show menu
+ Menu

Błyskotliwe pisanie w Internecie.
7 Praktycznych wskazówek.

Jeśli podzie­lisz się jakąś ideą, która Cię inte­re­suje, wywoła ona jedy­nie nie­wielką iskrę. Pożary wybu­chają w przy­padku, kiedy zaszcze­pisz pomysł w gło­wach wielu ludzi. Jeśli szu­kasz spraw­dzo­nych roz­wią­zań, które pozwolą ci zamie­nić iskrę w pożar, roz­pa­la­jący wyobraź­nię ludzi i inspi­ru­jący dzia­ła­nia, koniecz­nie prze­czy­taj ten artykuł.

Na świeże pomy­sły wpaść można wszę­dzie. Należy ich po pro­stu szu­kać. W Owocnych wypra­co­wa­li­śmy nawet spo­soby, znaj­do­wa­nia dosko­na­łych tema­tów na arty­kuły. Jednak dobry pomysł na arty­kuł to jedno, a prze­nie­sie­nie go na two­jego bloga to inna kwe­stia. Jak prze­kuć dobry temat w dosko­nały post? Poznaj 7 szczę­śli­wych zasad pisania.

 1. Miej coś do powie­dze­nia
  To naprawdę uła­twia pisa­nie :) Kiedy nie masz nic do powie­dze­nia, czu­jesz się zmu­szony do pisa­nia zdań sen­sow­nych, lecz nie przed­sta­wia­ją­cych żad­nych głęb­szych war­to­ści. To destruk­cyjny kie­ru­nek. Dużo czy­taj. Rób notatki. Rozważnie wybie­raj tematy. Następnie podziel się infor­ma­cjami z czytelnikami

 2. Bądź kon­kretny.
  Bądź kon­kretny, ale jed­no­cze­śnie zacho­waj umiar.
  Rozważ 2 poniż­sze zda­nia:

  - Hoduję dużo owo­ców w moim ogro­dzie.
  - Hoduję 34 różne gatunki owo­ców w moim ogro­dzie, wli­cza­jąc w to owoce papaja, mango, a nawet kiwi i liczi.

  Które jest bar­dziej inte­re­su­jące? Które pozwala lepiej poznać mój ogród?

 3. Używaj pro­stych słów
  Pisz "uży­wać" zamiast "użyt­ko­wać", "bli­sko" zamiast "duża bli­skość", "poma­gać" zamiast "udo­gad­niać". Używaj dłuż­szych i bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych słów tylko wtedy, gdy żadne inne słowa nie są w sta­nie oddać okre­ślo­nego znaczenia.

 4. Pisz krót­kimi zda­niami
  Powinieneś uży­wać krót­kich zdań z tego samego powodu, dla któ­rego twoje aka­pity też powinny być zwię­złe: są łatwiej­sze do prze­czy­ta­nia i zro­zu­mie­nia. Każde zda­nie powinno zawie­rać jedną kon­kretną myśl. Większa ich ilość powo­duje, że twoja treść staje się zło­żona i tym samym spra­wia, że łatwiej jest wpro­wa­dzić do tek­stu zamieszanie.

 5. Twórz krót­kie aka­pity
  Spójrz na dowolną gazetę i zwróć uwagę, że aka­pity są z reguły krót­kie. Jest to zabieg, który spra­wia, że czy­ta­nie jest łatwiej­sze, ponie­waż nasze mózgi przy­swa­jają infor­ma­cje lepiej, kiedy tekst podzie­lony jest na mniej­sze czę­ści. W pra­cach nauko­wych każdy aka­pit odzwier­cie­dla jedną myśl i czę­sto zawiera wiele zdań. Ale w mniej sfor­ma­li­zo­wa­nych tek­stach styl nie ma aż tak dużego zna­cze­nia, a para­grafy mogą być nawet tak krót­kie, jak jedno zda­nie lub nawet słowo.

 6. Wyeliminuj "dodatki"
  Słowa kwa­li­fi­ku­jące, jak np. "bar­dzo, "tro­chę" "raczej" nie mają w sobie żad­nego zna­cze­nia i wysy­sają życie z two­ich zdań. Mark Twain zasu­ge­ro­wał, aby "Wstawić słowo cho­ler­nie w miej­sce każ­dego bar­dzo; twój edy­tor ska­suje je, a tekst będzie wyglą­dać tak, jak powi­nien". Unikanie "dodat­ków" jest bar­dzo ważne, ponie­waż są raczej puste i tro­chę denerwujące.

 7. Edytuj w spo­sób bez­względny
  Skracaj, kasuj, pisz na nowo wszystko to , co nie nie­sie dodat­ko­wego zna­cze­nia. Nie ma nic złego w pisa­niu w natu­ral­nym stylu, ale nie doda­waj żad­nych zby­tecz­nych słów bez dobrego powodu.

  Aby uła­twić sobie zada­nie, podziel swoje pisa­nie na trzy etapy: 1) Napisz cały tekst. 2) Odłóż spraw­dze­nie swo­jej pracy na kilka godzin lub dni. 3) Wróć do swo­jego tek­stu ze świe­żym spoj­rze­niem i przy­stąp do edycji.

Nikt z nas praw­do­po­dob­nie nigdy nie zosta­nie per­fek­cyj­nym pisa­rzem, nikt też tego od nas nie ocze­kuje. Możemy jed­nak dosko­na­lić nasz styl i spra­wiać lep­sze wra­że­nie. Wystarczy kie­ro­wać się powyż­szymi wska­zów­kami i pisać natu­ral­nym języ­kiem. A jak wyglą­dają Twoje “naj­lep­sze prak­tyki”? Podziel się wie­dzą na dole arty­kułu, z pew­no­ścią wielu ludzi dotrze z tąd na Twoją stroę, jeśli powiesz coś mądrego...

Mądrego zawsze miło posłuchać
Guy Kawasaki
Prekursor ewangeli kultu
produktów Apple. Dzisiaj CEO
G.T.Ventures
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Ramowanie
Sposób, w jaki infor­ma­cje są sfor­mu­ło­wane może zmie­nić naszą ocenę i mieć wpływ na nasze decyzje.
Ukryta histo­ria może spra­wić, że naj­bar­dziej pożą­dane przez nas wybory będą naj­bar­dziej oczy­wi­ste.

Na przy­kład sfor­mu­ło­wa­nie, że coś kosz­tuje „mniej niż fili­żanka kawy dzien­nie” zachęca ludzi do innego spoj­rze­nia na koszt jakie­goś abo­na­mentu. Jak przed­sta­wiasz wybory w swoim sys­te­mie? Jakie są dostępne opcje? Szczególnie w przy­padku nowych lub trud­nych pojęć.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
x
Będziemy Ci bardzo wdzięczni za
sugestie lub informację o napotkanym
błędzie. Każdego dnia wkładamy wiele
pracy, aby te strony były lepsze.

Pozwól nam Tobie podziękować:
no-spam