Seo copywriting. Podstawy pisania treści, które Google docenia wysokimi pozycjami.

Wprowadzenie do seo copywritingu dla początkujących i średnio zaawansowanych.

  • SEO-Copywriting
Co znajdziesz w artykule

  Zawartość strony, która sta­nowi praw­dziwą war­tość dla ludzi zdo­bywa linki w spo­sób nat­u­ralny.

  Wyszuki­warki to uwiel­bi­ają. Takie tre­ści zawsze doce­ni­ane są wyso­kimi pozy­c­jami. Słyszymy czę­sto “Con­tent is king” (czyli zawar­tość jest kró­lem.) To prawda. eBiz­nes, który dziś tego nie zrozu­mie, bedzie tra­cił zyski jutro.

  Jak pisać arty­kuły, skoro zasady SEO zmie­nią się co chwilę?

  Algo­rytm wyszuku­jący Google, staje się inteligent­niejszy z dnia na dzień. W ciągu tylko ostat­niego roku, firma wprowadz­iła do niego kilka­naś­cie tysięcy zmian. Strate­gia firmy dąży do podawa­nia użyt­kow­ni­kom wyni­ków o jak naj­wyż­szej jako­ści.

  Jeśli piszesz treść, pisz z myślą, że two­rzysz najlep­szy arty­kuł na ten temat na świe­cie. Tylko ta strate­gia jest w sta­nie przy­nieść dłu­go­falowe korzy­ści. Treści sła­bej jako­ści, pisane nied­bale, kopi­owane coraz szy­b­ciej zni­kają z list wyni­ków wyszuki­wań z dużą pręd­koś­cią. I nikt ich ich nie odwie­dza.

  Jeśli będziesz doce­niony przez ludzi, algo­rytmy wyszuki­warek pójdą w ich ślady.

  Czy wiesz, że…
  W Owocnych dajemy Ci gwa­ran­cję efektu na nasz copyw­ri­ting? Więcej klien­tów lub zwrot pie­nię­dzy.

  Dowiedz się wię­cej.

  7 pod­sta­wo­wych zasad pisa­nia arty­ku­łów dla internetu.

  Jeśli chcesz poz­nać tech­niczne zagad­nienia zwią­za­nie SEO Copy­writingiem, czyli pisa­niem tek­stów i tre­ści, które dobrze się pozy­cjonują — przeczy­taj ten arty­kuł.

  Wierzymy, że tylko dobra treść ma szansę oku­po­wać wyso­kie wyniki w przy­szło­ści. Dlat­ego prezen­tu­jemy temat w dwóch częś­ci­ach. Część mery­to­ryczną poni­żej i część tech­niczną w linku powy­żej. – Życzę miłej lektury.

  Musisz stać się eks­per­tem
  w dzie­dzi­nie, którą zaj­muje się
  Twoja strona. Rzetelne i świeże
  infor­ma­cje są pod­stawą do
  tego, by zdo­być zau­fanie
  użytkowników.

  1. Temat, któ­rym się zaj­mu­jesz, należy przed­stawić w ory­gi­nalny spo­sób, by mógł się wyróż­nić spo­śród wielu podob­nych. Jeżeli będziesz powie­lać sche­maty, ist­nieje duża szansa, iż zleją się z masą innych i mało kto je prze­czyta. A już z pewnoś­cią nikt go nie poleci innym (pod­lin­kuje).

   Upewnij się, że przed­staw­iłeś temat wycz­er­pu­jąco i szcze­gó­łowo. Ty, jako pis­arz, dosko­nale znasz temat, o któ­rym piszesz, ale Twój czytel­nik może nie mieć o nim żad­nego poję­cia. Postaw się w jego roli i odpo­wiedz na pyta­nie czy wszys­tko udało Ci się zrozumieć.
  2. Pamię­taj, że bar­dzo dobra treść, która ma usatys­fakcjonować Two­jego klienta i przy­nieść korzy­ści Tobie i jemu, wymaga cięż­kiej pracy. Tworze­nie arty­ku­łów jedy­nie pod wyszuki­warki jest strate­gią, która ma krót­kie nogi. Nie przy­nie­sie ona dłu­goter­mi­nowych korzyści.
  3. Jeżeli posi­adasz wie­dzę i doświad­cze­nie w dzie­dzi­nie, którą zaj­mu­jesz się na stro­nie, zas­tanów się, jaką iloś­cią infor­ma­cji chcesz się podzie­lić z innymi. Ludzie rozu­miejąc znacze­nie Two­jego doświad­czenia i tak kupią Twój pro­dukt, nawet wtedy, gdy będą wie­dzieli, jak zro­bić to samemu.
  4. Bardzo ważne jest, by temat, który ofer­u­jesz, przed­staw­iony był w odpo­wiedni spo­sób dla użytkown­ika. Postaw się na miej­scu klienta i pomyśl, jaka forma naj­bar­dziej by mu odpo­wia­dała (film, arty­kuł SEO, a może pro­sty komiks?)
  5. Istot­nym fak­tem jest, że pier­wsze sekundy są naj­waż­niej­sze, by przy­ciągnąć odwiedza­jącego naszą stronę. Jeżeli począ­tek arty­kułu SEO nie będzie cie­kawy, nie ma co liczyć, że ktoś doczyta go choćby do połowy. Użytkown­icy czę­sto nie czy­tają arty­ku­łów od początku do końca, lecz przeglą­dają je, szuka­jąc rze­czy, które ich intere­sują. Z tego względu reszta tek­stu nie jest zwol­niona z odpowiedzial­ności bycia atrak­cyjnym dla klienta.
  6. Pisz zwięźle i na temat. Unikaj pow­tarza­nia. Przeczy­taj każdy aka­pit, wczuwa­jąc się w rolę swo­jego czytel­nika. Gdy już stwier­dzisz, że jesteś zad­owolony ze swo­jej pracy, poproś bez­stronną osobę zna­jącą zagad­nie­nie o bez­stronną ocenę.
  7. Nie nudź i dbaj o popraw­ność pisowni. Zad­baj o to, by odbiorca czy­tał Twój tekst SEO z zain­tere­sowaniem i peł­nym zaan­gażowaniem. Twórz krót­kie, zwię­złe i trafne zda­nia. Czytel­nik zna­jący zasady popraw­nej pisowni szy­bko zraża się do tek­stu, w któ­rym zauważa błędy.

   Więcej na temat tego jak napi­sać arty­kuł, dowiesz się tu.

  Dobra zawar­tość = Dobre wyniki w wyszu­ki­war­kach? NIE!

  Z dobrą zawartoś­cią strony jest podob­nie jak z ludz­kim tal­en­tem. Trzeba go naj­pierw wykryć, by mógł się rozwi­jać i przy­no­sić jakiekol­wiek korzy­ści. Zawartość strony, choćby była zna­ko­mita, może zostać nieza­uważona, jeżeli pozo­stałe ele­menty opty­mal­iza­cji zostaną pominięte.

  Fas­cynu­jące arty­kuły SEO, które zaw­ierają rze­telne infor­ma­cje, korzy­stają z pro­fesjon­al­nej anal­izy słów kluc­zowych, mają zop­ty­mal­i­zowaną treść i tytuł pod wyszuki­warki są dobrym począt­kiem, ale dopiero począt­kiem.
  Zawsze więc o tym pamiętaj.

  SEO Copywriting. Zasada pierw­sza.  
  Czyli naj­waż­niej­sza prawda pisa­nia do internetu.

  Jak pisać tek­sty do pozy­cjo­no­wa­nia w sieci? W dzi­siej­szym świe­cie SEO (ang. Search Engine Optimization) jedną z naj­waż­niej­szych cech arty­kułu jest to aby, odpo­wia­dał zapy­tan­iom inter­nautów. Doskon­ałym przykła­dem jest feno­men Wikipedii, któ­rej arty­kuły SEO są skon­struowane zgod­nie z pra­wem zero­wym.

  Pisz dobre arty­kuły, któ­rych tytuły odpo­wia­dają na zapy­ta­nia użytkown­ików wyszuki­warek, a treść jest odpo­wie­dzią na te pyta­nia. Tytuł nie musi być zda­niem zło­żo­nym, może być nawet rów­no­waż­ni­kiem zda­nia. Na samym początku upew­nij się, czy arty­kuł, bądź strona zbu­dowana jest w opar­ciu o tę zasadę.

  Czy wiesz, że…
  Pod­stawą suk­cesu jest
  skon­struowanie arty­kułu,
  który będzie odpo­wia­dał
  na zapy­ta­nia użytkown­ików
  wpisy­wane w Google.
  – Prawo zasada
  SEO.

  Na koniec, uni­kaj zła. - Czyli Cloaking i dupli­cate content.

  Główne motto dzi­ałań firmy Google brzmi. — Unikaj zła. Miej na uwa­dze ten prze­kaz pisząc tre­ści dla stron inter­ne­towych. Wyszuki­warki coraz sku­tecz­niej zna­j­dują strony, któ­rych treść jest inna dla użytkown­ików, niż ta przez­nac­zona dla Google, Yahoo czy innych wyszuki­warek. Taka prak­tyka nosi nazwę cloak­ing. Jest to, mówiąc wprost, oszuki­wanie wyszuki­warki po to, by zdo­być lep­szą pozy­cję w jej ran­kingu. Gdy taka dzi­ałal­ność zosta­nie wykryta, strona może być trwale usu­nięta z indek­sów wyszukiwarek.

  Ważne jest także, aby treść była uni­kalna. Należy pamię­tać, aby nie „poży­czać” sobie tre­ści z innych stron. W przy­padku takich dzi­ałań nie tylko możesz być osą­dzany w kat­e­go­ri­ach zło­dzieja, ale Google szy­bko roz­po­zna, kto pier­wszy opub­likował daną treść, (nawet lekko zmody­fikowaną) wkłada­jąc Twoją pracę do szu­flady, dupli­cate con­tent, czyli duplikat.

  Oczy­wiś­cie, ten arty­kuł to tylko wstęp do wiel­kiego zagad­nienia jakim jest pozy­cjonowanie. Mam nadzieję, że ten arty­kuł, pomoże Ci zrozu­mieć to zagad­nie­nie, choć dosko­nale zdaję sobie sprawę, że nie powiedzi­ałam o wielu spra­wach. Jeśli posi­adasz wie­dzę lub cie­kawe doświad­czenia, które pomogą roz­wi­nąć nam ten temat pro­simy podziel się z nami w komen­tarzach zaraz pod treś­cią. Dziękuję.

  Na górę
  Piszemy dochodowe
  treści reklamowe  
  Wyceń za darmo
  Kolekcjonowanie
  Ludzie lubią zbie­rać inte­re­su­jące rze­czy, które uzu­peł­niają, lub kom­ple­tują jakiś więk­szy zestaw.
  Czy na two­jej stro­nie ist­nieje moż­li­wość zbie­ra­nia cze­goś?

  Kupony, pla­kietki, punkty, lub inne kawałki więk­szej cało­ści – moż­li­wo­ści są nie­ogra­ni­czone. Najlepiej, by przed­mioty te wią­zały się z repu­ta­cją i polep­szały jakość Twojej usługi.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Guru reklamy i sprzedaży.
  Twórca międzynarodowej
  potęgi Leo Burnett, Inc.
  Otrzymaj ofertę