show menu
+ Menu

Ładne i ciekawe nazwy firm. Poznaj najlepsze nazwy firm w kraju.

Gdy wła­ści­ciele start-upów przy­cho­dzą do nas po pomoc, naj­czę­ściej cho­dzi im o cie­kawą nazwę firmy. Jest to z pew­no­ścią naj­waż­niej­szy ele­ment marki, który jest czę­sto zanie­dby­wany. Najlepsze nazwy firm sta­nową wpro­wa­dze­nie do opo­wie­ści, którą marka będzie opo­wia­dać klien­tom.

Jeśli śle­dzi­li­ście naszą serię arty­ku­łów, takich jak, Naming, jak nazwać nową firmę - Pomysły, powin­ni­ście już być na dobrej dro­dze do stwo­rze­nia sil­nej marki. Dziś, będziemy kre­ować ładną nazwę dla nowego pro­duktu lub start-upu, pozwoli nam unik­nąć spek­ta­ku­lar­nych błę­dów, o któ­rych pisa­li­śmy w arty­kule: Najśmieszniejsze nazwy Polskich firm.

nazwa-firmy-smiech

Oczywiście wymy­śle­nie cie­ka­wej nazwy może być łatwe jak wyj­ście do knajpy, gdzie pod­czas weso­łej roz­mowy, ktoś żuci w żar­cie genialny pomysł. Najczęściej jed­nak jest to trudne jak walka, któ­rych już tro­chę w swoim życiu prze­ro­bi­łem. Prawda jest taka, że nie ist­nieje żadna sekretna recep­tura, która dawała by 100% gwa­ran­cję wymy­śle­nia ład­nej nazwy, nie­mniej jed­nak ist­nieje kilka wska­zó­wek, które mogą was popro­wa­dzić we wła­ści­wym kie­runku. Oto lista rad, które moim zda­niem są pomocne w pracy nad nowymi markami.

dobre-nazwy

Jak stwo­rzyć cie­kawą nazwę dla firmy, lub produktu?

A. Niech będzie unikatowa

Unikatowa nazwa to jedna z naj­cen­niej­szych zalet dobrej marki. Dzięki niej łatwo zna­leźć nazwę domeny i wyróż­nić się wśród kon­ku­ren­cji. Znalezienie połą­cze­nia słów, któ­rego nikt do tej pory nie wyko­rzy­stał jest nie­mal nie­moż­liwe, więc trzeba być kre­atyw­nym. Stwórzcie wła­sne słowa, łącz­cie je ze sobą i twórz­cie skróty, by spraw­dzić, co z tego wynik­nie. - Ciekawe nazwy, zawsze są unikatowe.

B. Unikajcie ogólników

Krótko mówiąc, ogólne nazwy są do niczego. Brakuje im oso­bo­wo­ści i taką samą war­tość, jak pro­dukty bez marki. Dobrze się spraw­dzają, ale możemy iść dalej, gdy pojawi się coś tań­szego. Pomyślcie sami, czy jeste­ście lojalni wobec marek z nija­kimi nazwami? Kupujemy książki na Amazonie, dobrze zapro­jek­to­wane gadżety Apple’a i meble z IKEI. Gdy się nad tym zasta­no­wić, naj­bar­dziej popu­larne marki nie mają ogól­nych nazw.

Żeby było jasne, nie cho­dzi mi o to, żeby uni­kać popu­lar­nego słowa w nie­ty­po­wym kon­tek­ście. Apple może być ogólną nazwą dla firmy sku­pu­ją­cej i sprze­da­ją­cej jabłka, ale w latach ’70 była cho­ler­nie uni­ka­towa i inno­wa­cyjna w porów­na­niu z takimi nazwami, jak Digital Equipment Corp (tzn. firma „cyfrowy sprzęt”).

C. Niech będzie prosta

W książce 50 sekre­tów per­swa­zji, zna­la­złem naukowe potwier­dze­nie tej wspa­nia­łej rady, któ­rej udzie­lam już od jakie­goś czasu. Prostota nazwy może spra­wić, że będzie się ona wyda­wać cen­niej­sza. Najlepsze nazwy firm są łatwe do wypo­wie­dze­nia i zapamiętania.

Oto kilka spo­so­bów na pro­stą nazwę:

- Łatwa pisow­nia. Unikajcie skom­pli­ko­wa­nej pisowni i upew­nij­cie się, że nazwę czyta się tak, jak się ją pisze. Ludzie będą się o was dowia­dy­wać „pocztą pan­to­flową”, więc naj­waż­niej­sze jest posia­da­nie nazwy, którą jest łatwo roz­po­wszech­niać. Nawet, jeśli nie pole­ga­cie na tym, że ludzie będą wpi­sy­wać nazwę waszej domeny, by do was dotrzeć, będą musieli gdzieś szu­kać, by was odna­leźć.

- Krótko i zwięźle. Im krót­sza nazwa, tym łatwiej będzie ją zapa­mię­tać. Powtarzające się litery. Im mniej liter, tym łatwiej je zapa­mię­tać.

- Nie łącz­cie liter i cyfr. Trzymajcie się jed­nych albo dru­gich, połą­cze­nie trudno jest zapa­mię­tać i wypo­wie­dzieć.

- Płynność. Nazwa, która pły­nie, jest łatwa do zapa­mię­ta­nia. W ten wła­śnie spo­sób dżin­gle z lat ’80 i ’90 prze­ko­ny­wały nas do kupo­wa­nia róż­nych rze­czy. Znajdźcie cie­kawą nazwę firmy, która dobrze brzmi i łatwo pły­nie w rozmowie.

Od jakiej litery zacząć?

Niektóre litery spraw­dzają się lepiej od innych. Guy Kawasaki poleca litery z początku alfa­betu, by zna­leźć się wyżej w wyka­zach i na wyda­rze­niach. W książce Yes! można prze­czy­tać, że two­rząc nazwę dla pro­duk­tów lub usług prze­zna­czo­nych na rynek masowy powinno się uni­kać zaczy­na­nia od liter „Z”, „X” i „Q”, ponie­waż są bar­dzo rzadko używane.

Wykorzystujcie wszyst­kie dostępne zasoby.
Zbierajcie opi­nie zespołu i pomy­sły z zewnątrz.

Wymyślenie ład­nej nazwy wymaga wiel­kiego nakładu umy­sło­wego i iskry kre­atyw­no­ści. Uzbrójcie się w słow­nik, tezau­rus, otwórz­cie Wikipedię, weź­cie kilka powie­ści i zacznij­cie odkry­wać. Zacznijcie łączyć ze sobą fakty i ana­li­zo­wać moż­li­wo­ści. Wypróbujcie Google Translate, by rzu­cić okiem na inne języki i upew­nić się, że wasza nazwa nie jest obraź­liwa w innych kul­tu­rach. Zaangażowanie zespołu może być dobrym pomy­słem, o ile jest prze­pro­wa­dzone w odpo­wiedni spo­sób. Przecież nie chce­cie, by skoń­czyło się na awan­tu­rze o nazwę. Waszym celem jest zebra­nie jak naj­więk­szej liczby pomy­słów i pod­rzu­ca­nie nazw zespo­łowi, by spraw­dzić ich reak­cje. Pomysły z zewnątrz, na przy­kład od dorad­ców, także mogą pomóc w zna­le­zie­niu naj­lep­szej nazwy

Pamiętajcie, że cza­sami warto odpuścić.

Inspiracja to dziwne stwo­rze­nie. Niemal nigdy nie przy­cho­dzi, gdy jest potrzebna. Najlepsze nazwy pra­wie nigdy nie powstają w trak­cie dłu­gich dys­ku­sji czy gru­po­wych wysił­ków. Prawdopodobnie poja­wią się, gdy będzie­cie brali prysz­nic, jechali na rowe­rze lub kosili traw­nik. Najlepszym spo­so­bem na wycią­gnię­cie war­to­ścio­wych rezul­ta­tów z pod­świa­do­mo­ści jest prze­strze­ga­nie tych kroków:

 1. Zbierzcie wszyst­kie infor­ma­cje na temat waszej marki i tego, co sobą repre­zen­tu­je­cie. Rzeczywiście okre­śl­cie to, co ludzie powinni o was wiedzieć.

 2. Zacznijcie ana­li­zo­wać pomy­sły, war­to­ści i zasady. Określcie połą­cze­nia mię­dzy nimi i sprawdź­cie, w jaki spo­sób pre­zen­to­wano je w przeszłości.

 3. Zacznijcie wymy­ślać nazwy. Nie mar­tw­cie się ich sen­sem, po pro­stu zapi­suj­cie wszystko, co przyj­dzie wam do głowy.

 4. Powtarzajcie punkt 2 i 3, dopóki nie doj­dzie­cie do momentu, gdy nic innego nie przy­cho­dzi wam do głowy

 5. Odpuśćcie na kilka dni, by mogła popra­co­wać wasza pod­świa­do­mość. Po tym cza­sie powin­ni­ście dojść do momentu, w któ­rym powie­cie „Eureka!” i będzie­cie mieć wspa­niałą nazwę.

Nie zapo­mnij­cie o nazwach domen.

Jeśli jesz­cze nie czy­ta­li­ście naszego artu­kułu doty­czą­cego wyszu­ki­wa­nia cie­ka­wych nazw domen, zrób­cie to teraz. Znalezienie domeny „.com” jest nie­kiedy nie­moż­liwe i jest to jeden z powo­dów, dla któ­rych powinno się wymy­ślić nową i uni­ka­tową nazwę. Należy też wziąć pod uwagę to, jak czę­sto ludzie będą wpi­sy­wać domenę w pasek adre­sowy. Jeśli two­rzy­cie apli­ka­cję mobilną lub pro­dukt „offline”, to domena „.com” może nie być zbyt ważna. Dobrze jest mieć taką domenę, jed­nak cza­sem sku­pie­nie się na rynku lokal­nym lub roz­po­zna­nie, jak ludzie mogą was odna­leźć, może spra­wić, że do gry wrócą pewne dobre nazwy.

Nie zapo­mi­naj­cie, że w waszej nazwie cho­dzi o was. Ma ona poka­zać ludziom, dla­czego jeste­ście inni niż wszy­scy i czego powinni od was ocze­ki­wać. Powinna sta­no­wić rzut oka na wasze war­to­ści, ale nie musi dokład­nie opi­sy­wać tego, co robi­cie. Ludzie nie ufają opi­som, ufają nazwom, na któ­rych mogą polegać.

Jeśli mie­li­ście pro­blemy ze zna­le­zie­niem odpo­wied­niej nazwy albo macie coś do doda­nia, napisz­cie o tym w komentarzach.

Zdajcie się na pomoc profesjonalistów.

Jeśli dalej macie ból głowy spo­wo­do­wany stwo­rze­niem cie­ka­wej nazwy firmy, jeste­ście we wła­ści­wym miej­scu. Możemy pomóc. Zapytaj o nie­zo­bo­wiu­ą­zu­jącą ofertę pod nume­rem 660 970 980. Nazwaliśmy dzie­siątki świet­nych firm, z pew­no­ścią zapro­po­nu­jemy coś owoc­nego także dla Ciebie.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Guy Kawasaki
Prekursor ewangeli kultu
produktów Apple. Dzisiaj CEO
G.T.Ventures
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Logika afektu
Nasze aktu­alne emo­cje mają wpływ na naszą ocenę sytu­acji i podej­mo­wane przez nas decyzje.
Nawet w naj­bar­dziej racjo­nal­nych momen­tach emo­cje wciąż rzą­dzą naszym zacho­wa­niem. Jak więc sty­mu­lo­wać okre­ślone emo­cje?

Naprawdę wspa­niałe pierw­sze wra­że­nie może zre­kom­pen­so­wać póź­niej­sze błędy. A gdy jeste­śmy bar­dziej zre­lak­so­wani łatwiej jest zna­leźć roz­wią­za­nia i obej­ścia pro­ble­mów. Wykorzystaj este­tykę i język, by wywo­łać efekt humo­ry­styczny, wzbu­dzić strach lub przyjemność.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
x
Będziemy Ci bardzo wdzięczni za
sugestie lub informację o napotkanym
błędzie. Każdego dnia wkładamy wiele
pracy, aby te strony były lepsze.

Pozwól nam Tobie podziękować:
no-spam