Nazwa dla firmy szkoleniowej i eLearningu.
3 sprawdzone kierunki, które warto znać.

Myślisz nad tym jak nazwać firmę szko­le­niową? Nie mogłeś tra­fić lepiej. Jesteś w odpo­wied­nim miej­scu. W tym arty­kule pod­po­wia­damy, jak zro­bić to dobrze. Wyróżnij się, albo zgiń. Mawiał David Oglivy - Ojciec mar­ke­tin­go­wej rewo­lu­cji. W dzi­siej­szym hiper kon­ku­ren­cyj­nym świe­cie firm szko­le­nio­wych ta mak­syma zdaje się być jesz­cze bar­dziej aktu­alna. Dobra nazwa być może nie zała­twi wszyst­kiego, co sta­nowi o ren­tow­no­ści waszego nowego przed­się­wzię­cia, ale zła nazwa z pew­no­ścią pogrze­bie wszelką ini­cja­tywę. Jak w świe­cie tysięcy firm szko­le­nio­wych, tra­fić do tej, któ­rej nazwy się nie pamięta?

Rozpoczynamy “szko­le­nie nazwy”, która zapad­nie w pamięć

Po pierw­sze odrób zale­gło­ści. Przeczytaj nasze naj­waż­niej­sze publi­ka­cje i arty­kuły na temat namingu i two­rze­nia nazw. Sprawdź też ostat­nie publi­ka­cje: Świetne pol­skie przy­kłady nazw firmdobre nazwy w prak­tyce. Zobacz też fajne nazwy firm, z któ­rych śmieje się cały świat.

Po dru­gie zapy­taj nas o bez­płatną ofertę stwo­rze­nia nazwy dla Twojego biz­nesu. Każdego dnia poma­gamy nowo powsta­ją­cym fir­mom w opra­co­wa­niu odpo­wied­niej nazwy. Z przy­jem­no­ścią pomo­żemy także i Tobie. Zadzwoń teraz: 660 970 980.

eLe­ar­ning. - Czyli jak nazwać szko­le­nia przez internet.

Platformy eLe­ar­nin­gowe, zaczy­nają być głów­nym orę­żem wszyst­kich firm szko­le­nio­wych. W tym świe­cie rzą­dzi oczy­wi­ście prawo dostęp­no­ści domeny inter­ne­to­wej. Większość obec­nych nazw plat­form inter­ne­to­wych powstała przy­pad­kiem, a suk­ces zawdzię­czają temu, że były pierw­sze. Jeśli twój biz­nes szko­le­niowy rów­nież opiera się o eLe­ar­ning i walkę w sieci, koniecz­nie prze­czy­taj nasz arty­kuł o tym jak wybrać wła­ściwą nazwę domeny inter­ne­to­wej.

7 Platform eLe­ar­nin­go­wych,
z któ­rych uczy się cały świat.

platformy-elearning-1
 
platformy-elearning-2
 
platformy-elearning-3
 
platformy-elearning-4
 
platformy-elearning-5
 
platformy-elearning-6
 
platformy-elearning
 

To bar­dzo trudna droga, dla nie­któ­rych firm szko­le­nio­wych, gdyż naj­więk­sze uni­wer­sy­tety świata uwal­niają swoją wie­dzę za darmo. Tak! Możesz ukoń­czyć dziś Harvard bez wycho­dze­nia z domu. Jeśli wybie­rzesz tą ścieżkę, koniecz­nie przej­rzyj naj­lep­sze prak­tyki roz­wią­zań, które mają dziś miliony uczniów. Wspólnymi siłami czo­ło­wych uczelni powstała plat­forma edX. Khan Academy to miej­sce, w któ­rym każdy nauczy­ciele two­rzą dar­mowe lek­cje, głów­nie dla uczniów kra­jów trze­ciego świata. Szkoda, że my nie mie­li­śmy szans na ukoń­cze­nie tak dobrej szkoły. TedED, to krót­kie wpro­wa­dze­nia do cie­ka­wych zagad­nień, któ­rych poziom wręcz wbija w zie­mię. Są jesz­cze Udacity i Coursera w któ­rych skoń­czysz reno­mo­wane uczel­nie od A do Z.

3 spraw­dzone kroki w namingu firm szkoleniowych.

Oto pod­sta­wowe dro­go­wskazy, które pomogą wam roz­po­cząć pro­ces two­rze­nia odpo­wied­niej nazwy dla firmy szkoleniowej.

 1. Stwórzcie nazwę opie­ra­jącą się na jej naj­waż­niej­szym atrybucie.  W tym podej­ściu, toż­sa­mość marki kon­cen­truje się na jej naj­waż­niej­szym atu­cie, lub wyróż­niku. Najważniejsza cecha marki działa dobrze w nazwie, jeżeli chce­cie prze­ka­zać coś wię­cej, niż tylko to, co robi­cie – chce­cie powie­dzieć, jak to robi­cie. Te nazwy róż­nią się od cał­ko­wi­cie zmy­ślo­nych nazw, ponie­waż zawie­rają mor­fem – czyli część wyrazu – która posiada jakieś nie­od­łączne zna­cze­nie. Dodatkową korzy­ścią takiej stra­te­gii jest to, że zmu­sza was, jako wła­ści­cieli, do usta­le­nia punktu zwrot­nego lub naj­waż­niej­szej ofe­ro­wa­nej wartości.
 2. Oprzyjcie nazwę
  na pozy­tyw­nych skojarzeniach.  To jedna z naszych ulu­bio­nych stra­te­gii namin­go­wych. Polega na wyko­rzy­sta­niu ponad­cza­so­wych, nie­prze­mi­ja­ją­cych słów do stwo­rze­nia nowych nazw o pozy­tyw­nym brzmieniu.
 3. Wybierzcie meta­forę do stwo­rze­nia nowej nazwy firmy.  Jeżeli obraz naprawdę wyraża wię­cej niż tysiąc słów, to nazwa w for­mie meta­fory może prze­ka­zać całą gamę atry­bu­tów w jed­nym mgnie­niu umy­słu. Jeżeli jako nauczy­ciele jeste­ście znani z tego, że potra­fi­cie uczyć szybko, może­cie wyko­rzy­stać meta­forę pumy lub bły­ska­wicy. Możecie doło­żyć do tych dodat­kowe słowo, by jesz­cze bar­dziej dosto­so­wać nazwę i uzy­skać pasu­jącą nazwę domeny.

  Wykorzystując stra­te­gie klu­czo­wych atry­bu­tów, pozy­tyw­nych sko­ja­rzeń i meta­for dla firmy szko­le­nio­wej, może­cie zapew­nić sobie lep­szy start, gdy przed­sta­wia­cie się poten­cjal­nym klien­tom. To tylko 3 spo­soby, tu znaj­dziesz ich jesz­cze 25. Jeżeli jed­nak potrze­bu­je­cie dodat­ko­wej „mocy”, po pro­stu pstryk­nij­cie przy­cisk z naszą, a dostar­czymy wam kilka nazw, zapro­jek­to­wa­nych po to, by wasza firma mogła zabłysnąć.

Uważaj! Nie twórz marki, którą będziesz musiał porzucić.

Niestety ryn­kowa rze­czy­wi­stość nie zawsze jest tak uczciwa, jak być powinna. Wiele insty­tu­cji - gigan­tów, zastrzega świetne nazwy firm szko­le­nio­wych tylko po to, aby nie uży­wała ich kon­ku­ren­cja. Wielu han­dla­rzy dome­nami rezer­wuje atrak­cyjne nazwy domen tylko po to, aby odsprze­dać je fir­mom od eLe­ar­ningu w cenach się­ga­ją­cych kil­ku­dzie­się­ciu tysięcy. Istnieje wiele przy­pad­ków szko­le­nio­wych biz­ne­sów, które latami budo­wały swoją markę a potem jed­nym naka­zem sądu pozba­wione zostały prawa do kon­ty­nu­owa­nia dzia­łal­no­ści pod tym imie­niem. Zawsze sprawdź, czy nazwa pod którą chcesz pro­wa­dzić dzia­łal­ność jest wolna od zastrze­żeń praw­nych. Jeśli potrze­bu­jesz pomocy w zbu­do­wa­niu sil­nej marki po pro­stu daj nam o tym znać. Zadzwoń: 660 970 980, lub napisz, aby otrzy­mać bez­płatną ofertę.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Richard Branson
Właściciel ponad 400 różnych
przedsiębiorstw o wspólnej
marce. Virgin.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Efekt
pierwszeństwa
Dużo łatwiej przy­po­mi­namy sobie pierw­sze i ostat­nie ele­menty listy.
Jaką kolej­ność mają pozy­cje na liście?

Jeśli klu­czowe jest zapa­mię­ta­nie przez użyt­kow­ni­ków kon­kret­nych pozy­cji, niech naj­waż­niej­sze będą na początku i na końcu listy. To roz­wią­za­nie można zasto­so­wać w przy­padku listy pozy­cji do zazna­cze­nia, cech pro­duktu, histo­rii firmy – jakich­kol­wiek pod­stron z długą listą elementów.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę