Nudge

Usprawnianie decyzji dotyczących zdrowia, bogactwa i szczęścia.

Autor: Richard Thaler i Cass Sunstein

Ta książ­ka sta­no­wi wyjąt­ko­wo cie­ka­we omó­wie­nie zagad­nie­nia liber­ta­ria­niań­skie­go pater­na­li­zmu. Czyli wpły­wa­nia na zacho­wa­nie ludzi dla ich wła­sne­go dobra, bez zabra­nia­nia żad­nych opcji ani znacz­ne­go zmie­nia­nia eko­no­micz­nych bodź­ców.

Libertariańscy pater­na­li­ści chcą uła­twić ludziom pój­ście swo­ją dro­gą; nie chcą obar­czać tych, któ­rzy chcą korzy­stać ze swo­jej wol­no­ści. Aspekt pater­na­li­stycz­ny pole­ga na stwier­dze­niu, że słusz­ne jest, by archi­tek­ci wybo­rów pró­bo­wa­li wpły­nąć na zacho­wa­nie ludzi, żeby spra­wić, by żyli dłu­żej, zdro­wiej i lepiej. Innymi sło­wy, opo­wia­da­my się za samo­świa­do­me wybo­ry w kie­run­kach, któ­re zwięk­szą ich wpływ na wybo­ry w spo­sób, któ­ry spra­wi, że wybie­ra­ją­cy w swo­im mnie­ma­niu będą mie­li się lepiej.

Jednostki podej­mu­ją dość kiep­skie decy­zje – decy­zje, któ­rych nie pod­ję­ły­by, gdy­by poświę­ca­li im peł­ną uwa­gę i posia­da­li kom­plet­ne infor­ma­cje, nie­ogra­ni­czo­ne umie­jęt­no­ści poznaw­cze i peł­ną samo­kon­tro­lę.

Wybory nie są blo­ko­wa­ne, ogra­ni­cza­ne lub w zna­czą­cy spo­sób obar­cza­ne.

Impuls, bo takie­go poję­cia będzie­my uży­wać, to każ­dy aspekt archi­tek­tu­ry wybo­ru, któ­ry zmie­nia zacho­wa­nie ludzi w prze­wi­dy­wal­ny spo­sób, nie zabra­nia­jąc żad­nych moż­li­wo­ści czy nie zmie­nia­jąc w zna­czą­cy spo­sób bodź­ców eko­no­micz­nych. By liczyć się jako impuls, unik­nię­cie inter­wen­cji musi być łatwe i tanie. Impulsy to nie naka­zy. Układanie owo­ców na wyso­ko­ści oczu liczy się jako impuls. Zabranianie fast foodów nie.

Heurystyka dostęp­no­ści: Prawdopodobieństwo ryzy­ka oce­nia się, pyta­jąc jak łatwo okre­ślo­ne przy­kła­dy przy­cho­dzą do gło­wy. Jeśli ludziom łatwo jest wymy­ślić odpo­wied­ni przy­kład, praw­do­po­dob­nie będą prze­ra­że­ni i zanie­po­ko­je­ni, jeśli im się to nie uda.

Błędna oce­na ryzy­ka może prze­wrot­nie wpły­nąć na to, jak przy­go­to­wu­je­my się do kry­zy­sów, wybo­rów biz­ne­so­wych i pro­ce­sów poli­tycz­nych oraz na to, jak na nie reagu­je­my.

Rządy czę­sto przy­dzie­la­ją zaso­by zgod­nie z oba­wa­mi ludzi, zamiast robić to w odpo­wie­dzi na naj­bar­dziej praw­do­po­dob­ne zagro­że­nie.

Luka empa­tycz­na gorą­cy – chłod­ny”. Gdy jeste­śmy sta­nie chłod­nym nie doce­nia­my tego jak bar­dzo nasze pra­gnie­nia i zacho­wa­nie odmie­ni się, gdy będzie­my „pod wpły­wem” pod­nie­ce­nia.

Krawaty były począt­ko­wo wyko­rzy­sty­wa­ne jako ser­wet­ki.

Rodzice powin­ni się mniej mar­twić o to, do któ­re­go college’u pój­dzie ich dziec­ko, a bar­dziej o to, jakie­go dosta­nie współ­lo­ka­to­ra.

Konsekwentni i nie­wzru­sze­ni ludzie, w sek­to­rze pry­wat­nym lub publicz­nym, mogą usta­wiać gru­py i prak­ty­ki w wybra­ny przez nich spo­sób.

Zbiorowy kon­ser­wa­tyzm: ten­den­cja grup do trzy­ma­nia się usta­lo­nych wzo­rów, nawet wte­dy, gdy poja­wia­ją się nowe potrze­by. Gdy prak­ty­ka (jak nosze­nie kra­wa­tów) już się usta­bi­li­zu­je, będzie praw­do­po­dob­nie powta­rza­na, nawet jeśli nie ma dla niej kon­kret­nych pod­staw. Czasami tra­dy­cja może trwać przez dłu­gi czas, otrzy­my­wać wspar­cie lub przy­naj­mniej przy­zwo­le­nie od wie­lu ludzi, pomi­mo tego, że począt­ko­wo był to pro­dukt małe­go impul­su nie­wiel­kiej ilo­ści ludzi, a być może nawet jed­ne­go czło­wie­ka. Oczywiście gru­pa zawsze zmie­nia zda­nie, jeśli moż­na wyka­zać, że nowa prak­ty­ka powo­du­je poważ­ne pro­ble­my. Jednak jeśli nie ma pew­no­ści w tej kwe­stii, ludzie praw­do­po­dob­nie będą nadal robić to, co robi­li od zawsze.

Tylko dla­te­go, że myśli­my, że więk­szość innych ludzi coś lubi – wie­le prak­tyk spo­łecz­nych utrzy­mu­je się z tego powo­du; mały szok lub impuls może spo­wo­do­wać, że zmie­nią zacho­wa­nie.

Ludzie zwra­ca­ją na nas mniej­szą uwa­gę niż nam się wyda­je. Jeśli mamy pla­mę na koszu­li, nie mamy się co mar­twić, praw­do­po­dob­nie nikt tego nie zauwa­ży. Jednak dosto­so­wu­ją się do tego, cze­go według nich ocze­ku­ją inni mię­dzy inny­mi dla­te­go, że ludzie myślą, że każ­dy się im uważ­nie przy­glą­da.

Ludzie, któ­rzy jedzą w towa­rzy­stwie dru­giej oso­by, zja­da­ją oko­ło 35 pro­cent wię­cej niż zje­dli­by, gdy­by byli sami; człon­ko­wie czte­ro­oso­bo­wej gru­py zja­da­ją oko­ło 75 pro­cent wię­cej; ci w gru­pie sied­mio­oso­bo­wej lub licz­niej­szej zja­da­ją 96 pro­cent wię­cej.

Gdy ludzi zapy­ta się, co mają zamiar zro­bić, bar­dziej praw­do­po­dob­ne jest, że będą dzia­ła­li zgod­nie z poda­ną odpo­wie­dzią.

40 000 oso­bom zada­no pro­ste pyta­nie: „Czy zamie­rza­ją Państwo kupić nowy samo­chód w cią­gu nad­cho­dzą­cych sze­ściu mie­się­cy?”. Samo pyta­nie spo­wo­do­wa­ło wzrost licz­by zaku­pów o 35 pro­cent.

Ludzie potrze­bu­ją impul­sów w przy­pad­ku decy­zji trud­nych i rzad­kich, w przy­pad­ku któ­rych nie otrzy­mu­ją natych­mia­sto­wej infor­ma­cji zwrot­nej, a tak­że kie­dy mają kło­po­ty z prze­tłu­ma­cze­niem róż­nych aspek­tów sytu­acji w poję­cia, któ­re łatwiej im zro­zu­mieć.

Rynki czę­sto dają fir­mom bodź­ce bar­dziej do zaspo­ka­ja­nia ludz­kich sła­bo­ści (i czer­pa­nia z nich korzy­ści) niż pró­by ich wyko­rze­nie­nia lub zmi­ni­ma­li­zo­wa­nia ich efek­tów.

Problemy z samo­kon­tro­lą naj­czę­ściej poja­wia­ją się wte­dy, gdy wybo­ry i ich kon­se­kwen­cje są od sie­bie odda­lo­ne w cza­sie. Jednym eks­tre­mum jest to, co moż­na nazwać dobra­mi inwe­sty­cyj­ny­mi, jak na przy­kład ćwi­cze­nia, nit­ko­wa­nie zębów czy die­ta. W przy­pad­ku tych dóbr kosz­ty pono­si­my natych­miast, a korzy­ści poja­wia­ją się z opóź­nie­niem. W przy­pad­ku dóbr inwe­sty­cyj­nych, więk­szość ludzi popeł­nia błąd, robiąc za mało.

Innym eks­tre­mum jest to, co moż­na nazwać dobra­mi grzesz­ny­mi: w tej kate­go­rii znaj­du­je się pale­nie tyto­niu, alko­hol czy olbrzy­mie ciast­ka z cze­ko­la­dą. Odczuwamy przy­jem­ność teraz, a cier­pi­my z powo­du kon­se­kwen­cji póź­niej.

Korzyścią z posia­da­nia tak nie­wiel­kie­go wybo­ru jest to, że szef kuch­ni może ugo­to­wać nam rze­czy, o któ­rych zamó­wie­niu nigdy byśmy nie pomy­śle­li.

Jeśli kon­su­men­ci mają nie do koń­ca racjo­nal­ne prze­ko­na­nia, fir­my czę­sto mogą wyko­rzy­stać wię­cej bodź­ców, by zaspo­ka­jać to prze­ko­na­nie, niż żeby je wyko­rze­niać.

Poznaj swoją
następną
ulubioną
książkę.
Mądrego zawsze miło posłuchać
Guy Kawasaki
Prekursor ewangeli kultu
produktów Apple. Dzisiaj CEO
G.T.Ventures
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Kolekcjonowanie
Ludzie lubią zbie­rać inte­re­su­ją­ce rze­czy, któ­re uzu­peł­nia­ją, lub kom­ple­tu­ją jakiś więk­szy zestaw.
Czy na two­jej stro­nie ist­nie­je moż­li­wość zbie­ra­nia cze­goś?

Kupony, pla­kiet­ki, punk­ty, lub inne kawał­ki więk­szej cało­ści – moż­li­wo­ści są nie­ogra­ni­czo­ne. Najlepiej, by przed­mio­ty te wią­za­ły się z repu­ta­cją i polep­sza­ły jakość Twojej usłu­gi.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Otrzymaj ofertę