? Nazwa dla sklepu, która zapada w pamięci klientów.

Nazwa skle­pu to pierw­sza rzecz, któ­rą widzi poten­cjal­ny klient. Możecie mieć naj­lep­sze pomy­sły na świe­cie, ale jeśli poten­cjal­ni klien­ci znaj­du­ją się gdzieś indziej, ponie­waż, wasza kon­ku­ren­cja „wyglą­da” bar­dziej atrak­cyj­nie i wzbu­dza więk­sze zaufa­nie, to nikt się o tym nie dowie.

Nazwa sta­no­wi drzwi pro­wa­dzą­ce do waszej dzia­łal­no­ści i, przy­naj­mniej z pozo­ru, jedy­ny ele­ment odróż­nia­ją­cy was od kon­ku­ren­cji, a klien­ci szyb­ko podej­mu­ją decy­zję o tym, gdzie chcą zosta­wić swo­je pie­nią­dze.

Być może nazew­nic­two nie ma zna­cze­nia w miej­scu gdzie jest tyl­ko jeden sklep jak w tych przy­kła­dach śmiesz­nych nazw firm. Ale w inter­ne­cie, hiper­kon­ku­ren­cyj­nym świe­cie jest już zupeł­nie ina­czej.

smieszne-nazwy-sklepow

Wybór nazwy dla skle­pu to jed­na z naj­waż­niej­szych rze­czy, co do któ­rych będzie­cie musie­li pod­jąć decy­zję. Niestety, jest to też jed­na z pierw­szych decy­zji do pod­ję­cia. Zanim zde­cy­du­je­cie się na jakąś pro­po­zy­cję, prze­czy­taj­cie nasze porad­ni­ki: Profesjonalny naming, oraz jak nazwać nową fir­mę, – prze­my­śle­nie spra­wy wcze­śniej może zaosz­czę­dzić czas i pie­nią­dze w przy­szło­ści.

Największe Polskie sklepy internetowe o świetnych nazwach.


nazwy-sklepow-internetowych
nazwa-sklepu

Jak wybrać najlepszą nazwę dla sklepu, nie tylko w sieci?

Gdy zakła­da­cie fir­mę, mar­ka jest nie­zwy­kle waż­na. To nie tyl­ko logo, ale tak­że sku­tecz­na, zapa­da­ją­ca w pamięć nazwa, któ­ra napraw­dę może pomóc ludziom was zapa­mię­tać. Można to tak­że dobrze przed­sta­wić wizu­al­nie. W począt­ko­wych eta­pach dobrze jest wyobra­zić sobie nazwę fir­my i jej mar­kę, upew­nia­jąc się, że łatwo ją roz­po­znać, jest pro­sta i odzwier­cie­dla cha­rak­ter fir­my. Łatwiej powie­dzieć niż zro­bić. Chcecie prze­cież wyróż­nić się wśród kon­ku­ren­cji, ale musi­cie być też trak­to­wa­ni poważ­nie.

Ważne, żeby przy wybo­rze nazwy pamię­tać, że codzien­nie będzie­cie ją musie­li wyma­wiać po kil­ka­dzie­siąt razy i że będzie ona sta­no­wić coś, przez co będzie­cie roz­po­zna­wa­ni. Przed osta­tecz­nym wybo­rem, upew­nij­cie się, że podo­ba wam się jej brzmie­nie.

Bezpieczna i god­na zaufa­nia meto­da to połą­cze­nie nazwy skle­pu z jej obsza­rem dzia­ła­nia – klien­ci koja­rzą takie fir­my z sil­ny­mi pod­sta­wa­mi i przy­ja­znym podej­ściem do ludzi. Dlatego fir­my, jak „Blachy Szczecińskie” mają szan­sę być postrze­ga­ne jako ugrun­to­wa­ne fir­my z dobrą repu­ta­cją.

Humor! Najłatwiejsza droga do tego, aby zapaść w pamięci.

Idealna nazwa powin­na być krót­ka, ory­gi­nal­na i powin­na zawie­rać infor­ma­cje na temat tego, czym zaj­mu­je się fir­ma. Klientów przy­cią­ga nazwa, któ­ra wyróż­nia się w tłu­mie, ale jest też pro­fe­sjo­nal­na i god­na zaufa­nia.

jak-nazwac-sklep

Odrobina humo­ru albo gra słów to dobry spo­sób na wyróż­nie­nie się z tłu­mu. Niektóre nazwy, jak „Rybki albo pip­ki” w przy­pad­ku sma­żal­ni ryb czy „Strzyżenie po wło­sku” jako nazwa salo­nu fry­zjer­skie­go, mogą powo­do­wać pogar­dli­we prych­nię­cia prze­chod­niów, jed­nak gry słów moż­na wyko­rzy­stać z pozy­tyw­nym skut­kiem, o ile nie są tan­det­ne albo nie pogar­sza­ją wize­run­ku fir­my.

Zapytaj nas o nie­zo­bo­wio­zu­ją­cą ofer­tę stwo­rze­nia dobrej nazwy dla Twojego skle­pu. Napisz, lub zadzwoń 660 970 980. Zobacz tu jakich rezul­ta­tów możesz ocze­ki­wać.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Guru reklamy i sprzedaży.
Twórca międzynarodowej
potęgi Leo Burnett, Inc.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Niespodzianka
W trak­cie codzien­nych czyn­no­ści nasz mózg pobu­dza­ny jest przez nowe i nie­ocze­ki­wa­ne odkry­cia.
Czy w zapla­no­wa­nych przez Ciebie doświad­cze­niach są jakieś małe nie­spo­dzian­ki?

„Niespodzianką” może być nowy doda­tek lub odmia­na od codzien­no­ści, jak na przy­kład inne sfor­mu­ło­wa­nie w komu­ni­ka­cie z proś­bą o potwier­dze­nie danych lub zmia­na obraz­ka na zna­jo­mej stro­nie. Rozważ też, jak przy­cią­gnąć uwa­gę ludzi odcho­dząc od ocze­ki­wa­nych wzor­ców usta­lo­nych przez inne stro­ny lub poprzez doświad­cze­nia nie­za­leż­ne od Twojej stro­ny.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę