Nazwa dla kwiaciarni, sklepu ogrodniczego i firmy projektowania ogrodów.

To prawda, że suk­ces zie­lo­nego biz­nesu można wypra­co­wać ciężką pracą pomimo posia­da­nia złej nazwy. Jednak dobra nazwa spra­wia, że nasza ciężka praca zosta­nie wyna­gro­dzona jesz­cze bar­dziej. Nazwy Kwiaciarni, oraz nazwy firm ogrod­ni­czych w 9 przy­pad­kach na 10 pocho­dzą od roślin. Nie zna­czy to jed­nak, że musisz iść tą drogą i zgi­nąć w tłu­mie. Więc jak nazwać kwia­ciar­nię, sklep ogrod­ni­czy, lub jak nazwać firmę od pro­jek­to­wa­nia ogro­dów? Odpowiedzi posta­ram się udzie­lić w poniż­szym artykule.

nazwa-firmy-ogrodniczej

W przy­padku wymy­śla­nia nazw, warto śpie­szyć się powoli. Nazwa to coś na co będziemy pra­co­wać przez naj­bliż­sze lata. To nasza repu­ta­cja, która sta­nie się naj­cen­niej­szą war­to­ścią naszej firmy. Będzie przy­cią­gała klien­tów, bez względu na to czy prze­nie­siemy nasz lokal w inne miej­sce. Pozwoli nam być czymś wię­cej niż firmą z za rogu. Jak więc roz­po­cząć pro­ces wymy­śla­nia dobrej nazwy? Przede wszyst­kim sprawdź nasze naj­lep­sze tre­ści tutajtutaj, a przede wszyst­kim tekst o namingupomy­słach na udaną nazwę. Zawsze możesz także popro­sić nas o pomoc. Z przy­jem­no­ścią przed­sta­wimy Ci nie­zo­bo­wią­zu­jącą ofertę. Zadzwoń 660 970 980.

Pomysł na nazwę firmy ogrod­ni­czej, czy kwia­ciarni
zwią­zany z rośliną to pierw­sze co każ­demu świeżo
upie­czo­nemu wła­ści­cie­lowi przyj­dzie do głowy.

To dobry pomysł, jeśli jeste­śmy prze­ko­nani, że nasza firma będzie zawsze dzia­łać lokal­nie. Jeśli jed­nak masz więk­sze aspi­ra­cje taka nazwa może być złym pomy­słem, także dla­tego, że jej zastrze­że­nie będzie nie­moż­liwe. (Nie można w Polsce zastrze­gać słów opi­so­wych) A co za tym idzie, zaraz obok nas może wyro­snąć kolejna stokrotka.

nazwa-kwiaciarni

Oto logo dla kwia­ciarni zapro­jek­to­wane ostat­nio przez Owocnych.
Z przy­jem­no­ścią, możemy przy­go­to­wać dla cie­bie logo fir­mowe - sprawdź naszą ofertę.

5 Pierwszych kro­ków two­rze­nia uda­nej nazwy dla kwia­ciarni, lub firmy zaj­mu­ją­cej się ogrodnictwem.

 1. Myśl glo­bal­nie, dzia­łaj lokalnie.

  Nawet jeśli star­tu­jesz z małym punk­tem na małym osie­dlu, nie ozna­cza to, że za kilka lat nie będziesz dzia­łał w pręż­nej sieci. Nie kop doł­ków pod samym sobą i nie doda­waj do nazwy nazw oko­licy. Chyba że naprawdę sku­piasz się na bar­dzo regio­nal­nym pro­duk­cie. Nazwa “Zakopianka”, czy “Dąbrówka” z powo­dze­niem mogą być nadane restau­ra­cji a nawet fir­mie budow­la­nej. Nie ma w nich niczego co pozwoli Ci się wyróż­nić od konkurencji.

 2. Unikaj skom­pli­ko­wa­nych
  wyra­zów i pseudo-łaciny.

  Największą pomyłką w stwo­rze­niu dobrej nazwy jest jej prze­war­to­ścio­wa­nie. Być może ist­nieje łaciń­skie słowo, które po prze­tłu­ma­cze­niu zna­czy szczę­ście, natura i piękno. Ale naj­praw­do­po­dob­niej jest trudne do zapi­sa­nia i wręcz nie­moż­liwe do zapi­sa­nia. A to że ma ono takie zna­cze­nie będzie wia­dome tylko dla Ciebie. I aka­de­mic­kiego pro­fe­sora, który jest Twoim klien­tem raz w roku. Pamiętaj pro­ste jest mądre. Jeśli masz wąt­pli­wo­ści naj­le­piej poproś kogoś o prze­li­te­ro­wa­nie. Jeśli będzie miał z tym kło­pot i nie będzie potra­fił jej powtó­rzyć po jed­no­krot­nym usły­sze­niu, to zyskasz pew­ność, że ta pro­po­zy­cja nie jest dobrym kandydatem.

 3. Znajdź przy­kłady godne naśladowania.

  Z pew­no­ścią myślisz już o swoim biz­ne­sie jakiś czas. Z pew­no­ścią, na myśl o nazwie przy­szło Ci do głowy “szkoda, że ta nazwa jest już zajęta”. Co to były za nazwy? Sporządź listę nazw, które świet­nie pasują do Twojego biz­nesu. Dobre przy­kłady zawsze świet­nie inspi­rują i jak nic innego poma­gają roz­po­zna­wać dobry pomysł gdy już na niego wpad­niesz. Następnie roz­wi­jaj tą listę poten­cjal­nych kan­dy­da­tów zgod­nie z meto­do­lo­gią podaną w tym arty­kule.

 4. Uważaj, aby nie wylą­do­wać w sądzie.

  Świat biz­ne­so­wych nazw nie jest spra­wie­dliwy. Znamy przy­padki, gdzie wła­ści­ciele pra­co­wali wiele lat nad stwo­że­niem rodzin­nej marki, po czym oka­zy­wało się, że nazwa została zare­je­stro­wana przez duży kon­cern kilka lat wcze­śniej. Pomimo tego, że sam nie uży­wał tej marki, ode­brał wła­ści­cie­lom prawo do jej uży­wa­nia. Niestety o tym, że nazwa może być zare­ze­ro­wo­ana więk­szość wła­ści­cieli dowia­duje się kilka lat za późno. Nie idź tą drogą i sprawdź legal­ność nazwy, jesz­cze zanim wydru­ku­jesz pierw­szą wizytówkę.

 5. Rozważ wspar­cie profesjonalistów.

  Czasami warto zle­cić sprawę pro­fe­sjo­na­li­stom i zająć się tym na czym znamy się naj­le­piej. Oczywiście z przy­jem­no­ścią pomo­żemy Ci opra­co­wać wła­ściwą nazę dla Twojej kwia­ciarni, lub firmy ogrod­ni­czej. Zamów naszą bez­płatną ofertę pod nume­rem 660 970 980. Jesteśmy tu by Ci pomóc. Zapraszamy.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Ojciec Apple inc. Ikona
rewolucji w marketingu,
biznesie i designie.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Ograniczony dostęp
W natu­ralny spo­sób pożą­damy rze­czy, które są postrze­gane jako eks­klu­zywne lub nale­żące do wybranych.
W grach, by kre­ować wyłącz­ność i nagra­dzać bie­głość wyko­rzy­stuje się poziomy.

Niektóre strony, czy obszary na stro­nie mogą być dostępne tylko dla jej człon­ków (lub tych któ­rzy „zapra­co­wali” na dostęp). „Dostęp” może się rów­nież odno­sić do uzy­ska­nia moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z opcji lub narzę­dzi, które nie są dostępne domyślnie.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę