Wciąż zastanawisz się, jak nazwać firmę?
+25 nowych pomysłów na nazwę firmy!

Dodatkowe wskazówki, inspiracje i techniki pomocne w tworzeniu świetnej nazwy.

Co znajdziesz w artykule

  Przyzwycziliśmy się już do tego, że z roku na rok coraz wię­cej nowych pro­duk­tów lądu­je na ryn­ku i coraz wię­cej nowych firm wal­czy o uwa­gę klien­ta. Jednak łatwo zapo­mi­na­my, że dostęp­nych w przy­ro­dzie dobrych nazw, jest coraz mniej. Nic dziw­ne­go, że masz kło­po­ty w wymy­śle­niu cze­goś sen­sow­ne­go. Sami mie­wa­my kło­po­ty. Jednak wymy­śla­niem nazw zaj­mu­je­my się zawo­do­wo więc musi­my mieć na to spraw­dzo­ne recep­ty. W tym arty­ku­le dzie­li­my się nie­któ­ry­mi z nich.

  Jak nazwać firmę? Łatwo powiedzieć. Trudno wykonać.
  Dlaczego znajdowanie pomysłów to tak trudny proces?

  Nazewnictwo jest dziś praw­do­po­dob­nie jed­nym z naj­trud­niej­szych zadań przy budo­wa­niu mar­ki. Wprowadzenie nowej nazwy na tak zatło­czo­ny rynek, gra­ni­czy z cudem i uda­je się to tyl­ko prze­my­śla­nym roz­wią­za­niom.

  Istnieją trzy głów­ne ogra­ni­cze­nia całe­go kre­atyw­ne­go pro­ce­su. Po pierw­sze, jeśli zasta­na­wiasz się jak nazwać fir­mę, musisz wie­dzieć, że wna­zew­nic­twie mniej zna­czy wię­cej. Im krót­sza nazwa fir­my tym lep­sza. Dlatego w wie­lu bran­żach naj­lep­sze sło­wa i fra­zy są już zaję­te przez kon­ku­ren­cję. Po dru­gie, każ­dy z nas ina­czej rozu­mie róż­ne sło­wa. Ma pod nimi ukry­te, róż­ne zna­cze­nia, war­to­ści i reak­cje na nie. I wresz­cie po trze­cie kwe­stia regu­la­cji praw­nych nie­któ­rych wyra­zów jest bar­dzo skom­pli­ko­wa­na.

  Czy wiesz, że…
  W Owocnych two­rzy­my nazwy dla małych firm z gwa­ran­cją satys­fak­cji - bez limi­tów popra­wek i pro­po­zy­cji.

  Zobacz przy­kła­dy

  Jak rozpoznać dobrą nazwę?
  Będziesz wiedział kiedy ją zobaczysz...

  99% pro­cent ludzi, gdy­by usły­sza­ło, że mają nazwać fir­mę “jabł­ko”, popu­ka­ło by się w gło­wę. A jed­nak Apple to jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych marek świa­ta. Być może zabrzmi to banal­nie, ale tak wie­le osób zapo­mi­na, o tym że nazwa musi pra­co­wać w kon­tek­ście miej­sca, pro­duk­tu i odbior­cy. Najlepiej widać to na lokal­nych przy­kła­dach. I tak, suk­ces lokal­nych nazw, mie­rzo­ny jest odwa­gą ich wła­ści­cie­li.

  nazwa-firmy-pomysly
  pomysl-na-nazwe-firmy

  A skąd bio­rą się pomy­sły na nazwy dużych firm? Wiele z nich to mar­ki zna­ne od dzie­się­cio­le­ci, ochrzco­ne nazwi­ska­mi wła­ści­cie­li, ale zdzi­wisz się jak dużo z nich zosta­ło “zapro­jek­to­wa­nych” świa­do­mie. Jak Lego, Sony czy Reebok. Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej o pocho­dze­niu słyn­nych nazw powi­nie­neś prze­czy­tać ten arty­kuł.

  jaka-nazwa-dla-firmy
  propozycje-nazwy-firmy

  25 Pomysłów na udaną nazwę firmy....

  W cią­gu ostat­niej deka­dy stwo­rzy­li­śmy nowe nazwy dla dzie­sią­tek przed­się­biorstw, pro­duk­tów i usług.

  Swoją wie­dzę pre­zen­to­wa­li­śmy w wie­lu publi­ka­cjach. W tej przed­sta­wio­nej obok, znaj­dziesz wska­zów­ki, inspi­ra­cje i inne pomoc­ne tech­ni­ki, któ­re opra­co­wa­li­śmy przez lata naszej prak­ty­ki. Jeżeli nawet to nie dopro­wa­dzi Cię do zada­wa­la­ją­cych rezul­ta­tów, pamię­taj, że jeste­śmy po dru­giej stro­nie tele­fo­nu zawsze, kie­dy tyl­ko będziesz nas potrze­bo­wał 660 970 980.

  jak-nazwac-firme

  1. Posługuj się odpowiednim
   zakresem słownictwa.


   Poziom wykształ­ce­nia i sta­tus mate­rial­ny klien­ta odzwier­cie­dla­ją pożą­da­ny zakres słow­nic­twa. Język spe­cja­li­stycz­ny i nauko­wy pasu­ją w przy­pad­ku pro­duk­tów far­ma­ceu­tycz­nych. Język potocz­ny odpo­wia­da usłu­gom ban­ko­wym. Prosty język na pozio­mie szkół pod­sta­wo­wych lepiej spraw­dza się w przy­pad­ku więk­szo­ści towa­rów kon­sump­cyj­nych.

  2. Najpierw twórz, później oceniaj.


   Zacznij pra­cę od wymy­śle­nia jak naj­więk­szej ilo­ści nazw. Spisz każ­dą pro­po­zy­cję. Nie ma jesz­cze złych pomy­słów. Zostaw oce­nę na póź­niej. Podczas pra­cy w gru­pie sto­suj karę za każ­dy komen­tarz w sty­lu "Co za bez­na­dziej­ny pomysł". Za karę obierz wymy­śe­nie 3 kon­cep­cji któ­re nazw któ­re bazu­ją na złym pomy­śle czy­nią go lep­szym. Usprawniając bez­na­dziej­ną opcję. Nawet jeśli skoń­czy się to trze­ma bez­na­dziej­ny­mi opcja­mi.

  3. Mierz w ilość.


   Nie zako­chuj się w krót­kiej liście z dwo­ma, trze­ma nazwa­mi. Stwórz o wie­le wię­cej. W typo­wym poszu­ki­wa­niu upra­gnio­ne­go zna­ku towa­ro­we­go odpa­da 8 z 10 pomy­słów na nową nazwę. (Czasami nawet wię­cej i nie­ste­ty czę­sto są to praw­dzi­we per­ły).

  4. Używaj najlepszych narzędzi.


   Jeśli poważ­nie trak­tu­jesz swo­je dzia­ła­nia w zakre­sie nazew­nic­twa, jest tyl­ko jeden słow­nik, któ­ry napraw­dę może ci pomóc. To słow­nik języ­ka Polskiego wyda­wa­ny przez PWN. Jeżeli mówi­my o słow­ni­kach, nie spo­sób nie wspo­mnieć o dobrym tezau­ru­sie. Zapomnij o cien­kich egzem­pla­rzach, któ­re znaj­dziesz w więk­szo­ści biur. Nie zapo­mnij tak­że roz­wi­nąć mapy. Nazwy geo­gra­ficz­ne mogą sta­no­wić dobre kan­dy­da­tu­ry na two­ją nazwę.

  5. Zacznij od końca:
   propozycja sprzedaży.


   Kolejny pomysł na nazwę fir­my, to stwo­rze­nie slo­ga­nu rekla­mo­we­go na począt­ku. Chodzi o cha­rak­te­ry­stycz­ną cechę, motyw prze­wod­ni two­je­go pro­duk­tu. Następnie zacznij opra­co­wy­wać nazwę, któ­ra odzwier­cie­dli two­ją mar­ke­tin­go­wą stra­te­gię. Twój nowy płyn do kąpie­li ma w sobie mnó­stwo olej­ków i zmięk­cza­czy, któ­re spra­wia­ją, że skó­ra jest aksa­mit­nie mięk­ka w doty­ku. Zacznij od "Pieszczoty"..

  6. Płyń pod prąd.


   Jak nazwać fir­mę? To podob­no pro­ste. Wyróżnij się, albo zgiń.
   Jednak aby zro­bić to napraw­dę dobrze naj­pierw zba­daj kon­ku­ren­cję.
   Jeśli wszy­scy posłu­gu­ją się moty­wa­mi zwią­za­ny­mi z zaawan­so­wa­ną tech­ni­ką, Ty bądź wysu­bli­mo­wa­nym tra­dy­cjo­na­li­stą. Jeśli wszyst­kie kate­go­rie opi­sa­ne są w rodza­jach męskich, opisz swo­je w żeń­skich. Pewien ogrom­ny szpi­tal w sta­nie Arkansas przy­jął odmien­ną stra­te­gię niż inne pla­ców­ki medycz­ne z poważ­ny­mi, jed­no­znacz­ny­mi nazwa­mi - Centrum Zdrowia Matki albo Klinika Położnicza. Szpital nazwał się "Bocian i spół­ka", a spo­łe­czeń­stwo było tym zachwy­co­ne.

  7. Zastanów się nad faktycznym zastosowaniem twojego produktu.


   Para butów za 100 dola­rów powin­na spra­wić, że będę szyb­szy i bar­dziej zwin­ny. Zatem co spra­wia, że ktoś jest zwin­ny? REEBOK to nazwa zwin­nej gaze­li afry­kań­skiej. PUMA to hisz­pań­skie sło­wo ozna­cza­ją­ce duże­go, dzi­kie­go kota. Czy buty CONVERSE spra­wi­ły­by, że będę tak samo zwin­ny?

  8. Przetwórz słowo.


   Dobre pro­po­zy­cje nazwy fir­my pocho­dzą ze słow­ni­ka nowych słów. Spróbuj stwo­rzyć cał­ko­wi­cie nowe sło­wo, poprzez łącze­nie czę­ści słów, któ­re już posia­dasz. Czasami będziesz mógł złą­czyć ze sobą całe wyra­zy. Nazywamy to lin­gwi­sty­ką kon­struk­cyj­ną. Słowo "car" (ang. samo­chód) i "van" dały razem zna­ny na całym świe­cie KARAWAN. Reportaże wyda­rzeń minio­ne­go tygo­dnia stwo­rzy­ły NEWSWEEK. Przetworzone nazwy są wszę­dzie wokół nas: CITIBANK. BRIDGESTONE. ŁAMIGŁÓWKA. Nie jest to nowa tech­ni­ka. W latach 60 XIX wie­ku ist­niał tani, trud­no ście­ral­ny lakier do pod­łóg zro­bio­ny z

  9. Wypróbuj losowy pomysł.


   Doradca kre­atyw­ny Roger von Oech pro­po­nu­je otwar­cie umy­słu na rze­czy, któ­re z pozo­ru nie mają żad­ne­go związ­ku z tym, nad czym pra­cu­jesz. Otwórz słow­nik na stro­nie 133 i wybierz co trze­cie sło­wo. Dostosuj je tak, aby odpo­wia­da­ło two­jej potrze­bie. Może stwo­rzyć jakąś meta­fo­rę? Pomyśl o swo­im ulu­bio­nym zespo­le spor­to­wym. W jaki spo­sób moż­na nawią­zać tym do okre­ślo­ne­go pro­duk­tu? Losowe pomy­sły napraw­dę mogą zain­spi­ro­wać.

  10. Zapewnij sobie komfort.


   Wyłącz tele­fon. Wyjdź z biu­ra. Z prak­tycz­ne­go punk­tu widze­nia osią­gniesz naj­lep­sze efek­ty, kie­dy będziesz pra­co­wał w cichym, przy­jem­nym oto­cze­niu. Z emo­cjo­nal­ne­go punk­tu widze­nia pra­cuj w miej­scu, któ­re będzie cię moty­wo­wa­ło do wypró­bo­wy­wa­nia nowych rze­czy. Magia odby­wa się poza stre­fą kom­for­tu.

  11. Stwórz wizualizację produktu.


   Co mogło­by wizu­al­nie repre­zen­to­wać two­ją fir­mę lub pro­dukt? Zwierzę? Kolor? Ocean? Szczyt gór­ski? Wizualizacja może napro­wa­dzić cię na wła­ści­wą nazwę. Przedsiębiorstwo Kollmorgen Corp. przed­sta­wi­ło nowy sil­nik elek­trycz­ny do użyt­ku prze­my­sło­we­go. Jego pła­skość była jego atu­tem i klu­czo­wą kon­cep­cją wizu­al­ną. Nazwa popu­lar­ne­go pro­duk­tu: THE PANCAKE. "Naleśnik" - Był zapa­mię­ty­wa­ny bły­ska­wicz­nie, po jed­nym powtó­rze­niu.

  12. Zastanów się, gdzie
   używany będzie twój produkt.


   Wyobraź sobie swój pro­dukt w rękach poten­cjal­ne­go kon­su­men­ta, któ­ry fak­tycz­nie go uży­wa. To fan­ta­stycz­ny spo­sób na dobre pro­po­zy­cje nazwy fir­my. Pewien spe­cja­li­sta od mar­ke­tin­gu zauwa­żył, że ludzie lubią nagry­wać coś w dro­dze do i z pra­cy. COMMUTER sta­ło się nową nazwą dla prze­no­śne­go dyk­ta­fo­nu.

  13. Zapożycz zwrot ze slangu
   i języka potocznego.


   Sears stwo­rzył aku­mu­la­tor, któ­ry był trwa­ły i nie­za­wod­ny. Firma zaczerp­nę­ła z języ­ka zwrot DIE-HARD, aby opi­sać zło­żo­ną kon­cep­cję jak naj­prost­szy­mi sło­wa­mi. Lingwiści nazy­wa­ją to "adap­ta­cją meta­fo­ry", któ­ra świet­nie pobu­dza wyobraź­nię i dosko­na­le zapa­da w pamięć. Dokładnie tak powsta­ła wspo­mnia­na przez nas nazwa Samochodu z jedze­niem - Carmnik.

  14. Idź do kościoła.


   W 1878 r. Procter & Gamble wymy­śli­li nowe mydło. Było bia­łe, bar­dzo czy­ste i uno­si­ło się na wodzie. Harley Procter miał pro­ble­my ze zna­le­zie­niem wła­ści­wej nazwy. Inspiracja przy­szła w pewien nie­dziel­ny pora­nek, kie­dy słu­chał pasto­ra odczy­tu­ją­ce­go Psalm 45:8 , w któ­rym wspo­mnia­na była kość sło­nio­wa (ang. Ivory). Stąd też mło­dy Procter zapo­ży­czył nazwę dla swo­je­go pro­duk­tu - IVORY. Choć tak napraw­dę kość sło­nio­wa nie jest cał­ko­wi­cie bia­ła i na pew­no nie uno­si się na wodzie, to dziś dru­gie zaraz po Dove, naj­po­pu­lar­niej­sze mydło na świe­cie.

  15. Uchwyć powtarzalność dźwięków.


   Rytm okre­ślo­ne­go sło­wa ma ogrom­ne zna­cze­nie w jego uni­ka­to­wo­ści i zdol­no­ści bycia zapa­mię­ta­nym. KODAK jest przy­kła­dem takiej wła­śnie nazwy. Wsłuchaj się w powta­rzal­ność dźwię­ków takich nazw jak FRUIT OF THE LOOM, albo COCA-COLA.

  16. Zagraniczne nie znaczy gorsze.


   Szukaj tłu­ma­czeń pod­sta­wo­wych, źró­dło­wych słów. Mitsubishi (któ­re­go sym­bo­lem są trzy dia­men­ty) wyzna­czył DIAMANTE jako nazwę dla swo­je­go nowe­go, luk­su­so­we­go mode­lu samo­cho­du. VOLVO ozna­cza "toczę się" po łaci­nie. Ciasteczka OREO to "wzgó­rze" po grec­ku (Oryginalna wer­sja ciast­ka mia­ła wypu­kły, a nie pła­ski kształt.) Właściciel pew­nej małej winiar­ni opi­sał przy­ja­cie­lo­wi swo­je cięż­kie wysił­ki jako "pra­cę miło­ści". Stało się to nazwą winiar­ni. TRAVAIL DU COEUR to idio­ma­tycz­ne wyra­że­nie w języ­ku fran­cu­skim.

  17. Zakup istniejącą nazwę.


   Znany bank zapła­cił 100 tys. zło­tych aby kupić od inne­go ban­ku nazwę usłu­gi obej­mu­ją­cej zarzą­dza­nie fun­du­sza­mi, któ­ra nie była już wyko­rzy­sty­wa­na. Coors wyku­pił nazwę eks­klu­zyw­ne­go piwa IRISH RED od upa­dłej piwiar­ni. Jeśli chcesz jakiejś nazwy, któ­ra jest wła­sno­ścią innej fir­my, ale nie jest inten­syw­nie wyko­rzy­sty­wa­na, posta­raj się ją zdo­być. Zatrudnij pośred­ni­ka i złóż pro­po­zy­cję. Nie masz nic do stra­ce­nia.

  18. Wystrzegaj się inicjałów.


   Badania wyka­za­ły, że nazwy skła­da­ją­ce się z samych ini­cja­łów, są nie­mal o 40% mniej zapa­mię­ty­wa­ne niż nazwy, któ­re skła­da­ją się z fak­tycz­nych lub wymy­ślo­nych słów. Jeśli w to wąt­pisz, spójrz na listę 500 firm w ran­kin­gu maga­zy­nu Fortune. Ile z nich tak napraw­dę roz­po­zna­jesz? (UST, SPX, NCH?)

  19. Niech nazwa zawiera
   w sobie korzyść.


   Perfum o nazwie PASSION. Dezodorant NO SWEAT ("Bez potu"). Samochód tere­no­wy EXPLORER. Trwały, nie­mal nie­znisz­czal­ny poli­ety­len DURATION ("Czas trwa­nia").

  20. Zacznij od niestandardowej litery.


   W języ­ku angiel­skim sło­wa zwy­kle zaczy­na­ją się nastę­pu­ją­cym lite­ra­mi: S, C, P, A, T. Pięć naj­mniej popu­lar­nych to X, Z, Y, Q, K. Jedno na osiem słów zaczy­na się lite­rą S. Jedno na 3,000 zaczy­na się od X. George Eastman wybrał nazwę KODAK z róż­nych powo­dów. Była krót­ka, nie­zwy­kła, peł­na życia. "Litera K," powie­dział, "była moją fawo­ryt­ką (...) Wydawała się moc­ną, zde­cy­do­wa­ną lite­rą."

  21. Nazwa zapisana inaczej.


   Portal obsłu­gu­ją­cy nie­ty­po­we for­ma­ty wideo, uwiel­bia­ny przez kre­atyw­ną spo­łecz­ność Vimeo. JELL-O (ang. jel­ly - gala­ret­ka). Owocowy napój dla dzie­ci FROOT. Celowo i błęd­nie zapi­sa­ne sło­wo fru­it (ang. owoc) sta­ło się nową nazwą pro­duk­tu. Przy oka­zji root, ozna­cza korzeń.

  22. Słuchaj uważnie swoich klientów.


   W dzi­siej­szych cza­sach ozna­cza to wyko­rzy­sta­nie grup foku­so­wych i inter­ne­to­wych pane­li dys­ku­syj­nych. Kiedyś było to przy­pad­ko­we spo­tka­nie z klien­tem. W Owocnych pod tym wzglę­dem jeste­śmy kon­ser­wa­ty­sta­mi i trak­tu­je­my to bar­dzo poważ­nie. Nie pytaj sąsia­da, któ­ry nigdy nie będzie poten­cjal­nym klien­tem i nie ma poję­cia o Twoich usłu­gach co sądzi o Twojej nazwie. Jeśli masz to robić, lepiej rzu­caj mone­tą, będzie szyb­ciej. Klient to wyjąt­ko­wa oso­ba pośród tłu­mu. Opinie nie zorien­to­wa­nych w bran­ży osób bywa­ją naj­bar­dziej tok­sycz­ne.

  23. Wypowiedz ją na głos.


   Nazwy powin­ny być miłe zarów­no dla oka jak i dla ucha. Pomyśl ile razy w cią­gu dnia nazwa two­je­go pro­duk­tu będzie wypo­wia­da­na przez tele­fon. Nawet naj­drob­niej­sza zmia­na w szy­ku liter może spra­wić, że będzie lepiej brzmieć. Ale naj­waż­niej­sze, jeśli wypo­wiesz nazwę raz i usły­szysz po dru­giej stro­nie: “Słucham? Że jak?” To zna­czy, że z Twoją nazwą jest coś nie tak.

  24. Pożycz pomysł.


   Thomas Edison powie­dział kie­dyś, że pomy­sły powin­ny być ory­gi­nal­ne tyl­ko w przy­pad­ku ich przy­sto­so­wa­nia do pro­ble­mu nad któ­rym pra­cu­jesz. Konstruktorzy woj­sko­wi zain­spi­ro­wa­li się twór­czo­ścią Picassa w celu opra­co­wa­nia lep­szych metod kamu­fla­żu dla czoł­gów. A więc śmia­ło. Pożycz jakiś pomysł. Wszyscy sto­imy na ramie­niu tych samych gigan­tów.

  25. Wypróbuj najbardziej
   owocnego sposobu świata.


   Poprostu chwyć za tele­fon i zadzwoń do nas 660 970 980. Z przy­jem­no­sćią pomo­że­my Ci opra­co­wać dosko­na­łą nazwę dla Twojego biz­ne­so­we­go pomy­słu.

  Na górę
  Projektujemy nazwy
  które zapadają w pamięć  
  Kliknij i sprawdź jak
  Obdarowywanie
  Odczuwamy potrze­bę odwza­jem­nie­nia się, gdy otrzy­mu­je­my upo­mi­nek.
  Czy może­my sobie na nie­go pozwo­lić? Może to być dar­mo­we kon­to, albo uak­tu­al­nie­nie. Może dar­mo­wy raport. A może kar­ta upo­min­ko­wa?

  Niech to będzie coś nie­spo­dzie­wa­ne­go. Jeśli inne podob­ne usłu­gi roz­da­ją tę samą rzecz, prze­sta­je ona być upo­min­kiem – jest ocze­ki­wa­na.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Donald Trump
  CEO Trump Organization.
  Prawdziwy Amerykański
  Multimiliarder i showman.
  Otrzymaj ofertę