Seo copywriting. Podstawy pisania treści, które Google docenia wysokimi pozycjami.

Wprowadzenie do seo copywritingu dla początkujących i średnio zaawansowanych.

Co znajdziesz w artykule

  Zawartość stro­ny, któ­ra sta­no­wi praw­dzi­wą war­tość dla ludzi zdo­by­wa lin­ki w spo­sób nat­u­ralny.

  Wyszuki­warki to uwiel­bi­ają. Takie tre­ści zawsze doce­ni­ane są wyso­ki­mi pozy­c­jami. Słyszymy czę­sto “Con­tent is king” (czy­li zawar­tość jest kró­lem.) To praw­da. eBiznes, któ­ry dziś tego nie zrozu­mie, bedzie tra­cił zyski jutro.

  Jak pisać artykuły, skoro zasady SEO zmienią się co chwilę?

  Algo­rytm wyszuku­jący Google, sta­je się inteligent­niejszy z dnia na dzień. W cią­gu tyl­ko ostat­niego roku, fir­ma wprowadz­iła do nie­go kilka­naś­cie tysię­cy zmian. Strate­gia fir­my dąży do podawa­nia użyt­kow­ni­kom wyni­ków o jak naj­wyż­szej jako­ści.

  Jeśli piszesz treść, pisz z myślą, że two­rzysz najlep­szy arty­kuł na ten temat na świe­cie. Tylko ta strate­gia jest w sta­nie przy­nieść dłu­go­falowe korzy­ści. Treści sła­bej jako­ści, pisa­ne nied­bale, kopi­owane coraz szy­b­ciej zni­ka­ją z list wyni­ków wyszuki­wań z dużą pręd­koś­cią. I nikt ich ich nie odwie­dza.

  Jeśli będziesz doce­niony przez ludzi, algo­rytmy wyszuki­warek pój­dą w ich śla­dy.

  Czy wiesz, że…
  W Owocnych daje­my Ci gwa­ran­cję efek­tu na nasz copyw­ri­ting? Więcej klien­tów lub zwrot pie­nię­dzy.

  Dowiedz się wię­cej.

  7 podstawowych zasad pisania artykułów dla internetu.

  Jeśli chcesz poz­nać tech­niczne zagad­nienia zwią­za­nie SEO Copy­writingiem, czy­li pisa­niem tek­stów i tre­ści, któ­re dobrze się pozy­cjonują — przeczy­taj ten arty­kuł.

  Wierzymy, że tyl­ko dobra treść ma szan­sę oku­po­wać wyso­kie wyni­ki w przy­szło­ści. Dlat­ego prezen­tu­jemy temat w dwóch częś­ci­ach. Część mery­to­ryczną poni­żej i część tech­niczną w lin­ku powy­żej. – Życzę miłej lek­tu­ry.

  Musisz stać się eks­per­tem
  w dzie­dzi­nie, któ­rą zaj­muje się
  Twoja stro­na. Rzetelne i świe­że
  infor­ma­cje są pod­stawą do
  tego, by zdo­być zau­fanie
  użyt­kow­ni­ków.

  1. Temat, któ­rym się zaj­mu­jesz, nale­ży przed­stawić w ory­gi­nalny spo­sób, by mógł się wyróż­nić spo­śród wie­lu podob­nych. Jeżeli będziesz powie­lać sche­ma­ty, ist­nieje duża szan­sa, iż zle­ją się z masą innych i mało kto je prze­czy­ta. A już z pewnoś­cią nikt go nie pole­ci innym (pod­lin­ku­je).

   Upewnij się, że przed­staw­iłeś temat wycz­er­pu­jąco i szcze­gó­ło­wo. Ty, jako pis­arz, dosko­na­le znasz temat, o któ­rym piszesz, ale Twój czytel­nik może nie mieć o nim żad­nego poję­cia. Postaw się w jego roli i odpo­wiedz na pyta­nie czy wszys­tko uda­ło Ci się zrozu­mieć.
  2. Pamię­taj, że bar­dzo dobra treść, któ­ra ma usatys­fakcjonować Two­jego klien­ta i przy­nieść korzy­ści Tobie i jemu, wyma­ga cięż­kiej pra­cy. Tworze­nie arty­ku­łów jedy­nie pod wyszuki­warki jest strate­gią, któ­ra ma krót­kie nogi. Nie przy­nie­sie ona dłu­goter­mi­nowych korzy­ści.
  3. Jeżeli posi­adasz wie­dzę i doświad­cze­nie w dzie­dzi­nie, któ­rą zaj­mu­jesz się na stro­nie, zas­tanów się, jaką iloś­cią infor­ma­cji chcesz się podzie­lić z inny­mi. Ludzie rozu­miejąc znacze­nie Two­jego doświad­czenia i tak kupią Twój pro­dukt, nawet wte­dy, gdy będą wie­dzie­li, jak zro­bić to same­mu.
  4. Bardzo waż­ne jest, by temat, któ­ry ofer­u­jesz, przed­staw­iony był w odpo­wied­ni spo­sób dla użytkown­ika. Postaw się na miej­scu klien­ta i pomyśl, jaka for­ma naj­bar­dziej by mu odpo­wia­da­ła (film, arty­kuł SEO, a może pro­sty komiks?)
  5. Istot­nym fak­tem jest, że pier­wsze sekun­dy są naj­waż­niej­sze, by przy­ciągnąć odwiedza­jącego naszą stro­nę. Jeżeli począ­tek arty­ku­łu SEO nie będzie cie­ka­wy, nie ma co liczyć, że ktoś doczy­ta go choć­by do poło­wy. Użytkown­icy czę­sto nie czy­tają arty­ku­łów od począt­ku do koń­ca, lecz przeglą­dają je, szuka­jąc rze­czy, któ­re ich intere­sują. Z tego wzglę­du resz­ta tek­stu nie jest zwol­niona z odpowiedzial­ności bycia atrak­cyjnym dla klien­ta.
  6. Pisz zwięź­le i na temat. Unikaj pow­tarza­nia. Przeczy­taj każ­dy aka­pit, wczuwa­jąc się w rolę swo­jego czytel­nika. Gdy już stwier­dzisz, że jesteś zad­owolony ze swo­jej pra­cy, poproś bez­stron­ną oso­bę zna­jącą zagad­nie­nie o bez­stron­ną oce­nę.
  7. Nie nudź i dbaj o popraw­ność pisow­ni. Zad­baj o to, by odbior­ca czy­tał Twój tekst SEO z zain­tere­sowaniem i peł­nym zaan­gażowaniem. Twórz krót­kie, zwię­złe i traf­ne zda­nia. Czytel­nik zna­jący zasa­dy popraw­nej pisow­ni szy­bko zra­ża się do tek­stu, w któ­rym zauwa­ża błę­dy.

   Więcej na temat tego jak napi­sać arty­kuł, dowiesz się tu.

  Dobra zawartość = Dobre wyniki w wyszukiwarkach? NIE!

  Z dobrą zawartoś­cią stro­ny jest podob­nie jak z ludz­kim tal­en­tem. Trzeba go naj­pierw wykryć, by mógł się rozwi­jać i przy­no­sić jakiekol­wiek korzy­ści. Zawartość stro­ny, choć­by była zna­ko­mi­ta, może zostać nieza­uważona, jeże­li pozo­sta­łe ele­menty opty­mal­iza­cji zosta­ną pomi­nię­te.

  Fas­cynu­jące arty­ku­ły SEO, któ­re zaw­ierają rze­tel­ne infor­ma­cje, korzy­sta­ją z pro­fesjon­al­nej anal­izy słów kluc­zowych, mają zop­ty­mal­i­zowaną treść i tytuł pod wyszuki­warki są dobrym począt­kiem, ale dopie­ro począt­kiem.
  Zawsze więc o tym pamię­taj.

  SEO Copywriting. Zasada pierwsza.  
  Czyli najważniejsza prawda pisania do internetu.

  Jak pisać tek­sty do pozy­cjo­no­wa­nia w sie­ci? W dzi­siej­szym świe­cie SEO (ang. Search Engine Optimization) jed­ną z naj­waż­niej­szych cech arty­ku­łu jest to aby, odpo­wia­dał zapy­tan­iom inter­nautów. Doskon­ałym przykła­dem jest feno­men Wikipedii, któ­rej arty­ku­ły SEO są skon­struowane zgod­nie z pra­wem zero­wym.

  Pisz dobre arty­ku­ły, któ­rych tytu­ły odpo­wia­da­ją na zapy­ta­nia użytkown­ików wyszuki­warek, a treść jest odpo­wie­dzią na te pyta­nia. Tytuł nie musi być zda­niem zło­żo­nym, może być nawet rów­no­waż­ni­kiem zda­nia. Na samym począt­ku upew­nij się, czy arty­kuł, bądź stro­na zbu­dowana jest w opar­ciu o tę zasa­dę.

  Czy wiesz, że…
  Pod­stawą suk­ce­su jest
  skon­struowanie arty­ku­łu,
  któ­ry będzie odpo­wia­dał
  na zapy­ta­nia użytkown­ików
  wpisy­wane w Google.
  – Prawo zasa­da
  SEO.

  Na koniec, unikaj zła. - Czyli Cloaking i duplicate content.

  Główne mot­to dzi­ałań fir­my Google brzmi. — Unikaj zła. Miej na uwa­dze ten prze­kaz pisząc tre­ści dla stron inter­ne­towych. Wyszuki­warki coraz sku­tecz­niej zna­j­dują stro­ny, któ­rych treść jest inna dla użytkown­ików, niż ta przez­nac­zona dla Google, Yahoo czy innych wyszuki­warek. Taka prak­tyka nosi nazwę cloak­ing. Jest to, mówiąc wprost, oszuki­wanie wyszuki­warki po to, by zdo­być lep­szą pozy­cję w jej ran­kin­gu. Gdy taka dzi­ałal­ność zosta­nie wykry­ta, stro­na może być trwa­le usu­nię­ta z indek­sów wyszu­ki­wa­rek.

  Ważne jest tak­że, aby treść była uni­kal­na. Należy pamię­tać, aby nie „poży­czać” sobie tre­ści z innych stron. W przy­padku takich dzi­ałań nie tyl­ko możesz być osą­dza­ny w kat­e­go­ri­ach zło­dzie­ja, ale Google szy­bko roz­po­zna, kto pier­wszy opub­likował daną treść, (nawet lek­ko zmody­fikowaną) wkłada­jąc Twoją pra­cę do szu­flady, dupli­cate con­tent, czy­li dupli­kat.

  Oczy­wiś­cie, ten arty­kuł to tyl­ko wstęp do wiel­kie­go zagad­nienia jakim jest pozy­cjonowanie. Mam nadzie­ję, że ten arty­kuł, pomo­że Ci zrozu­mieć to zagad­nie­nie, choć dosko­na­le zda­ję sobie spra­wę, że nie powiedzi­ałam o wie­lu spra­wach. Jeśli posi­adasz wie­dzę lub cie­ka­we doświad­czenia, któ­re pomo­gą roz­wi­nąć nam ten temat pro­si­my podziel się z nami w komen­tarzach zaraz pod treś­cią. Dziękuję.

  Na górę
  Piszemy dochodowe
  treści reklamowe  
  Wyceń za darmo
  Efekt humoru
  Dowcipne ele­men­ty w rekla­mie są znacz­nie bar­dziej lubia­ne i lepiej zapa­mię­ty­wa­ne.
  Dlaczego tak poważ­nie? Niemal każ­dy tekst jest oka­zją do nada­nia mu humo­ry­stycz­nych akcen­tów.

  Nie poprze­sta­waj na tym; pomyśl o inte­rak­cjach. O tym, jak spra­wić, by były zabaw­ne. Tak jak każ­dej roz­mo­wie moż­na dodać humo­ru, moż­na tak­że spra­wić, by bar­dziej zabaw­ne były chmur­ki wyświe­tla­ne po naje­cha­niu na link, przy­ci­ski, poszcze­gól­ne kro­ki w pro­ce­sie i inne rze­czy, któ­re napo­ty­ka użyt­kow­nik. W pro­ce­sie ucze­nia się wyko­rzy­stu­je­my humor do uła­twia­nia przy­swa­ja­nia nowej wie­dzy i jej zapa­mię­ty­wa­nia.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Ojciec Apple inc. Ikona
  rewolucji w marketingu,
  biznesie i designie.
  Otrzymaj ofertę