show menu
+ Menu

Przykłady Polskich nazw firm, które dystansują konkurencję.

Zakładając firmę, nadej­dzie moment, gdy będziesz musiał wybrać dla niej nazwę. Decyzja ta może nie wydaje ci się ważna, ale uwierz mi - dobra, wolna nazwa firmy to połowa suk­cesu. W miarę, gdy rynek inter­ne­towy staję się coraz bar­dziej zapchany, posia­da­nie cha­rak­te­ry­stycz­nej i łatwo zapa­da­ją­cej w pamięć marki, stało się ważne, jak nigdy wcze­śniej. Badania poka­zują, że nazwa two­jej firmy ma w tym ogromny udział. Zobacz przy­kła­dowe nazwy firm, które wyróż­nają się na rynku.

Śmieszne nazwy firm przy­kłady, które bawią do łez.

Świeże chłop­skie jaja, to jedna z Polskich nazw zare­je­stro­wa­nych na pod­la­siu.

Jest tak odważna, że ist­nieje spora szansa na zapa­mię­ta­nie. Nie została jed­nak wykre­owana świa­do­mie, a raczej przez przy­pa­dek. Tak więc reszta dzia­łań mar­ke­tin­go­wych firmy, nie będzie jej wspie­rać tylko pogrą­żać. Jednak rekor­dzi­ści, w tej kate­go­rii prze­szli samych sie­bie.

Jeśli chcesz zoba­czyć przy­kłady śmiesz­nych nazw, zobacz tutaj.

nazwy-firm-przyklady

Przykłady nazw firm, które pod­biły świat.

Wierz mi lub nie, ale wiele z naj­lep­szych przy­kła­dów nazw na świe­cie zostało świa­do­mie wykre­owa­nych. Tak, aby nie spra­wiały pro­blemu w wymo­wie na żad­nym kon­ty­nen­cie i aby w żad­nym miej­scu nie brzmiały jak Osram. Oto przy­kła­dowe nazwy firm, oraz geneza ich pochodzenia.

przykladowe-nazwy-firm
przyklady-nazwy-firm
wolne-nazwy-firm

Polskie nazwy firm, które brzmią dumnie?

Na rodzi­mym podwórku, rów­nież znaj­dziemy wiele nazw Polskich firm, które zasłu­gują na podziw i uzna­nie. Najbardziej ape­tyczne przy­kłady pocho­dzą rzecz jasna z gastronomii.

polskie-nazwy-firm

5 cech cha­rak­te­ry­stycz­nych wspa­nia­łych nazw firm.

Inteligentna i odpo­wied­nia nazwa może przy­spo­rzyć fir­mie fanów, z kolei nudna i nie­ory­gi­nalna poka­zuje brak entu­zja­zmu wobec przed­się­wzię­cia. Niemniej jed­nak, nigdy nie jest za późno, żeby zmie­nić nazwę firmy; nie­które z naj­lep­szych biz­ne­sów zro­biły to, gdy przy­szedł im do głowy lep­szy pomysł. Mimo że nie ist­nieje magiczny prze­pis na stwo­rze­nie dobrej nazwy dla firmy, oto kilka czę­stych moty­wów, które można zna­leźć we wszyst­kich wspa­nia­łych nazwach firm.


A) Wymyśl nowy język

Wymyślenie nowego słowa nie powinno być ostat­nią deską ratunku. Powinno być raczej pierw­szym wybo­rem. Założyciele firm Google i Gizmodo nie zna­leźli swo­ich nazw w książ­kach czy gdzie­kol­wiek indziej, ponie­waż te słowa nie ist­niały. Połączcie dwa słowa lub dwie kon­cep­cje, zapisz­cie słowo w nie­ty­powy spo­sób, bądź­cie nie­kon­wen­cjo­nalni; klienci doce­niają nie­za­leżne marki, które ryzy­kują i odci­nają się od kon­for­mi­stycz­nej kon­ku­ren­cji. Niech więc inne firmy obstają przy pro­stych opi­so­wych nazwach. Pozwólcie sobie na inność. —Dave Smith


B) Sprawdź czy dobrze się przy­cze­pia

Dobre nazwy firm w pewien spo­sób się „przy­cze­piają”. Przy wymy­śla­niu nazwy, zostaw­cie sobie dużo czasu – przy­naj­mniej tydzień – pomię­dzy burzą mózgów, a pod­ję­ciem decy­zji, by móc prze­tra­wić wszyst­kie moż­li­wo­ści. Nawet, gdy uda się zna­leźć dobrą nazwę, ważne by nie prze­sta­wać szu­kać. Najlepsze nazwy pamięta się bez spo­glą­da­nia na listę. Będziecie zasko­czeni, które nazwy naj­ła­twiej jest wam przy­wo­łać z pamięci. Jeśli przy­kła­dowa nazwa firmy trzyma się dobrze waszej pamięci, to praw­do­po­dob­nie przy­czepi się też do pamięci klien­tów.


C) Bądź kon­kretny. Czyli krótko i zwięźle.

Co wspól­nego mają ze sobą Nike, Apple, Facebook, Twitter, Dreamworks, Pixar i eBay? Wszystkie te firmy osią­gnęły duży suk­ces, ale wszyst­kie mają też tylko dwie sylaby w nazwie. Badania wyka­zały, że krótka nazwa jest łatwiej­sza do zapa­mię­ta­nia, więc sprytne firmy wybie­rają krót­kie i wyra­zi­ste nazwy, któ­rych klienci szybko nie zapo­mną. Jedni twier­dzą, że gry słów czy połą­cze­nia wyra­zów są faj­niej­sze, ale cza­sem to może być wada. Takie przy­kłady nazw, jak „Naprawdę sza­lony świat kom­pu­te­rowy” są nie tylko trudne do zapa­mię­ta­nia; nie są to też nazwy, którą klienci chcie­liby powta­rzać znajomym.

Poznaj dwie legen­darne histo­rie
świa­to­wego pro­cesu nazewnictwa.

AGąsienica

Niektóre nazwy po pro­stu spa­dają z nieba, więc gdy przy­cho­dzi natchnie­nie, powin­ni­ście sko­rzy­stać z oka­zji. W 1904 r. w Święto Dziękczynienia, firma Holt Tractor Co robiła zdję­cia naj­now­szej koparki paro­wej. W bio­gra­fii zało­ży­ciela firmy, Benjamina Holta, można prze­czy­tać, że foto­graf stwier­dził, że maszyna „czołga się jak gąsie­nica” (ang. cater­pil­lar. Holt usły­szał to i stwier­dził: „Niech będzie Caterpillar. To dobra nazwa!”. W 1910 r. Holt ofi­cjal­nie zastrzegł nową nazwę dla swo­jego przed­się­bior­stwa pro­du­ku­ją­cego sprzęt budow­lany. Morał z tego taki, że zawsze należy słu­chać. Inspiracja może przyjść w każ­dej chwili. Oto cała siła natchnie­nia, nawet w Polsce, uży­wamy słowa gąsienica.

BGodzilla

Weźcie pod uwagę kon­kretną funk­cję lub usługę, którą powinna reali­zo­wać wasza firma. W 1998 r. Marc Andreessen, współ­za­ło­ży­ciel Netscape’a — zwa­nego wcze­śniej Mosaic — pra­co­wał nad nowym pro­jek­tem opro­gra­mo­wa­nia open source. Nazwa Mosaic podo­bała się, ale według niego sam pro­gram wciąż nie był wystar­cza­jąco szybki i bez­pieczny. Dlatego Andreessen zde­cy­do­wał się napi­sać go na nowo i stwo­rzyć Godzillę, która zmie­cie z powierzchni ziemi jego poprzedni zestaw narzę­dzi. W 2002 r. Andreessen wydał na świat Mosaic Godzillę — Mozillę — i inter­net już nigdy nie był taki sam. Firefox, fla­gowa prze­glą­darka Mozilli, według ran­kin­gów jest w tej chwili jedną z naj­czę­ściej uży­wa­nych prze­glą­da­rek na świecie.

Jaki jest naj­lep­szy spo­sób na stwo­rze­nie dosko­na­łej nazwy?

Jeśli pla­nu­jesz nowe przed­się­wzię­cie biz­ne­sowe, zaj­mij się tym co potra­fisz robić naj­le­piej, a opra­co­wa­nie nazwy pozo­staw pro­fe­sjo­na­li­stom. Z przy­jem­no­ścią pomo­żemy Ci zapro­jek­to­wać wła­ściwe słowo. Zapytaj nas o nie­zo­bo­wią­zu­jącą ofertę, napisz, lub zadzwoń 660 970 980. Jesteśmy tu by Ci pomóc.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Guy Kawasaki
Prekursor ewangeli kultu
produktów Apple. Dzisiaj CEO
G.T.Ventures
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Przemawianie
do zmysłów
Lepiej pamię­tamy i jeste­śmy bar­dziej zaan­ga­żo­wani w rze­czy, które prze­ma­wiają do wielu zmysłów.
Czy możesz prze­mó­wić do więk­szej ilo­ści zmy­słów niż tylko wzrok czy dotyk?

Poszukaj moż­li­wo­ści doda­nia obra­zów, dźwięku – może nawet suge­stii zama­chów czy sma­ków w tek­ście lub obra­zach. Dźwięk jest oczy­wi­stym wybo­rem w przy­padku fil­mów czy stron muzycz­nych, znajdź jed­nak sub­telny spo­sób, by te same ele­menty wystę­po­wały po naje­cha­niu na daną pozy­cję, klik­nię­ciu, wylo­go­wa­niu się i innych zwy­kłych czynnościach.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
x
Będziemy Ci bardzo wdzięczni za
sugestie lub informację o napotkanym
błędzie. Każdego dnia wkładamy wiele
pracy, aby te strony były lepsze.

Pozwól nam Tobie podziękować:
no-spam