Nazwa dla kwiaciarni, sklepu ogrodniczego i firmy projektowania ogrodów.

To praw­da, że suk­ces zie­lo­ne­go biz­ne­su moż­na wypra­co­wać cięż­ką pra­cą pomi­mo posia­da­nia złej nazwy. Jednak dobra nazwa spra­wia, że nasza cięż­ka pra­ca zosta­nie wyna­gro­dzo­na jesz­cze bar­dziej. Nazwy Kwiaciarni, oraz nazwy firm ogrod­ni­czych w 9 przy­pad­kach na 10 pocho­dzą od roślin. Nie zna­czy to jed­nak, że musisz iść tą dro­gą i zgi­nąć w tłu­mie. Więc jak nazwać kwia­ciar­nię, sklep ogrod­ni­czy, lub jak nazwać fir­mę od pro­jek­to­wa­nia ogro­dów? Odpowiedzi posta­ram się udzie­lić w poniż­szym arty­ku­le.

nazwa-firmy-ogrodniczej

W przy­pad­ku wymy­śla­nia nazw, war­to śpie­szyć się powo­li. Nazwa to coś na co będzie­my pra­co­wać przez naj­bliż­sze lata. To nasza repu­ta­cja, któ­ra sta­nie się naj­cen­niej­szą war­to­ścią naszej fir­my. Będzie przy­cią­ga­ła klien­tów, bez wzglę­du na to czy prze­nie­sie­my nasz lokal w inne miej­sce. Pozwoli nam być czymś wię­cej niż fir­mą z za rogu. Jak więc roz­po­cząć pro­ces wymy­śla­nia dobrej nazwy? Przede wszyst­kim sprawdź nasze naj­lep­sze tre­ści tutajtutaj, a przede wszyst­kim tekst o namin­gupomy­słach na uda­ną nazwę. Zawsze możesz tak­że popro­sić nas o pomoc. Z przy­jem­no­ścią przed­sta­wi­my Ci nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą ofer­tę. Zadzwoń 660 970 980.

Pomysł na nazwę fir­my ogrod­ni­czej, czy kwia­ciar­ni
zwią­za­ny z rośli­ną to pierw­sze co każ­de­mu świe­żo
upie­czo­ne­mu wła­ści­cie­lo­wi przyj­dzie do gło­wy.

To dobry pomysł, jeśli jeste­śmy prze­ko­na­ni, że nasza fir­ma będzie zawsze dzia­łać lokal­nie. Jeśli jed­nak masz więk­sze aspi­ra­cje taka nazwa może być złym pomy­słem, tak­że dla­te­go, że jej zastrze­że­nie będzie nie­moż­li­we. (Nie moż­na w Polsce zastrze­gać słów opi­so­wych) A co za tym idzie, zaraz obok nas może wyro­snąć kolej­na sto­krot­ka.

nazwa-kwiaciarni

Oto logo dla kwia­ciar­ni zapro­jek­to­wa­ne ostat­nio przez Owocnych.
Z przy­jem­no­ścią, może­my przy­go­to­wać dla cie­bie logo fir­mo­we - sprawdź naszą ofer­tę.

5 Pierwszych kroków tworzenia udanej nazwy dla kwiaciarni, lub firmy zajmującej się ogrodnictwem.

 1. Myśl globalnie, działaj lokalnie.

  Nawet jeśli star­tu­jesz z małym punk­tem na małym osie­dlu, nie ozna­cza to, że za kil­ka lat nie będziesz dzia­łał w pręż­nej sie­ci. Nie kop doł­ków pod samym sobą i nie doda­waj do nazwy nazw oko­li­cy. Chyba że napraw­dę sku­piasz się na bar­dzo regio­nal­nym pro­duk­cie. Nazwa “Zakopianka”, czy “Dąbrówka” z powo­dze­niem mogą być nada­ne restau­ra­cji a nawet fir­mie budow­la­nej. Nie ma w nich nicze­go co pozwo­li Ci się wyróż­nić od kon­ku­ren­cji.

 2. Unikaj skomplikowanych
  wyrazów i pseudo-łaciny.

  Największą pomył­ką w stwo­rze­niu dobrej nazwy jest jej prze­war­to­ścio­wa­nie. Być może ist­nie­je łaciń­skie sło­wo, któ­re po prze­tłu­ma­cze­niu zna­czy szczę­ście, natu­ra i pięk­no. Ale naj­praw­do­po­dob­niej jest trud­ne do zapi­sa­nia i wręcz nie­moż­li­we do zapi­sa­nia. A to że ma ono takie zna­cze­nie będzie wia­do­me tyl­ko dla Ciebie. I aka­de­mic­kie­go pro­fe­so­ra, któ­ry jest Twoim klien­tem raz w roku. Pamiętaj pro­ste jest mądre. Jeśli masz wąt­pli­wo­ści naj­le­piej poproś kogoś o prze­li­te­ro­wa­nie. Jeśli będzie miał z tym kło­pot i nie będzie potra­fił jej powtó­rzyć po jed­no­krot­nym usły­sze­niu, to zyskasz pew­ność, że ta pro­po­zy­cja nie jest dobrym kan­dy­da­tem.

 3. Znajdź przykłady godne naśladowania.

  Z pew­no­ścią myślisz już o swo­im biz­ne­sie jakiś czas. Z pew­no­ścią, na myśl o nazwie przy­szło Ci do gło­wy “szko­da, że ta nazwa jest już zaję­ta”. Co to były za nazwy? Sporządź listę nazw, któ­re świet­nie pasu­ją do Twojego biz­ne­su. Dobre przy­kła­dy zawsze świet­nie inspi­ru­ją i jak nic inne­go poma­ga­ją roz­po­zna­wać dobry pomysł gdy już na nie­go wpad­niesz. Następnie roz­wi­jaj tą listę poten­cjal­nych kan­dy­da­tów zgod­nie z meto­do­lo­gią poda­ną w tym arty­ku­le.

 4. Uważaj, aby nie wylądować w sądzie.

  Świat biz­ne­so­wych nazw nie jest spra­wie­dli­wy. Znamy przy­pad­ki, gdzie wła­ści­cie­le pra­co­wa­li wie­le lat nad stwo­że­niem rodzin­nej mar­ki, po czym oka­zy­wa­ło się, że nazwa zosta­ła zare­je­stro­wa­na przez duży kon­cern kil­ka lat wcze­śniej. Pomimo tego, że sam nie uży­wał tej mar­ki, ode­brał wła­ści­cie­lom pra­wo do jej uży­wa­nia. Niestety o tym, że nazwa może być zare­ze­ro­wo­ana więk­szość wła­ści­cie­li dowia­du­je się kil­ka lat za póź­no. Nie idź tą dro­gą i sprawdź legal­ność nazwy, jesz­cze zanim wydru­ku­jesz pierw­szą wizy­tów­kę.

 5. Rozważ wsparcie profesjonalistów.

  Czasami war­to zle­cić spra­wę pro­fe­sjo­na­li­stom i zająć się tym na czym zna­my się naj­le­piej. Oczywiście z przy­jem­no­ścią pomo­że­my Ci opra­co­wać wła­ści­wą nazę dla Twojej kwia­ciar­ni, lub fir­my ogrod­ni­czej. Zamów naszą bez­płat­ną ofer­tę pod nume­rem 660 970 980. Jesteśmy tu by Ci pomóc. Zapraszamy.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Richard Branson
Właściciel ponad 400 różnych
przedsiębiorstw o wspólnej
marce. Virgin.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Rozpoznanie ponad
przypominanie
Łatwiej jest roz­po­znać rze­czy, któ­rych doświad­czy­li­śmy wcze­śniej niż przy­wo­ły­wać je z pamię­ci.
Opcje wie­lo­krot­ne­go wybo­ru lub te wyma­ga­ją­ce jed­ne­go klik­nię­cia to dla ludzi łatwy spo­sób inte­rak­cji ze stro­ną.

Jeśli chcesz popro­sić ludzi o wymie­nie­nie rze­czy z pamię­ci, spró­buj uzu­peł­nić (lub zastą­pić) puste pola okre­ślo­ny­mi, loso­wy­mi wybo­ra­mi, któ­re będą mogły ich napro­wa­dzić.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę