Spis treści:

Projektujemy nazwy
które zapadają w pamięć  
Kliknij i sprawdź jak
Logika afektu
Nasze aktu­al­ne emo­cje mają wpływ na naszą oce­nę sytu­acji i podej­mo­wa­ne przez nas decy­zje.
Nawet w naj­bar­dziej racjo­nal­nych momen­tach emo­cje wciąż rzą­dzą naszym zacho­wa­niem. Jak więc sty­mu­lo­wać okre­ślo­ne emo­cje?

Naprawdę wspa­nia­łe pierw­sze wra­że­nie może zre­kom­pen­so­wać póź­niej­sze błę­dy. A gdy jeste­śmy bar­dziej zre­lak­so­wa­ni łatwiej jest zna­leźć roz­wią­za­nia i obej­ścia pro­ble­mów. Wykorzystaj este­ty­kę i język, by wywo­łać efekt humo­ry­stycz­ny, wzbu­dzić strach lub przy­jem­ność.

Mądrego miło posłuchać

Szanowny ekspercie.
Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

Sprawdź to - kliknij tutaj.

Lubisz nasze treści i to co robimy?
Możesz publikować je u siebie, sprawdź
także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

Prawdziwy geniusz w dziedzinie
marketingu. Właściciel
Ogilvy&Mather.
Otrzymaj ofertę