Dobre nazwy dla restauracji i kawiarni.

Myślisz o zało­że­niu wła­snej gastro­no­mii? Jesteś we wła­ści­wym miej­scu. W tym arty­ku­le przed­sta­wia­my nazwy któ­re budzą wstyd i zachwyt. I przed­sta­wia­my spraw­dzo­ne prze­pi­sy na stwo­rze­nie nazwy, któ­ra zapad­nie w pamięć, spodo­ba się klien­tom, będzie wzbu­dzać ape­tyt u klien­tów i zazdrość u kon­ku­ren­cji. Zapraszamy do lek­tu­ry.

nazwy-dla-restauracji

Jeśli otwie­ra­jąc ten biz­nes, masz pew­ność, że cho­dzi Ci o stwo­rze­nie poje­dyn­cze­go loka­lu, w miej­scu gdzie bra­ku­je kon­ku­ren­cji, być może nazwa nie będzie mia­ła pierw­szo­rzęd­ne­go zna­cze­nia. I tak każ­da restau­ra­cja obok zam­ku nazy­wa się Zamkowa, a każ­da w górach to Bacówka. To dobra loka­li­za­cja spra­wia, że wszyst­kie te fir­my ist­nie­ją jesz­cze na ryn­ku. Przeglądając rynek dalej, jest już tyl­ko gorzej...

Zestaw gastronomicznych smaczków, które bawią do łez.

W Gdańsku, obok gma­chu sądu, jest słyn­ny bar bistro o nazwie: "Alibi" i to ma sens. Widząc przy dro­dze szyld “Świeże Chłopskie Jaja”, pozo­sta­je nam uśmiech­nąć się i poje­chać dalej. Jednak kie­dy widzi­my podob­ne temu nazwy loka­li gastro­no­micz­nych, czy restau­ra­cji, prze­sta­je być już śmiesz­nie. Szyld w sty­lu "Staropolskie jadło - piz­ze­ria", jest po pro­stu bez sma­ku. A naj­gor­sze, że jest tego wię­cej. Zobacz tu naszą wiel­ką kolek­cję faj­nych nazw firm, z któ­rych śmie­je się kraj.

fajne-nazwy-firm-1

Masz aspirację budować prawdziwą gastronomiczną markę?

Opracowanie nowej nazwy fir­my zwią­za­nej z gastro­no­mią to praw­dzi­we wyzwa­nie. Zwłaszcza, że traf­ne zwro­ty to zasób ogra­ni­czo­ny. A dobre połą­cze­nia zni­ka­ją jak cie­płe bułecz­ki. Przykłady nazw świa­to­wej gastro­no­mii, nie dają dziś odpo­wie­dzi na to pyta­nie. Zwłaszcza, że kon­su­men­ci coraz czę­ściej omi­ja­ją kor­po­ra­cje sze­ro­kim łukiem i zwłasz­cza jeśli cho­dzi o żyw­ność wolą pro­duk­ty lokal­ne. Wyjątkiem są oczy­wi­ście kawiar­nie, ale o tym za chwil­kę.

nazwy-fast-food

Na szczę­ście skoń­czy­ły się cza­sy kie­dy faj­ne pol­skie mar­ki gastro­no­micz­ne, ukry­wa­ły się pod zagra­nicz­ny­mi pseu­do­ni­ma­mi. Dziś dum­ni jeste­śmy z wie­lu mija­nych po dro­dze do pra­cy miejsc. Oto nie­któ­re z nich.

nazwa-restauracji-kawiarni

Jak stworzyć udaną nazwę? Poznaj 7 Szczęśliwych recept.

Jeśli wciąż zasta­na­wiasz się jaka nazwa będzie naj­le­piej zdo­bić twój lokal, poni­żej pre­zen­tu­je­my kil­ka pomy­słów, któ­re powi­nie­neś wziąć pod uwa­gę. Kompletny pro­ces Tworzenia nazwy opi­su­je­my tutaj, a masę dodat­ko­wych pomy­słów tutaj. Oczywiście zawsze możesz zle­cić to nam. Zapytaj nas o dar­mo­wą ofer­tę mailo­wo, lub tele­fo­nicz­nie: 660 970 980. Jesteśmy tu by Ci pomóc.

1. Myśl glo­bal­nie, nie lokal­nie.

Wiele małych firm dzia­ła w ramach nie­wiel­kich ryn­ków lokal­nych. Nie ozna­cza to jed­nak, że Twoja nazwa powin­na się odno­sić do nazwy geo­gra­ficz­nej. Jeśli Twoi klien­ci doce­lo­wi znaj­du­ją się w oko­li­cy, to będą wie­dzieć, że dzia­łasz lokal­nie. Dodanie nazwy mia­sta do nazwy kawiar­ni, czy restau­ra­cji spra­wi tyl­ko, że utkniesz w dłu­gim wyka­zie innych oko­licz­nych firm o podob­nych nazwach. Jeśli koniecz­nie chcesz umie­ścić gdzieś nazwę mia­sta, wyko­rzy­staj ją w mar­ke­tin­gu, np. „dzia­ła­my wyłącz­nie na obsza­rze (mia­sta)”.

2. Znajdź przy­kła­dy do naśla­do­wa­nia.

Znajdź przy­kła­dy wspa­nia­łych, wywo­łu­ją­cych pozy­tyw­ne sko­ja­rze­nia, sil­nych, zapa­da­ją­cych w pamięć i inte­li­gent­nych nazw. Następnie stwórz­cie listę, któ­rą będzie­cie mieć zawsze pod ręką. Mogą Ci one pomóc zna­leźć nowe nazwy i obe­znać się z dobry­mi przy­kła­da­mi, dzię­ki cze­mu od razu roz­po­zna­cie dobry pomysł.

3. Unikaj pseu­do­ła­ciny i nibyfran­cusz­czy­zny.

Nazwy, któ­re brzmią jak zapo­ży­cze­nia łaciń­skie, są świet­ne i łatwo zastrzec do nich pra­wa, ponie­waż zawsze moż­na wymy­ślić taką, któ­rej nikt jesz­cze nie wyko­rzy­stał. Niestety te wspa­nia­łe cechy spra­wi­ły, że w cią­gu ostat­nich lat poja­wi­ło się zbyt wie­le takich nazw. Gdy fir­ma nie wie, co robić, wybie­ra pseu­do­ła­ciń­ską, lub fran­cu­ską nazwę. Której nikt nie potra­fi wymó­wić, odczy­tać ani zapi­sać. W nazwach żyw­no­ści to, co pol­skie, jest lep­sze!

4. Nie sta­raj się być KFC czy IBM.

Skrócenie nazwy fir­my jest kuszą­ce, ponie­waż uła­twia komu­ni­ka­cję i kore­spon­den­cję. Niemniej jed­nak, jako wła­ści­cie­le małych firm może­cie nie mieć odpo­wied­nich zaso­bów i zdol­no­ści mar­ke­tin­go­wych, by uświa­do­mić ryn­ko­wi, co ozna­cza wasz akro­nim. Zanim KFC sta­ło się KFC, to przez ponad 50 lat roz­wi­nę­ło tysią­ce loka­li gastro­no­micz­nych pod nazwą Kentucky Fried Chicken.

5. Trzymajcie się z dala od nazwy „Ja Sp. z o.o.”:

Firmy czę­sto nazy­wa­ne są imio­na­mi ich zało­ży­cie­li. Jeśli pla­nu­jesz kie­dyś sprze­dać swo­ją fir­mę, to jeśli będzie się nazy­wać tak, jak wy, będzie mniej atrak­cyj­na dla poten­cjal­ne­go kupu­ją­ce­go niż fir­ma z wyro­bio­ną wła­sną mar­ką.

6. Poproś kogoś, by ją prze­li­te­ro­wał:

Gdy sam zakła­da­łem jed­ną z moich firm, nazwa­łem ją zbyt uni­ka­to­wy spo­sób, i do sza­łu dopro­wa­dza­ło mnie to, jak czę­sto musia­łem ją lite­ro­wać. Przeprowadźcie test pisow­ni dla swo­jej nazwy fir­my – popro­ście innych o jej prze­li­te­ro­wa­nie. Jeśli wypo­wiesz imię genial­nej nazwy przez tele­fon, a po dru­giej stro­nie usły­szysz, słu­cham?, albo Że jak? To jesteś w tara­pa­tach.

7. Nie wylą­duj w sądzie:

Nie wyko­rzy­stuj, nie poży­czaj i nie mody­fi­kuj ist­nie­ją­cych nazw zna­nych marek. To że przez dwa lata będziesz roz­wi­jać biz­nes pod nazwą, któ­ra nie ist­nia­ła na ryn­ku, ale była zastrze­żo­na przez poten­ta­ta nie uspra­wie­dli­wia Cię w świe­tle pra­wa. Ciężko zbu­do­waną mar­kę, będzie trze­ba zamknąć. Niesprawiedliwe, ale praw­dzi­we.

Jeśli jesz­cze nie masz odpo­wied­nie­go kan­dy­data, jeste­śmy tu, by Ci pomóc. Skontaktuj się z nami już dziś i poznaj naszą peł­ną ofer­tę.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Guy Kawasaki
Prekursor ewangeli kultu
produktów Apple. Dzisiaj CEO
G.T.Ventures
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Ograniczony dostęp
W natu­ral­ny spo­sób pożą­da­my rze­czy, któ­re są postrze­ga­ne jako eks­klu­zyw­ne lub nale­żą­ce do wybra­nych.
W grach, by kre­ować wyłącz­ność i nagra­dzać bie­głość wyko­rzy­stu­je się pozio­my.

Niektóre stro­ny, czy obsza­ry na stro­nie mogą być dostęp­ne tyl­ko dla jej człon­ków (lub tych któ­rzy „zapra­co­wa­li” na dostęp). „Dostęp” może się rów­nież odno­sić do uzy­ska­nia moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z opcji lub narzę­dzi, któ­re nie są dostęp­ne domyśl­nie.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę